Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten, ieder voor zover bevoegd namens de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren en voor zover bevoegd voor het openbaar lichaam Peelgemeenten

 

Gelet op

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

de Jeugdwet

de Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant

 

Besluiten vast te stellen:

Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van een van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek of Someren.

 • c.

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten.

 • d.

  DVO21: Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant 2022 tot en met 2023.

 • e.

  Jeugdhulp en Veilig Thuis: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Veilig Thuis, Spoed Eisende Zorg en Jeugdzorgplus, als bedoeld in de DVO21.

Artikel 2. Reikwijdte van het mandaat

 • 1.

  Het dagelijks bestuur en de voorzitter, ieder voor zover bevoegd, geeft opdracht, verleent mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, om namens de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren onderscheidenlijk namens het openbaar lichaam Peelgemeenten:

  • a.

   te beslissen tot het aangaan of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende Jeugdhulp en Veilig Thuis;

  • b.

   te beslissen tot het wijzigen van de overeenkomsten betreffende Jeugdhulp en Veilig Thuis, die per overeenkomst een financiële impact heeft van minder dan 6,5% van de totale opdrachtwaarde per kalenderjaar voor alle aan de DVO21 deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Volmacht te geven aan de burgemeester van Eindhoven met het recht van assumptie en substitutie 1 door een lid van het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven of door een door hem aangewezen medewerker van de gemeente Eindhoven genoemde overeenkomsten te ondertekenen, welke overeenkomsten ook bindend zijn voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren onderscheidenlijk het openbaar lichaam Peelgemeenten.

Artikel 3. Ondermandaat

Het dagelijks bestuur en de voorzitter, ieder voor zover bevoegd, verleent toestemming als bedoeld in artikel 10:9 Awb om, voor zover het de bevoegdheden betreft als bedoeld in artikel 2 van dit mandaatbesluit, ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en eindigt op 1 januari 2024.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit DVO21 ZOB”.

Aldus besloten door het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in zijn vergadering van 9 december 2021, mede namens de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren,

De voorzitter

M.M. Schlösser

De secretaris

C.L.C. Verberne

Aldus besloten door de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten, mede namens de burgemeesters van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren op 9 december 2021,

De voorzitter

M.M. Schlösser

Naar boven