Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Waadhoeke ;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 december 2021;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze

 • verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de volgende verordening ingetrokken:

  • “Legesverordening 2021”, vastgesteld in de raad van 17 december 2020;

  met dien verstande, dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 december 2021.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur

€ 185,00

1.1.1.2

zaterdag tussen 9:00 en 17:00 uur

€ 555,00

1.1.1.3

andere dan de onder 1.1.1. genoemde tijden, na toestemming van het college van B&W, waarvoor het zaterdagtarief van toepassing is

1.1.1.4

Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur in een Bijzonder huis (art. 1:64 BW)

€ 195,00

1.1.1.5

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een budgethuwelijk of budget registratie partnerschap in een vergaderruimte/spreekkamer in het gemeentehuis te Franeker op dinsdag 9:30 uur en donderdag 9:30 uur

€ 120,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk zonder ceremonieel vertoon

€ 84,00

1.1.3

Voor de omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk, met ceremonieel vertoon  van maandag tot en met zaterdag, zijn de tarieven onder 1.1.1 van toepassing

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen

€ 35,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

€ 49,00

1.1.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag

1.1.6.1

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 135,00

1.1.6.2

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 350,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het laten vertalen door een vertaalbureau van een toespraak bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 212,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het inschakelen van een beëdigd tolk bij een huwelijksvoltrekking/partnerregistratie per kwartier

€ 36,00

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.9.1

een trouwboekje of partnerschap boekje in een normale uitvoering

€ 14,00

1.1.9.2

een trouwboekje of partnerschap boekje in een luxe uitvoering

€ 16,00

1.10

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een toga (stoomkosten)

€ 25,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort, zakenpaspoort of faciliteitenpaspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35

1.2.7

voor de versnelde uitreiking (spoed) van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde documenten, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 51,60

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

1.3.3

voor het verstrekken van een eigen verklaring wordt het aankoopbedrag van de eigen verklaring vermeerderd met

€ 3,00

1.3.4

Vanaf invoering van de Wet Digitale Overheid worden de tarieven rijbewijzen automatisch verhoogd met de dan geldende rijkskostencomponent

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen, per verstrekking

€ 9,30

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 9,30

1.4.5

In afwijking van het voorgaande onderdeel bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 5,00

1.4.6

Het tarief voor de afgifte van een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisregistratie personen bedraagt

€ 9,30

1.4.7

Het tarief voor de afgifte van een meertalig modelformulier van een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de basisregistratie personen is gelijk aan het tarief genoemd in 1.4.6

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

N.v.t.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

N.v.t.

Hoofdstuk 7 Bestuur stukken

N.v.t.

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.1

een kopie of scan van een plan, kaart, tekening of ander document, indien deze niet digitaal verstrekt kan worden :

1.8.1.1.1

op papier

€ 26,00

1.8.1.1.2

digitaal

€ 47,00

1.8.1.2

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

1.8.1.2.1

op papier

€ 4,00

1.8.1.2.2

digitaal

€ 7,00

1.8.1.3

Informatie ten behoeve van taxaties De leges voor het verstrekken aan makelaars/taxateurs van informatie over percelen en hun omgeving ten behoeve van taxatie en/of verkoopopdrachten bedragen per kadastraal perceel of perceel gedeelte

€ 47,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 47,00

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 47,00

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 47,00

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 47,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 47,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 9,30

1.9.1.3

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 9,30

1.9.2

tot het verstrekken van informatie ten behoeve van taxaties van roerende en onroerende zaken

€ 55,00

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 9,30

1.9.4

tot het vertalen van stukken in het Fries - Nederlands (en vice versa) per bladzijde

€ 2,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,00

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

N.v.t.

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 78,00

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 68,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

N.v.t.

Hoofdstuk 14 Markten

1.14

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening

1.14.1

Voor het innemen van een incidentele standplaats (max 1 week)

€ 45,00

1.14.2

Voor het innemen van een standplaats voor langere duur

€ 90,00

1.14.3

Indien een aanvraag als bedoeld in 1.14.1 en 1.14.2 wordt geweigerd of buiten behandeling wordt gesteld, bedraagt het tarief

€ 37,50

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 26,00

1.15.2

tot het wijzigen of overdragen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 20,00

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.2.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 26,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief voor de behandeling van een aanvraag als bedoeld in artikel 5.4 Telecommunicatiewet bedraagt

€ 312,00

1.17.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, evenals gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per meter vermeerderd met

€ 1,25

1.17.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per meter vermeerderd met

€ 1,00

1.17.2

Het in 1.17.1 genoemde bedrag wordt

1.17.2.1

indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 208,00

1.17.2.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.2.3

In afwijking van het bepaalde in artikel 1.17.1 .1 en 1.1.17.1.2 kan het college van B&W een tarief vaststellen aan de hand van een door de netwerkaanbieder ingediend projectplan.

