Gemeente Horst aan de maas , Registratie aanduiding politieke groepering , 24-12-2021

Verkiezing Gemeenteraad 2022

REGISTRATIE AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING

 

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

dat op vrijdag 24 december 2021 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Horst aan de Maas.

Politieke groepering

:

Perspectief Horst aan de Maas

Aanduiding

:

Perspectief Horst aan de Maas

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:

Team KCC\Burgerzaken

Wilhelminaplein 6

5961 ES Horst (L)

Plaats:

Horst

Datum:

vrijdag 24-12-2021

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Horst aan de Maas,

R.F.I. Palmen

 

Naar boven