Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Rijssen-Holten 2022)

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

 • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders ‘belastingvoorstellen 2022’ en de ‘nota kostprijzen en tarieven gemeentelijke dienstverlening 2019’ van 13 december 2018;

 • gelet op de artikelen 156, lid 1 en 2, aanhef en onderdeel h, en 229, lid 1, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, lid 2, en 7 van de Paspoortwet;

 • gezien de behandeling in de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en Middelen van 29 november 2021;

besluit:

de verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 (Legesverordening Rijssen-Holten 2022) vast te stellen.

Artikel 1. Definities

1. In deze verordening wordt verstaan onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • - maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • week: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, lid 3, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, lid 1, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • d.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

  • 1.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen 3 maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

 • 2.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 3.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

 • 4.

  onderdeel 1.9.1 (verklaringen omtrent het gedrag);

 • 5.

  hoofdstuk 16 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Daarnaast is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het vaststellen van de bouwkosten zoals bedoeld in onderdeel 2.1.1.2 van titel 2 van de tarieventabel. Deze worden overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening Rijssen-Holten 2021’ van 17 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, lid 2, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, lid 2, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3.

  De in artikel 2 genoemde tarieventabel wordt bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentehuis.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Rijssen-Holten 2022’.

 

 

Tarieven tabel, behorende bij de Legesverordening 2022, besluitnummer 2021-0157

Indeling

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

Hoofdstuk 13

Verordening op de verblijfsrecreatie

 

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

Hoofdstuk 17

Kabel- en leidingwerken

 

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

 

Hoofdstuk 19

Kinderopvang

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

Hoodstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

Hoofdstuk 9

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten en overig APV

 

 

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

 

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

 

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

 

 

 

partnerschap in het gemeentehuis van Rijssen:

 

 

1.1.1.1

op maandag en woensdag tussen 9.30 en 17.00 uur en

 

 

 

 

op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 

426,00

1.1.1.2

op een andere dag, of een ander tijdstip, behoudens op

 

 

 

 

maandag en woensdag tussen 9.00 en 9.30 uur

€ 

649,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een

 

 

 

partnerschap in 1 van de overige door de gemeente aangewezen locaties

 

 

1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur

323,00

1.1.2.2

op een andere dag of een ander tijdstip

 

 

 

N.B. de huur voor de overige locaties moet op de locatie zelf worden voldaan.

 

 

1.1.3

De tarieven bedragen voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een

 

 

 

huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de

 

 

 

gemeente hiertoe aangewezen ruimte, zoals die zijn opgenomen onder de onderdelen

 

 

 

1.1.1 en 1.1.2

546,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

46,30

1.1.4.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

59,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

 

 

 

heeft bereikt

57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal

 

 

 

paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

 

 

 

heeft bereikt

57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende

 

 

 

de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

 

 

 

heeft bereikt

57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet

 

 

 

heeft bereikt

36,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een

 

 

 

uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

33,35

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd

 

 

 

document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

51,60

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document,

 

 

 

zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen

4,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 

41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.2.2

bij een aanvraag in verband met (beschadiging of) vermissing van een eerder

 

 

 

 

afgegeven rijbewijs vermeerderd met

20,80

1.3.3

De verhogingen genoemd in onderdeel 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief

 

 

 

verschuldigd

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4

 

 

 

wordt onder 1 verstrekking verstaan verstrekking van 1 of meer gegevens omtrent 1

 

 

 

persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

8,00

 

 

 

 

1.4.3

 

 

 

 

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder 1 verstrekking verstaan verstrekking

 

 

 

van 1 of meer gegevens omtrent 1 persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie

 

 

 

personen

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

 

 

aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

8,00

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling

 

 

 

 

 

nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld

 

 

 

in artikel 17, lid 2, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen,

 

 

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 

24,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

(vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

(vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

 

N.V.T.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.8.1.1

het verstrekken van informatie aan makelaars met betrekking tot bodemverontreiniging

48,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

42,00

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

8,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het voor het op verzoek doen van nasporing in het

 

 

 

gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

24,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

 

N.V.T.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

 

 

 

 

als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de Leegstandwet

194,00

1.12.2.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld

 

 

 

in artikel 15, lid 9, van de Leegstandwet

96,50

1.12.2

 