1.17.2.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een graafmelding bedraagt

€ 31,00

1.17.3

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.4

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 34,00

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 29,00

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer (BABW), zowel voor nieuwe aanvragen als verlengingen als na vermissing

€ 23,00

1.18.4

Indien het voertuig, waarvoor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is toegekend, wordt vervangen worden de kosten voor een nieuw kentekenbord doorberekend aan de aanvrager. Het tarief bedraagt:

€ 44,00

1.18.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing op grond van artikel 10 Wegenverkeerswet juncto artikel 148 Wegenverkeerswet (verklaring van geen bezwaar)

€ 23,00

1.18.6

het verkrijgen van een parkeervergunning bij belanghebbendenplaatsen in de schil buiten het centrum van Franeker (parkeerzones voor vergunninghouders) als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening voor een periode van 2 jaar

€ 15,00

1.18.7

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 om te mogen parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone) of op plaatsen waar een parkeerverbod geldt, per jaar

€ 15,00

1.18.8

het tarief voor de opslag van bouwmaterialen (zand, stenen, bouwkeet etc.) op parkeerapparatuurplaatsen en belanghebbendenplaatsen in de binnenstad van Franeker

1.18.8.1

per week

€ 16,00

1.18.8.2

per maand

€ 32,00

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

voor het plaatsen van reclameborden in de openbare ruimte als bedoeld in artikel 2.3 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 68,00

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,00

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.19.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,30

1.19.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,50

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 14,00

1.19.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor ontheffing voor het gebruik van een terras als bedoeld in artikel 2.3 lid 3 van de APV bedraagt

€ 40,00

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.1.5

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vooroverleg/concept aanvraag:

2.2.1

Tot het beoordelen van een vooroverleg/conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

€ 250,00

2.2.2

Tot het houden van vooroverleg/conceptaanvraag waarvoor mede welstandsadvies nodig is, worden de leges vermeerderd met:

Voor adviezen voor vooroverleggen/conceptaanvragen niet zijnde monumentenplannen, worden tarieven gerekend die afhankelijk zijn van de bestede tijd in de lokale commissie:

 • -

  tot 15 minuten;

 • -

  van 15 tot 30 minuten;

 • -

  van 30 tot 45 minuten;

 • -

  van 45 tot 60 minuten.

Bij behandeling van een vooroverleg/conceptaanvraag in de bureaucommissie

Bij behandeling van een vooroverleg/conceptaanvraag in de grote commissie

 

 

 

 

 

€ 70,00

€ 96,00

€ 122,00

€ 150,00

 

€ 122,00

€ 150,00

2.2.3

Indien een conceptaanvraag wordt gevolgd door een aanvraag omgevingsvergunning wordt 25% van de leges genoemd onder 2.2.1 in mindering gebracht op het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze titel voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en in overeenstemming met het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Recht vaststellend besluit omgevingsvergunningvrij project

2.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij na behandeling blijkt dat er sprake is van een project dat niet omgevingsvergunningplichtig is (recht vaststellend besluit)

€ 116,00

2.3.2

Bouwactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.2.2

bij bouwkosten tot en met € 5.000,00:

€ 155,00

2.3.2.3

en, indien van toepassing, vermeerderd met:

bij bouwkosten vanaf € 5.000,00 tot en met € 115.000,00

2,51%

2.3.2.4

en, indien van toepassing, vermeerderd met:

van de bouwkosten die € 115.000,00 te boven gaan

2,03%

2.3.2.5

Het maximale bedrag van de leges dat volgens artikel 2.3.2 in rekening wordt gebracht bedraagt:

€ 52.500,00

2.3.3

Welstandstoets

2.3.3.1

Indien met betrekking tot een aanvraag om een omgevingsvergunning, die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, advies dient te worden gevraagd aan de welstandscommissie Hûs en Hiem, wordt het tarief als genoemd onder 2.3.2.1 tot en met 2.3.2.5 vermeerderd met:

