Legesverordening 2022 & tarieventabel legesverordening 2022

 

 

RAADSBESLUIT

Openbaar

Zaaknummer 331566

Onderwerp Gemeentelijke belastingverordeningen 2022

 

De raad van de gemeente Baarn

- gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021

- behandeld in het debat in de raad d.d. 8 december 2021

 

b e s l u i t:

 

De volgende gemeentelijke belastingverordeningen en tarieven vast te stellen:

1. Verordening afvalstoffenheffing 2022

2a. Verordening begraafplaatsrechten 2022

2b. Tarieventabel begraafplaatsrechten 2022

3. Verordening forensenbelasting 2022

4 . Verordening hondenbelasting 2022

5a. Legesverordening 2022

5b. Tarieventabel legesverordening 2022

6. Verordening marktgelden 2022

7. Verordening onroerendezaakbelastingen 2022

8a. Verordening precariobelasting 2022

8b. Tarieventabel precariobelasting 2022

9. Verordening reclamebelasting Centrumgebied 2022

10. Verordening rioolheffing 2022

11. Verordening roerende zaakbelastingen 2022

12. Verordening toeristenbelasting 2022

 

Vastgesteld in de vergadering, op 22 december 2021

C. Heusingveld griffier,

M.A. Röell voorzitter

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n- l)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-l)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-l)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. 'kalenderjaar': de periode van I januari tot en met 31 december.

f. niet-commerciële evenement/activiteit: een evenement/activiteit dat/die: - geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk heft: en - in de kern/merendeel niet bedrijfsmatig van aard is: en - niet mede door commerciële bedrijven ontplooid: en - een beoogde doelstelling van sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve of culturele aard: en - georganiseerd door stichtingen en verenigingen, waarvan de inkomsten worden aangewend om de continuïteit van de eigen activiteiten te waarborgen of worden ingezet voor een goeddoel.

 

Artikel 2 Belastbaar feit  

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten:

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument: een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3 Belastingplicht  

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen  

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

c. het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 1. 15.1.2, 1. 15.1.3, 1. 15.1.4 en 3.2.1. van de bij de verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor niet-commerciële evenementen/activiteiten of indien deze evenementen/activiteiten georganiseerd worden door fondsenwervende instellingen, voorzien van CBF certificaat/verklaring van geen bezwaar CBF.

d. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeks-unit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel I, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeks-unit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel I, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven  

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing  

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuld ige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling  

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding  

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf  

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden  

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel I van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.2 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. hoofdstuk 4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

7. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Overgangsrecht  

 • 1.

  De Legesverordening 2021 van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is I januari 2022.

 

Artikel 14 Citeertitel  

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2022.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.

Namens deze,

De griffier, De voorzitter

Naar boven