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig

 

 

 

worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een

 

 

 

kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal

 

 

 

geheven. (Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor

 

 

 

sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Verordening op de verblijfsrecreatie

 

 

 

N.V.T.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

(vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

(vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

1.16.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de

 

 

 

kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van 12 maanden voor 1 kansspelautomaat

€  

56,50

1.16.1.2

voor een periode van 12 maanden voor 2 of meer kansspelautomaten, voor de

 

56,50

 

1e kansspelautomaat

 

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 

34,00

1.16.1.3

voor 1 kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar

 

226,50

 

of voor onbepaalde tijd

 

 

1.16.1.4

voor 2 of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer

 

225,50

 

dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd, voor de 1e kansspelautomaat

 

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

 

 

van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen

 

 

 

(loterijvergunning)

€ 

48,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 17

Kabel- en leidingwerken

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

 

 

 

in verband met het verkrijgen van instemmingsbesluit of vergunning voor de uitvoering

 

 

 

van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, van de Algemene Verordening

 

 

 

Ondergrondse Infrastructuren gemeente Rijssen-Holten 2016

€  

364,00

1.17.1.1

In verband met het herstel van tegel-, klinker- en sierbestratingen alsmede gesloten

 

 

 

verhardingen en bermen en gazons, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op

 

 

 

openbare gemeentegrond, wordt een vergoeding berekend en in rekening gebracht:

 

 

 

overeenkomstig de actuele tarieventabel behorend bij de Richtlijn Tarieven (graaf-)

 

 

 

werkzaamheden Telecom van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

 

1.17.1.2

Bij werkzaamheden in groenvoorzieningen zal de groenvoorziening in overleg met de

 

 

 

gemeente door een erkend groenbedrijf, op kosten van de aanvrager, hersteld worden.

 

 

1.17.1.3

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel

 

 

 

plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

 

van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.1.3 is uitgebracht, wordt een

 

 

 

melding in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de begroting aan

 

 

 

de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze 5e werkdag schriftelijk is

 

 

 

ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

 

 

 

 

verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 

48,40

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van het Voertuigreglement

€ 

48,40

1.18.3

tot het verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het

 

 

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

1.18.3.1

als geen medische keuring noodzakelijk is

€ 

52,50

1.18.3.2

als wel een medische keuring noodzakelijk is

€ 

149,00

1.18.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149, lid 1, sub d

 

 

 

 

van de Wegenverkeerswet 1994

€ 

24,20

1.18.5

tot het wijzigen van een verleende ontheffing als bedoeld in artikel 149, lid 1,

 

 

 

 

sub d van de Wegenverkeerswet 1994

€ 

16,10

1.18.6

tot het onttrekken van een weg of weggedeelte aan het openbaar verkeer als

 

 

 

 

bedoeld in artikel 11 van de Wegenwet

1.168,00

1.18.7

tot wijziging/herziening van de Wegenlegger

2.038,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 19

Kinderopvang

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag om registratie in

 

 

 

het Landelijk Register (LRK):

 

 

1.19.1.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een gastouderopvang

259,00

1.19.1.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een tweede of volgende locatie

0,00

1.19.2.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een eerste gastouderbureau, kinderdagverblijf of

 

 

 

buitenschoolse opvang

517,00

1.19.2.2

Indien het een tweede of volgende locatie betreft

802,00

1.19.3

Als een wijziging leidt tot een onderzoek na registratie van de GGD indien het een

 

 

 

kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang betreft, geldt eenzelfde tarief als genoemd in

 

 

 

onderdeel 1.19.2.2

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

 

van:

 

 

1.20.1.1

afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

 

 

 

 

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

0,50

1.20.1.2

kaarten of tekeningen dan wel kopieën daarvan per kaart, tekening of kopie, voor de

 

 

 

eerste afdruk

 

 

1.20.1.2.1

formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 

1,95

1.20.1.2.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 

3,90

1.20.2

kaarten en tekeningen dan wel kopieën daarvan, al dan niet behorend bij de in de

 

 

 

 

 

 

subonderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet

 

 

 

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

 

 

per kaart, tekening of kopie

13,70

1.20.3

kaarten of tekeningen dan wel kopieën daarvan per kaart, tekening of kopie, voor elke