2.3.3.2

indien de bouwsom bedraagt:

2.3.3.3

van € 0,00 t/m € 5.000,00

€ 45,00

2.3.3.4

vanaf € 5.000,00 t/m € 25.000,00

€ 45,00 + 2,40‰ van de bouwsom boven € 5.000,00

2.3.3.5

vanaf € 25.000,00 t/m € 100.000,00

€ 93,00 + 2,20‰ van de bouwsom boven

€ 25.000,00

2.3.3.6

vanaf € 100.000,00 t/m € 250.000,00

€ 258,00 + 2,10‰ van de bouwsom boven

€ 100.000,00

2.3.3.7

vanaf € 250.000,00 t/m € 750.000,00

€ 573,00 + 1,14‰ van de bouwsom boven

€ 250.000,00

2.3.3.8

vanaf € 750.000,00

€ 1.143,00 + 0,78‰ van de bouwsom boven

€ 750.000,00

2.3.3.9

Het bedrag wordt op hele euro's omlaag afgerond. Het maximaal in rekening te brengen bedrag bedraagt:

€ 2.300,00

2.3.3.10

In het geval het een ondergeschikte wijziging betreft van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht, dan wordt het laagste basistarief in rekening gebracht en bedraagt

€ 45,00

2.3.3.11

Wanneer het gaat om een aanzienlijke wijziging binnen het bestaande concept van een plan waarvoor eerder een positief welstandsadvies is uitgebracht, dan worden de leges over de meerkosten/minderkosten in rekening gebracht

2.3.3.12

Met uitzondering van de hierboven genoemde bedragen geldt indien voor een bouwplan ook een vergunning voor “monument wijzigen” verleend moet worden, het tarief “uurloon” per adviseur van:

€ 104,00

2.3.3.13

Voor een vergunning voor “monument wijzigen” zonder bouwen geldt het tarief “uurloon”.

€ 104,00

2.3.4

Verplicht advies agrarische commissie

2..3.4.1

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.2.1 tot en met 2.3.3.9 bedraagt het starttarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

Soort advies:

 • -

  Standaardadvies bestaande bedrijven;

 • -

  Over nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan;

 • -

  Adviezen waarbij wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

 • -

  Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

 • -

  Second opinion

Bij complexe of omvangrijke zaken worden bovenstaande verhoogd met een uurtarief van € 80,00 inclusief 21% BTW

 

 

 

 

 

€ 1.090,00

€ 1.260,00

€ 1.315,00

 

€ 545,00

€ 1.420,00

 

2.3.6

Aanlegactiviteiten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 101,00

2.3.7

Planologisch strijdig gebruik

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.7.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 212,00

2.3.7.2.1

In afwijking van artikel 2.3.7.2 is er indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) t.b.v. het realiseren van erfafscheidingen een bedrag in rekening gebracht van:

€ 104,00

2.3.7.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 260,00

2.3.7.3.1

In afwijking van artikel 2.3.7.3 is er indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) t.b.v. het realiseren van erfafscheidingen een bedrag in rekening gebracht van:

€ 130,00

2.3.7.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.420,00

2.3.7.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) en belanghebbende draagt zelf zorg voor aanlevering van een deugdelijke ruimtelijke onderbouwing

€ 1.102,00

2.3.7.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 154,00

2.3.7.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.089,00

2.3.7.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.089,00

2.3.7.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 239,00

2.3.7.9

indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning moet worden verleend met toepassing van een vrijstelling of ontheffing op grond van de Bouwverordening:

€ 63,00

2.3.7.10

Indien voor het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing en/of de digitalisering van een besluit als bedoeld in andere onderdelen van dit hoofdstuk een externe partij dient te worden ingeschakeld, wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.7.11

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.7.11 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.8

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.8.2

indien de aanvraag betrekking heeft op het in gebruik nemen of het gebruiken van een bouwwerk als genoemd in categorie A (zie bijlage 1 van deze verordening)

€ 176,00

vermeerderd met, bij een gebruiksoppervlakte:

- tot en met 100 m²

€ 128,00

- vanaf 100 tot en met 500 m²,

vermeerderd met, per m² boven de 100 m²:

