Geschieresweg 5 in Aagtekerke, ontwerpomgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van panden

(uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Extern zaaknummer: SXO77707584

Wij zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenenvoor het brandveilig gebruiken van panden.

De aanvraag met de daarbij behorende stukken en het ontwerpbesluit liggen vanaf 22 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een ieder een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (0118) 555 444 of email: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan. Wij maken u erop attent dat u pas beroep kan indienen tegen het definitieve besluit. Dit kan alleen als u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend en u belanghebbende bent.

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt alleen op afspraak .

Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Geeft u daarbij het externe zaaknummer aan.

Naar boven