 

 

 

extra afdruk

 

 

1.20.3.1

formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,40

1.20.3.2

in formaat A3, per bladzijde

0,80

1.20.4

Kaarten of tekeningen, dan wel kopieën daarvan, al dan niet behorend bij de in

 

 

 

onderdeel 1.20.3 genoemde stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

 

 

 

een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of kopie

3,25

1.20.5

Als de informatieverstrekking in de onderdelen 1.20.1 tot en met 1.20.4 plaatsvindt in

 

 

 

digitale vorm zijn dezelfde tarieven van toepassing voor zover handelingen moeten

 

 

 

worden verricht zoals het scannen of bewerken van documenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve

 

 

 

voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012

 

 

 

(UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt,

 

 

 

een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de

 

 

 

fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de

 

 

 

omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of

 

 

 

gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het

 

 

 

economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden

 

 

 

waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2

 

 

 

 

bouwkosten:

 

 

 

de som van de bedragen die volgt uit toepassing van de door het college van

 

 

 

burgemeester en wethouders vast te stellen 'Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2022' op

 

 

 

de aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. Als

 

 

 

de bouwkostennormen niet voorzien in het bouwwerk of in de bouwactiviteit waarop de

 

 

 

aanvraag betrekking heeft, wordt onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde

 

 

 

in het economisch verkeer zou moeten worden betaald, exclusief BTW, voor het tot

 

 

 

stand brengen van het bouwwerk of de bouwactiviteiten waarop de aanvraag betrekking

 

 

 

heeft. Voor toepassing van de 'Bouwkostennormen Rijssen-Holten 2022' worden het

 

 

 

aantal meters (m), vierkante meters (m²) en kubieke meters (m³) als volgt

 

 

 

berekend:

 

 

 

m: de lengte van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, zijnde

 

 

 

de grootste afmeting van het bouwwerk;

 

 

 

m²: de oppervlakte van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, gemeten

 

 

 

langs de buitenomtrek;

 

 

 

m³: de inhoud van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, gemeten langs

 

 

 

de buitenomtrek.

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde

 

 

 

betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die

 

 

 

betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk

 

 

 

voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift

 

 

 

bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

tot beoordeling van een principeverzoek/schetsplan

250,00

2.2.2

verhoogd met de kosten van het voor de aanvraag uitgebrachte advies omtrent welstand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

 

 

 

omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de

 

 

 

verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat

 

 

 

en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen

 

 

 

die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en

 

 

 

overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking

 

 

 

van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een

 

 

 

legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens

 

 

 

sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 200.000 bedragen:

 

2,40%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

201,00

2.3.1.1.2

vermeerderd met

 

1,85%

 

van het deel van de bouwkosten van € 200.000,- tot en met € 500.000,-;

 

 

 

en

 

1,60%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 500.000,- te boven gaan.

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 1.000,-

114,00

 

 

 

 

2.3.1.2

Welstandstoets

 

 

2.3.1.2.1

De verschuldigde leges op grond van onderdeel 2.3.1 worden, indien toetsing aan

 

 

 

welstandscriteria moet plaatsvinden, verhoogd met de kosten van het voor de

 

 

 

omgevingsvergunning uitgebrachte advies omtrent welstand.

 

 

 

Deze kosten bedragen voor het

 

‰ van de

 

deel van de bouwkosten dat ligt

 

bouwkosten

 

tussen € 0,00 tot en met € 230.000,00

 

3

 

tussen € 230.000,00 tot en met € 455.000,00

 

1/2

 

tussen € 455.000,00 tot € 680.000,00

 

1/4

 

boven € 680.000,00

 

1/8

 

De kosten, berekend overeenkomstig dit onderdeel, worden op gehele euro's naar boven

 

 

 

afgerond.