€ 128,00

€ 0,66

- vanaf 500 tot en met 2.000 m²,

vermeerderd met, per m² boven de 500 m²

€ 392,00

€ 0,46

- vanaf 2.000 tot en met 5.000 m²,

vermeerderd met, per m² boven de 2.000 m²

€ 1.082,00

€ 0,16

- vanaf 5.000 tot en met 50.000 m²,

vermeerderd met, per m² boven de 5.000 m²

€ 1.562,00

€ 0,013

- groter dan 50.000 m²

vermeerderd met, per m² boven de 50.000 m²

€ 2.147,00

€ 0,018

2.3.8.3

indien de aanvraag betrekking heeft op het in gebruik nemen of het gebruiken van een bouwwerk als genoemd in categorie B (zie bijlage 1 van deze verordening)

€ 176,00

vermeerderd met, bij een gebruiksoppervlakte:

- tot en met 100 m²

€ 64,00

- vanaf 100 tot en met 500 m², per m² :

vermeerderd met, per m² boven de 100 m²

€ 64,00

€ 0,34

- vanaf 500 tot en met 2.000 m²:

vermeerderd met, per m² boven de 500 m²

€ 200,00

€ 0,22

- vanaf 2.000 tot en met 5.000 m²

vermeerderd met, per m² boven de 2.000 m²

€ 530,00

€ 0,09

- vanaf 5.000 tot en met 50.000 m²

vermeerderd met, per m² boven de 5.000 m²

€ 800,00

€ 0,008

- groter dan 50.000 m²

vermeerderd met, per m² boven de 50.000 m²

€ 1.160,00

€ 0,004

2.3.8.4

indien de aanvraag betrekking heeft op het in gebruik nemen of het gebruiken van een terrein of inrichting als genoemd in categorie C (zie bijlage 1 van deze verordening):

- voor een openlucht-evenement

€ 162,00

- voor een tijdelijk bouwwerk of voor in tentoonstellingsruimten plaatshebbende

evenementen met een gebruiksoppervlak van 50 t/m 100 m²:

€ 95,00

- voor een tijdelijk bouwwerk of voor in tentoonstellingsruimten plaatshebbende

evenementen met een gebruiksoppervlak vanaf 100 m²:

€ 95,00

vermeerderd met, voor elke extra 100 m² gebruiksoppervlak (of gedeelte daarvan):

€ 11,00

- voor een niet bebouwd, voor bedrijfsdoeleinden bestemd terrein met een

gebruiksoppervlakte:

- tot en met 500 m²

€ 162,00

- vanaf 500 tot en met 2.000 m²

€ 190,00

- vanaf 2.000 tot en met 5.000 m²

€ 219,00

- groter dan 5.000 m²

€ 219,00

vermeerderd met, voor elke extra 5.000 m² gebruiksoppervlakte (of gedeelte daarvan):

€ 44,00

Het tarief voor het overschrijven van de in dit onderdeel bedoelde vergunning bedraagt:

€ 44,00

2.3.9

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van de provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 • -

  Kosten activiteit € 0,00 tot en met € 5.000,00

 • -

  Kosten activiteit vanaf € 5.0000,00 tot en met € 15.000,00

 • -

  Kosten activiteit vanaf € 15.000,00

 • -

  Uitgebreide procedure leges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 104,00

€ 260,00

€ 415,00

€ 571,00

2.3.9.2

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 • -

  Kosten activiteit € 0,00 tot en met € 5.000,00

 • -

  Kosten activiteit vanaf € 5.0000,00 tot en met € 15.000,00

 • -

  Kosten activiteit vanaf € 15.000,00

 • -

  Uitgebreide procedure leges

 

 

€ 104,00

€ 260,00

€ 415,00

€ 571,00

2.3.9.3

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 • -

  Kosten activiteit € 0,00 tot en met € 5.000,00

 • -

  Kosten activiteit vanaf € 5.000,00 tot en met € 15.000,00

 • -

  Kosten activiteit vanaf € 15.000,00

 • -

  Uitgebreide procedure leges

 

 

€ 104,00

€ 260,00

€ 415,00

€ 571,00

2.3.9.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 20 van de gemeentelijke erfgoedverordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 101,00

2.3.10

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheers verordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 101,00

2.3.11

Aanleggen of veranderen weg

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo, in samenhang met de provinciale wegenverordening, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 18,00

 

2.3.14

Opslag van roerende zaken

2.3.14.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 154,00

2.3.14.3

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 154,00

2.3.16

Natura 2000-activiteiten

2.3.16.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 471,00

2.3.17

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

2.3.17.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 337,00

2.3.17.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning ook betrekking heeft op handelingen die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwettenschappelijke betekenis of voor de dieren en planten, als bedoeld in de Wet natuurbescherming worden de leges voor de vergunning verhoogd met:

€ 114,00

2.3.17.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning het nodig maakt om advies en/of een verklaring van geen bezwaar in het kader van de Wet natuurbescherming bij een andere overheidsinstantie of een ecologisch deskundige te vragen, worden de kosten daarvan volledig in rekening gebracht bij de aanvrager.

Werkelijke kosten

2.3.18

Andere activiteiten

2.3.18.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.18.2

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 327,00

2.3.18.3

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschap verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.18.4

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 327,00

 

2.3.18.5

als het een provinciale- of waterschap verordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.19.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.19.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.19.3

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.20

Beoordeling bodemrapport

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.20.2

voor de beoordeling van een milieukundig of archeologisch bodemrapport:

€ 86,00

2.3.20.3

voor de verstrekking van informatie over de bodemkwaliteit respectievelijk gegevens ter bepaling van de geluidsbelasting bedraagt het tarief per half uur of gedeelte daarvan:

€ 38,00

2.3.20.4

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een hogere grenswaarde als gevolg van de Wet geluidhinder moet worden beoordeeld:

€ 545,00

2.3.21

Advies

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.21.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.21.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.22

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.22.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.22.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 569,00

2.3.22.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.22.4

Indien een begroting als bedoeld in sub subonderdeel 2.3.22.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag omgevingsvergunning valt onder de pilot Wet private kwaliteitsborging en als gevolg hiervan de Bouwbesluittoets en het toezicht door een hiertoe gecertificeerde marktpartij op grond van artikel 2.3.2 worden uitgevoerd in plaats van de gemeente Waadhoeke, bedraagt de vermindering van de voor die activiteiten verschuldigde leges

10%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of het wijzigen van gebruik

2.5.1

Na het niet-ontvankelijk verklaren of buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en/of brandveilig gebruik, zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.2 en 2.3.8 bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van:

 

met dien verstande dat tenminste het minimumbedrag verschuldigd blijft van:

80%

 

 

 

 

€ 116,00

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of het wijzigen van gebruik, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10 intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

72,50%

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan en voordat op de aanvraag is beschikt

50,00%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of het wijzigen van gebruik

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of het wijzigen van gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

37,50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of het wijzigen van gebruik

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of het wijzigen van gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25,00%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.5

Geen teruggaaf

2.5.5.1

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3, 2.3.20, 2.3.21 en 2.3.22 wordt geen teruggaaf verleend. Ook wordt geen teruggaaf verleend voor kosten die gemaakt zijn bij derden zoals kosten van advisering door een andere overheidsinstantie of adviesbureau.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

n.v.t

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging in het project:

€ 155,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening en belanghebbende draagt zelf zorg voor aanlevering van een deugdelijk bestemmingsplan

€ 1.948,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening en belanghebbende draagt zelf zorg voor aanlevering van een deugdelijk bestemmingsplan

€ 1.088,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub b, van de Wet ruimtelijke ordening en belanghebbende draagt zelf zorg voor aanlevering van een deugdelijk bestemmingsplan

€ 1.088,00

2.8.4

Indien de gemeente op verzoek van aanvrager opdracht verleent aan een deskundig te achten (stedenbouwkundig) bureau om een bestemminsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid of artikel 3.6 eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening, op te stellen, komt de aan de gemeente toegerekend kostprijs voor dit bestemmingsplan ten laste van de aanvrager

2.8.5

Indien wordt besloten tot aanwijzing van de gemeentelijke coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, zijn de afzonderlijk in deze tarieventabel opgenomen tarieven voor de betrokken gevallen van toepassing

2.8.6

Teruggaaf: Als een aanvraag als bedoeld onder 2.8.1, 2.8.2 of 2.8.3 wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de verschuldigde leges

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 76,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 200,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening, per uur

€ 22,00

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 42,00

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 50,00

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 60,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

