Gemeente Zwartewaterland – Verleende vergunning op grond van de Wet op de Kansspelen, Westerkaai 16 te Genemuiden

 

De burgemeester van de gemeente Zwartewaterland maakt bekend dat hij de volgende vergunning heeft verleend:

  • Op 20 december 2021 is een vergunning verzonden aan Café Schippers Welvaren voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in bedrijf Café Schippers Welvaren, Westerkaai 16 te Genemuiden.

Bezwaar

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Wanneer na het gesprek een bezwaarprocedure in uw ogen nodig lijkt, kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen. U kunt ook direct een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift stuurt u naar: Burgemeester van de Zwartewaterland, t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 23, 8060 AA Hasselt

In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Of met het niet nemen van het besluit. Verder moet u in ieder geval vermelden:

  • uw naam, adres en telefoonnummer

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook een kopie meesturen, of het referentienummer van het besluit doorgeven.

  • de reden voor uw bezwaar

  • uw handtekening

Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen. Wanneer wij uw bezwaar te laat ontvangen, kunnen we het niet meer in behandeling nemen.

 

Uitstel van de gevolgen van het besluit wartegen u bezwaar maakt: voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Naar boven