 

 

2.3.1.2.2

Het minimumtarief bedraagt

75,00

2.3.1.2.3

Voor ieder volgend advies voor dezelfde omgevingsvergunning geldt

75,00

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat

 

 

 

subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de

 

 

 

bouwactiviteit:

 

150%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanleg-

 

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief,

 

 

 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens

 

 

 

sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

508,00

2.3.2.2

Indien de aanvraag om een aanlegvergunning uitsluitend betrekking heeft op het

 

 

 

verwijderen van houtopstand bedragen de leges voor het in behandeling nemen van het

 

 

 

verzoek, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien

 

 

 

tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

112,00

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een

 

 

 

bouwactiviteit/aanlegactiviteit

 

 

 

 

 

 

2.3.3

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als

 

 

 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een

 

 

 

bouwactiviteit/aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en b, van de

 

 

 

Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde

 

 

 

in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

 

 

 

onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

(binnenplanse afwijking):

 

 

 

wordt het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag verhoogd met:

194,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

(buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

 

 

 

wordt het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag verhoogd met:

291,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

(buitenplanse afwijking):

 

 

 

wordt het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag verhoogd met:

4.161,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 

 

 

exploitatieplan):

 

 

 

wordt het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag verhoogd met:

N.V.T.

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met

 

 

 

de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 

 

 

provinciale regelgeving):

 

 

 

wordt het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag verhoogd met:

397,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met

 

 

 

de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 

 

 

nationale regelgeving):

 

 

 

wordt het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag verhoogd met:

397,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 

 

 

voorbereidingsbesluit):

 

 

 

wordt het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag verhoogd met:

397,00

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als

 

 

 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een

 

 

 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

 

 

 

tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien

 

 

 

tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

(binnenplanse afwijking):

677,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

(buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) voor zover dit geen evenementen

 

 

 

betreft:

871,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

(buitenplanse afwijking):

4.161,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 

 

 

exploitatieplan):

N.V.T.

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met

 

 

 

de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 

 

 

provinciale regelgeving):

397,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met

 

 

 

de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

 

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 

 

 

nationale regelgeving):

397,00

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 

 

 

voorbereidingsbesluit):

397,00

2.3.4.a

Melding planologisch gebruik Crisis- en Herstelwet

 

 

 

Indien een melding betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 7c lid 5

 

 

 

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet,

 

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit

 

 

 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

0,00

2.3.4.b

Aanvraag planologisch strijdig gebruik Crisis- en herstelwet

 

 

 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 7c lid 13

 

 

 

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in

 

 

 

de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

 

bedoelde activiteiten:

4.161,00

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als

 

 

 

bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het

 

 

 

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

 

 

 

onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

 

 

 

van 0 t/m 500 m²

676,00

 

groter dan 500 m² met maximaal 3 bouwlagen

847,00

 

groter dan 500 m² met meer dan 3 bouwlagen

919,00

2.3.5.2

een aanvraag van een verklaring van overdracht van omgevingsvergunning

 

 

 

 

aan de nieuwe gebruiker

97,00

2.3.5.3

Indien een aanvraag om ontheffing of vergunning tijdens de behandeling door de

 

 

 

aanvrager wordt ingetrokken of wordt geweigerd, worden de volgens subonderdeel

 

 

 

2.3.5.1 berekende leges met 50% verminderd.

 

 

2.3.5.4

Indien voor een aanvraag voor het verstrekken van een omgevingsvergunning met

 

 

 

betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk extern advies ingewonnen dient

 

 

 

te worden, worden de verschuldigde leges verhoogd met deze advieskosten. De meer

 

 

 

verschuldigde leges worden door middel van een door of namens burgemeester en

 

 

 

wethouders op te stellen begroting van kosten ter kennis gebracht aan de aanvrager.

 

 

 

Voor de toepassing van dit artikel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de 5e

 

 

 

werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is

 

 

 

gebracht.

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Sloopactiviteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of

 

 

 

dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met

 

 

 

betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1,

 

 

 

eerste lid, onder f, van de Wabo, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de

 

 

 

Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Erfgoedverordening

 

 

 

gemeente Rijssen-Holten 2018, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de

 

 

 

andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

 

bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

 

 

indien de inhoud van het te slopen pand (of gedeelte daarvan):

 

 

 

minder is dan 50 m³ en/of de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op het verwijderen van

 

 

 

asbest

413,00

 

50 m³ of meer bedraagt, met sloopveiligheidsplan

558,00

 

50 m³ of meer bedraagt, zonder sloopveiligheidsplan

413,00

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een

 

 

 

bouwwerk in gevallen waarin dat een bestemmingsplan, beheersverordening of

 

 

 

voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de

 

 

 

Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit

 

 

