Bakhuizen, Koaiwei 3: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200763/5672839 )

Op 10 februari 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 25 maart 2021. De aanvraag betreft het uitbreiden van de woning en nieuwbouw stalling/berging.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven