Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 49695Overige besluiten van algemene strekkingMANDAATBESLUIT BEVELSBEVOEGDHEID TER VOORKOMING VAN VERDERE VERSPREIDING VAN COVID-19 OP GROND VAN ARTIKEL 58N WET PUBLIEKE GEZONDHEID

De burgemeester van de gemeente Voerendaal,

 

 

overwegende dat:

 

 

op grond van artikel 58n Wet publieke gezondheid de burgemeester bevoegd is om, indien door een gedraging of activiteit in of vanuit een besloten plaats, niet zijnde een woning, een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat, de bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van de gedraging of activiteit en de daar aanwezige personen te bevelen zich onmiddellijk te verwijderen;

 

het wenselijk is de bevoegdheid tot het geven van deze bevelen op te dragen aan de toezichthouder ingevolge de Wet kinderopvang, zijnde de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg, voor zover sprake is van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum waardoor een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen het

 

Mandaatbesluit bevelsbevoegdheid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID-19 op grond van artikel 58n Wet publieke gezondheid:

Artikel 1 Mandaat

De burgemeester verleent mandaat aan de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg in zijn hoedanigheid als toezichthouder ingevolge de Wet kinderopvang voor het geven van bevelen die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus Covid-19 (SARS-CoV-2) ontstaat, binnen de kaders van artikel 58n van de Wet publieke gezondheid.

Artikel 2 Instructies

Ten aanzien van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid worden de volgende algemene instructies gegeven:

 • a.

  de burgemeester van de gemeente Voerendaal dient alvorens gebruik wordt gemaakt van de gemandateerde bevoegdheid hiervan in kennis te worden gesteld;

 • b.

  stukken die uitgaan bij de uitoefening van deze gemandateerde bevoegdheid tot het geven van een dergelijk bevel dienen ondertekend te worden namens de burgemeester van de gemeente Voerendaal.

Artikel 3 Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende dag nadat het op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit bevelsbevoegdheid COVID-19 artikel 58n Wet publieke gezondheid Voerendaal’.

 

Aldus vastgesteld te Voerendaal op 9 februari 2021.

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL

W. Houben

BEZWAAR

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door voorgenoemde besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van het bezwaarschrift de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.