 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

indien de inhoud van het te slopen pand (of gedeelte daarvan):

 

 

2.3.7.1.1

minder is dan 50 m³ en/of de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op het verwijderen van

 

 

 

asbest

413,00

2.3.7.1.2

50m3 of meer bedraagt, met sloopveiligheidsplan

558,00

2.3.7.1.3

50m3 of meer bedraagt, zonder sloopveiligheidsplan

413,00

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen

 

 

 

vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, lid 1, aanhef en onder g, van de Wabo in

 

 

 

samenhang met de 'Kapverordening gemeente Rijssen-Holten 2017', bedraagt het tarief,

 

 

 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens

 

 

 

sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

112,00

 

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijk

 

 

 

ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de

 

 

 

andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

 

bedoeld activiteiten:

387,00

 

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit

 

 

 

omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde

 

 

 

in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

 

 

 

onderdelen bedoelde activiteiten:

387,00

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van

 

 

 

een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

 

bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten

 

 

 

die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste

 

 

 

lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

 

 

 

onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 

 

 

activiteiten:

387,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

 

 

 

waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn

 

 

 

op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo,

 

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

 

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

387,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze

 

 

 

tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit

 

 

 

zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval

 

 

 

kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

387,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand

 

 

 

aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de

 

 

 

aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van

 

 

 

burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste

 

 

 

volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag

 

 

 

na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de

 

 

 

aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt,

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot

 

 

 

de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk

 

 

 

voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot

 

 

 

de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk

 

 

 

voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk wordt het tarief,

 

 

 

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een

 

 

 

bodemrapport wordt beoordeeld, verhoogd met:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

97,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

97,00

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het

 

 

 

tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere

 

 

 

instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op

 

 

 

de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de

 

 

 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een

 

 

 

omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting

 

 

 

die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een

 

 

 

aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting

 

 

 

aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

 

 

 

schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het

 

 

 

tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen

 

 

 

bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de

 

 

 

omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de

 

 

 

Wabo:

242,00

2.3.18.1.1

indien een ander bestuursorgaan dan de gemeenteraad een verklaring van geen

 

 

 

bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

 

 

 

nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde

 

 

 

kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders

 

 

 

is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.1 is uitgebracht, wordt een

 

 

 

aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting

 

 

 

aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

 

 

 

schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om

 

 

 

beoordeling principeverzoek/schetsplan als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de

 

 

 

eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het

 

 

 

principeverzoek/schetsplan of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in

 

 

 

mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de

 

 

 

omgevingsvergunning, als bedoeld in hoofdstuk 3. Dit met uitzondering van de

 

 

 

welstandsleges, bedoeld in onderdeel 2.2.2

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf

 

 

 

activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het

 

 

 

legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in

 

 

 

de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-

 

 

 

of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat

 

 

 

geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de

 

 

 

onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is

 

 

 

genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf

 

 

 

bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1 maand na het in

 

 

 

behandeling nemen ervan maar voor het verlenen van de vergunning

 

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van 1 maand na het in behandeling

 

 

 

nemen ervan maar voor het verlenen van de vergunning

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-

 

 

 

of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel

 

 

 

 

of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onder-

 

 

 

delen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder,

 

 

 

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is

 

 

 

ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning

 

 

 

geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-

 

 

 

of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

 

 

 

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2,

 

 

 

2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De

 

 

 

teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging

 

 

 

van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

2.5.4.1

Een bedrag minder dan € 201,00 wordt niet teruggegeven.

201,00

2.5.4.2

De welstandsleges als bedoeld in onderdeel 2.3.1.2 worden niet teruggegeven.

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen

 

 

 

teruggaaf verleend.

 

 

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van buiten behandeling laten van een aanvraag

 

 

 

omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.6.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

 

 

 

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2,

 

 

 

2.3.6 of 2.3.7 buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van

 

 

 

de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

met dien verstande dat ten minste een bedrag van € 201,00 is verschuldigd.

