Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 49676Beschikkingen | afhandelingBekendmaking Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang Voerendaal

 

Burgemeester en wethouders van Voerendaal maken bekend dat zij de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 hebben aangewezen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 1.61, tweede lid van de Wet kinderopvang alsmede artikel 58r, vijfde lid van de Wet publieke gezondheid.

 

Bovengenoemd besluit ligt van 18 februari 2021 t/m 1 april 2021 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis. Tegen vergoeding van de legeskosten kan een kopie van het besluit worden verkregen. Het besluit treedt in werking op 18 februari 2021.

\ Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.