Verordening afvalstoffenheffing Baarn 2022

 

RAADSBESLUIT

Openbaar

Zaaknummer 331566

Onderwerp Gemeentelijke belastingverordeningen 2022

 

De raad van de gemeente Baarn

- gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2021

- behandeld in het debat in de raad d.d. 8 december 2021

 

b e s l u i t:

 

De volgende gemeentelijke belastingverordeningen en tarieven vast te stellen:

1. Verordening afvalstoffenheffing 2022

2a. Verordening begraafplaatsrechten 2022

2b. Tarieventabel begraafplaatsrechten 2022

3. Verordening forensenbelasting 2022

4 . Verordening hondenbelasting 2022

5a. Legesverordening 2022

5b. Tarieventabel legesverordening 2022

6. Verordening marktgelden 2022

7. Verordening onroerendezaakbelastingen 2022

8a. Verordening precariobelasting 2022

8b. Tarieventabel precariobelasting 2022

9. Verordening reclamebelasting Centrumgebied 2022

10. Verordening rioolheffing 2022

11. Verordening roerende zaakbelastingen 2022

12. Verordening toeristenbelasting 2022

 

Vastgesteld in de vergadering, op 22 december 2021

C. Heusingveld griffier,

M.A. Röell voorzitter

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing gemeente Baarn 2022 (Verordening afvalstoffenheffing Baarn 2022)

 

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

 

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit  

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 

Artikel 3 Voorwerp van de belasting  

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

  a. de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

  b. de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

  c. een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  d. een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

  e. het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

 

Artikel 4 Belastingplicht  

De belasting wordt geheven van degene die al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief  

 • 1.

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar indien het perceel op I januari van het kalenderjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht:

   

  a. bij gebruik daarvan door één persoon

  € 286,35

  b. bij gebruik daarvan door meer dan één persoon

  € 398,90

   

 • 2.

  Het op aanvraag inzamelen van grof huishoudelijk afval onverminderd het bepaalde in onderdeel I bedraagt de belasting voor het op de aanvraag inzamelen van grof huishoudelijk afval, per aanvraag:

   

  a. tot en met I kubieke meter

  € 101,50

  b. meer dan I kubieke meter

  € 101,50

  te vermeerderen met

  € 50,75

  voor elke m3 of een gedeelte van een m3

   

   

Artikel 6 Belastingjaar  

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 7 Wijze van heffing  

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang  

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling  

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 10 Overgangsrecht  

De Verordening afvalstoffenheffingen 2021 van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is I januari 2022.

 

Artikel 12 Citeertitel  

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening afvalstoffenheffing gemeente Baarn 2022.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021

Namens deze,

De griffier, De voorzitter

Naar boven