Lemmer, Ipestrjitte 18: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20200742/5663381 )

Op 11 februari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 7 april 2021. De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande woning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven