Besluitenlijst college 9 februari 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 9 februari 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Plaatsing gemeenteberichten in de Nieuwsklok 2021-2022

Het college heeft besloten om de overeenkomst met uitgeverij Em.de Jong te continueren waarin afgesproken is om wekelijks de gemeenteberichten van de gemeente Oisterwijk in de Nieuwsklok te publiceren. De overeenkomst loopt van 1-1-2021 t/m 31-12-2022.

 

Beantwoording artikel 34-vragen uitzending mr. Frank Visser

Het college heeft besloten de vragen van PGB over de uitzending van 9 december 2020 van 'Mr. Frank Visser: wordt u al geholpen?' door middel van de bijgevoegde brief te beantwoorden.

 

Verzoek tot afwijking ernstig enkelvoudige dyslexie route door scholen Haaren

Het college heeft besloten om de route voor ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) die geldt voor de scholen in Oisterwijk, ook voor de scholen in Haaren te gebruiken. Door middel van een brief zijn de schoolbesturen op de hoogte gesteld.

 

Regionale samenwerking leerplicht

Het college heeft ingestemd met deelname aan de regionale samenwerking leerplicht Hart van Brabant

 

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Het college heeft vastgesteld met terugwerkende kracht 01-01-2021 de nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.

 

Kadernota GGD Hart voor Brabant 2022

Het college heeft besloten de Raad te vragen de volgende zienswijze vast te stellen. De gemeenteraad van Oisterwijk wil haar waardering uitspreken over de wijze van aanpak van de coronacrisis door de GGD. Verder staat de gemeenteraad positief tegenover de inhoudelijke koers van de voorjaarsnota / kadernota 2022 en kan zij zich vinden in de prognose van de gemeentelijke bijdrage die enkel verhoogt wordt met indexering.

 

Afwijken van gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid voor ondersteuning participatie en inburgering.

Het college heeft besloten af te wijken van het inkoopbeleid vanwege noodzaak van ondersteuning bij participatie en inburgering.

 

Principemedewerking sanering en passende herbestemming melkveehouderij Heuvelstraat 23 te Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de sanering en passende herbestemming van de melkveehouderij aan de Heuvelstraat 23 te Moergestel tot een bedrijfsverzamelgebouw voor niet-agrarische bedrijvigheid tot en met milieucategorie 2.

 

Principemedewerking uitbreiding paardenhouderij Sebrechtsedijk 2 te Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de paardenhouderij aan de Sebrechtsedijk 2 te Moergestel. Ook wordt in principe, maar onder voorwaarden, medewerking verleend aan de beoogde realisatie van twee verblijfsrecreatieve eenheden binnen het te realiseren bedrijfsgebouw ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van stagiaires en klanten.

 

Stedenbouwkundige kaders herontwikkeling Baerdijk (Voormalige Kartonnagefabriek)

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om de bijgevoegde stedenbouwkundige kaders voor de herontwikkeling van de Baerdijk (voormalige Kartonnagefabriek) in Oisterwijk vast te stellen

 

Bestemmingsplan Ondergrondse 150kV Tilburg Noord - Best, gemeente Oisterwijk

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan “Ondergrondse 150kV Tilburg Noord - Best, gemeente Oisterwijk" voor het ondergronds brengen van de bestaande 150 KV-verbinding via een ander tracé, voor gewijzigde vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

RIB beroep tegen bestemmingsplan buitengebied Haaren herziening 2020

Het college heeft ingestemd met; bijgevoegde raadsinformatiebrief en de gemeenteraad hiermee te informeren over de opties m.b.t. het lopende beroep tegen de herziening van het bestemmingsplan buitengebied Haaren Herziening 2020.

 

Bestemmingsplan Oirschotseweg naast 22, Moergestel

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Oirschotseweg naast 22, Moergestel voor vaststelling aan de raad voor te leggen.

 

Aanvullend maatregelenpakket financiële compensatie COVID-19

Het college heeft ingestemd met het voorleggen van het raadsvoorstel “Aanvullend maatregelenpakket financiële compensatie COVID-19” aan de raad, heeft de “Subsidieregeling Oisterwijk aanvullende noodmaatregelen maatschappelijke partners wegens COVID-19 crisis 2020” vast gesteld en heeft ingestemd met het openbaar maken van deze subsidieregeling onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van het budget door de raad op 18 maart 2021.

Naar boven