201,00

2.5.7

Teruggaaf aanvraag planologisch strijdig gebruik Crisis- en herstelwet in verband met

 

 

 

zonnepanelen in veldopstelling voor de eigen energiebehoefte zoals bedoeld in artikel

 

 

 

2.3.4.b

 

 

2.5.7.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.3.4.b en ziet

 

 

 

op het realiseren van zonnepanelen in veldopstelling voor de eigen energiebehoefte

 

 

 

bedraagt de teruggave:

 

85%

 

van de op grond van dat onderdeel voor betreffende activiteit verschuldigde leges met

 

 

 

dien verstande dat een bedag van minder dan € 201,- niet wordt teruggegeven.

201,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

N.V.T.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een

 

 

 

omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe

 

 

 

wijziging in het project:

201,00

2.7.1

Verrekening als gevolg van afwijking eerder ingediend bouwplan

 

 

 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking

 

 

 

 

 

 

 

 

heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan,

 

 

 

waarvoor al een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik

 

 

 

is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges

 

 

 

verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief

 

 

 

als vermeld in onderdeel 2.3.1.1, met dien verstande dat zij niet minder

 

 

 

zullen bedragen dan

201,00

 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de

 

 

 

omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen

 

 

 

van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke

 

 

 

ordening

5.323,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van

 

 

 

een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet

 

 

 

ruimtelijke ordening

3.870,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 

(vervallen)

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.10.1

Advies derden

 

 

 

Indien bij de beoordeling van aanvragen om vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk

 

 

 

adviezen worden ingewonnen van externe adviseurs, waaronder een ruimtelijke

 

 

 

onderbouwing wordt opgesteld door een extern adviseur, wordt het verschuldigde

 

 

 

legesbedrag verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

 

van aanvragen om vergunning van de aanvrager of melder meegedeelde externe

 

 

 

advieskosten. Het extra recht dat wordt geheven is gelijk aan het - uit een begroting

 

 

 

blijkend - bedrag dat de adviserende organisatie de gemeente in rekening zal brengen.

 

 

 

De aanvraag wordt niet eerder in behandeling genomen dan de vijfde dag nadat de

 

 

 

begroting ter kennis is gebracht van de aanvrager.

 

 

2.10.2

Als in verband met de wijziging van het bestemmingsplan een verzoek om hogere

 

 

 

grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder moet worden ingediend dan worden de

 

 

 

leges verhoogd met:

 

 

 

- indien de aanvraag betrekking heeft op een project

2.078,00

 

- indien de aanvraag betrekking heeft op 1 woning

1.039,00

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in

 

 

 

deze titel niet benoemde beschikking:

201,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de

 

 

 

 

Alcoholwet

€ 

145,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een

 

 

 

 

 

openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke

 

 

 

Verordening gemeente Rijssen-Holten 2010

€ 

48,40

3.1.3

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, wanneer

 

 

 

 

de aanvraag betrekking heeft op een paracommerciële instelling

€ 

194,00

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 4

 

 

 

 

van de Alcoholwet

€ 

48,40

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

48,40

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, lid 2

 

 

 

 

van de Alcoholwet

€ 

48,40

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35

 

 

 

 

van de Alcoholwet

€ 

32,30

 

Evenementen als bedoeld in artikel 2:24 van de APV zijn hiervan uitgezonderd.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren van evenementen of markten en overig APV

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

 

 

van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.72

 

 

 

van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Rijssen-Holten 2010

€  

32,20

 

Evenementen als bedoeld in artikel 2:24 van de APV zijn hiervan uitgezonderd.

 

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

 

 

van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in

 

 

 

artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Rijssen-Holten 2010

€  

48,40

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

 

 

van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 3 van de Zondagswet

8,00

 

Evenementen als bedoeld in artikel 2:24 van de APV zijn hiervan uitgezonderd.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

 

 

 

N.V.T.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

 

 

N.V.T.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

 

 

 

N.V.T.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

 

 

N.V.T.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter

 

 

 

 

 

verkrijging van een vergunning op grond van de "Kapverordening gemeente

 

 

 

Rijssen-Holten 2017"

€  

112,00

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

 

 

van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen

 

 

 

van een andere beschikking, voor ieder daaraan besteed half uur

48,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 16 december 2021

 

 

 

 

 

 

 

De griffier van de gemeente Rijssen-Holten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.H. Veerman

 

 

 

griffier

 

 

 

 

 

 

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 16 december 2021

drs. G.H. Veerman, A.C. Hofland

griffier, voorzitter

Naar boven