3.2.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor een A-evenement (regulier evenement waarbij de aanwezigheid van risico’s (zeer) onwaarschijnlijk is) bedraagt

€ 50,00

3.2.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor een B of C evenement (aandacht- of risicovol evenement waarbij de aanwezigheid van risico’s aannemelijk of zeer waarschijnlijk is) bedraagt

€ 180,00

3.2.1.3

Indien een veiligheidsadvies nodig is voor een B of C evenement, wordt het overeenkomstig art 3.2.1.2 verhoogd met:

€ 75,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar op basis van de Wegenverkeerswet

€ 22,00

3.2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar op basis van het Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen

€ 22,00

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.2.4.1

het afgeven van een ontheffing op grond van de algemene plaatselijke verordening op het verbod om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op zodanige wijze dat er voor omwonenden geluidhinder wordt veroorzaakt

€ 40,00

3.2.4.2

het verlenen van een vergunning tot het opslaan van materialen e.d. op de berm van een openbare weg, per dag of gedeelte daarvan waarvoor de vergunning geldt

€ 12,00

 

Hoofdstuk 3 Kinderopvang

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 1.45 van de Wet kinderopvang (Wko) voor:

3.3.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, lid 1, van de Wko

€ 1.129,45

3.3.2

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, lid 2, Wko

€ 510,00

3.3.3

het in exploitatie nemen van een kindercentrum, als bedoeld in artikel 1.45, lid 1, van de Wko, waarbij de houder van het kindercentrum al is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang (LRK) met de betreffende locatie

€ 721,45

3.3.4

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang, als bedoeld in artikel 1.45, lid 2, van de Wko, waarbij de houder van de voorziening, de gastouder, al is geregistreerd in het landelijke register kinderopvang (LRK) met een andere voorziening of waarbij het opvangadres al is geregistreerd als adres waar een voorziening voor gastouderopvang is gevestigd

€ 408,00

Hoofdstuk 4 Seksbedrijven

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1.1

tot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

€ 432,00

3.4.1.2

tot het wijzigen van een in subonderdeel 3.3.1.1 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van:

3.4.1.2.1

de op de vergunning vermelde of te vermelden beheerder of beheerders

€ 132,00

Hoofdstuk 5 Huisvestingswet 2014

N.v.t.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

N.v.t.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 31,00

 

Bijlage 1 van de Legesverordening 2022

Categorie indeling

Nr.

Gebouwfunctie

Categorie

1.

Gebouwen met een woonfunctie

1.1

Tehuizen

A

1.2

Woongebouwen met inpandige gangen

A

1.3

Woningen niet zelfstandige bewoners

A

1.4

Woningen niet zelfredzame bewoners

A

1.5

Verzorgingstehuizen

A

2.

Gebouwen met een logiesfunctie

2.1

Hotel

A

2.2

Pension/nachtverblijf

A

2.3

Dagverblijf

A

3.

Gebouwen met onderwijsfunctie

3.1

Onderwijsinstelling < 12 jaar

A

3.2

Onderwijsinstelling > 12 jaar

A

3.3

Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

A

4.

Gezondheidszorggebouwen

4.1

Klinieken

A

4.2

Ziekenhuis

A

4.3

Verpleegtehuizen

A

5.

Bedrijfsgebouwen

5.1

Kantoren

A

5.2

Fabrieken

B

5.3

Loods, veem, opslagplaats

B

5.4

Vuurwerkinrichting

B

6.

Gebouwen voor wegverkeer

6.1

Garage

B

7.

Gebouwen met een publieksfunctie

7.1

Theater/bioscoop

A

7.2

Museum/bibliotheek

A

7.3

Buurthuis

A

7.4

Gebedshuis

A

7.5

Tentoonstellingsgebouwen

A

7.6

Kantine/eetzaal

A

7.7

Cafés, discotheek, restaurant

A

7.8

Gymzaal, studio

A

7.9

Sporthal

A

7.10

Zwembad

A

7.11

Winkelgebouw

A

8.

Niet bebouwd terrein bestemd voor bedrijfsdoeleinden

8.1

Kampeerterrein, jachthavens

C

8.2

Bedrijfsterreinen

C

9.

Tijdelijke bouwsels

9.1

Circussen, feesttenten

C

9.2

Markten, braderieën, kermissen

C

10.

Openlucht evenement

10.1

Evenement

C

 

Naar boven