Vaststelling bestemmingsplan ‘parapluherziening parkeren gemeente Sluis’

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2021 het bestemmingsplan ‘parapluherziening parkeren gemeente Sluis’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling voor de borging van de parkeernormen opgenomen in het gemeentelijke parkeernormenbeleid. Het ontwerpbestemmingsplan geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Sluis, met uitzondering van: het gebied waar het ontwikkelingskader Cadzand-Bad geldt, het werkingsgebied van de ontwerp-beheersverordening ‘parkeren’, het werkingsgebied van het bestemmingsplan ‘Havengebied Breskens’ en ‘Bedrijventerreinen Sluis’.

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen nu de kosten anderszins verzekerd zijn.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Burghtkwartier Oostburg' liggen met ingang van 30 december 2021 voor een periode van zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.ppparkeren-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer M. den Boeft van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

Beroep

Met ingang van 31 december 2021 kan gedurende een termijn van zes weken tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Naar boven