Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2022/2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre

 

Gelezen het voorstel van 14 december 2021

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Oost Gelre.

 

B e s l u i t e n :

 

Vast te stellen de Subsidieregeling Verduurzamen Woningen Oost Gelre 2022/2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • 2.

  aanvrager: een particuliere eigenaar en/of bewoner van een woning of een groep personen, wel of niet als rechtspersoon verenigt die zich ten doel heeft gesteld collectieve initiatieven te ontplooien gericht op de directe, dan wel indirecte energetische verbetering van woningen en de opwekking van lokale duurzame energie;

 • 3.

  bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft, verkrijgt of huurt en daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben;

 • 4.

  betaalbewijs: een bewijs van betaling van de uitgevoerde maatregelen. Dit kan een kopie van een bankafschrift zijn, of een schermafdruk van internetbankieren. Bij gebruikmaking van een duurzaamheidslening geldt ook een kopie van de bevestigingsbrief dat het bedrag is uitbetaald (niet het formulier met het verzoek om het bedrag uit te laten betalen).

 • 5.

  eigenaar: een particulier die een woning bezit en voldoet aan de voorwaarden in deze verordening;

 • 6.

  energie index: energieprestatie coëfficiënt voor een woning die is opgesteld en afgegeven door een gecertificeerd energieadviseur;

 • 7.

  het college: de burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre;

 • 8.

  indexsprong: het met één stap op de energie index energiezuiniger worden van een woning;

 • 9.

  lokale energie initiatieven: door een groep personen ontplooide initiatieven gericht op lokale opwekking van duurzame energie en/of energiebesparing binnen de gemeente Oost Gelre;

 • 10.

  maatwerkadvies: een energiebesparingsadvies op maat voor de particuliere woning van aanvrager, opgesteld door een maatwerkadviseur die voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02;

 • 11.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening.

Artikel 1.2 Algemene subsidieverordening en verslag

De Algemene Subsidieverordening is, voor zover in deze verordening daarvan niet wordt afgeweken, op deze regeling van toepassing. Eenmaal per jaar wordt verslag uitgebracht over de effecten van deze subsidieregeling.

Artikel 1.3 Doel

De doelstelling van deze regeling is het stimuleren van het treffen van maatregelen gericht op de energetische verbetering van de woningen in Oost Gelre. Hierbij betreft het particuliere als ook collectieve initiatieven.

Artikel 1.4 Bevoegdheid

Het college is bevoegd om in het belang van de energetische verbetering van de woningen met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie te verlenen.

Artikel 1.5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het totale subsidieplafond voor particuliere initiatieven voor het jaar 2022 bedraagt € 150.000,00, aangevuld met het overgebleven bedrag van 2021. Indien het subsidieplafond is bereikt wordt er geen subsidie meer verleend,

 • 2.

  Voor het jaar 2023 bedraagt het subsidieplafond voor particuliere initiatieven € 150.000,00, aangevuld met het overgebleven bedrag van 2022. Indien het subsidieplafond is bereikt wordt er geen subsidie meer verleend,

 • 3.

  Voor collectieve initiatieven gericht op energiebesparing of opwekking van lokale duurzame energie is het subsidieplafond € 35.000,00. Indien het subsidieplafond bereikt is wordt er geen subsidie meer verleend.

 • 4.

  Het college kan het subsidieplafond wijzigen en na de periode genoemd in lid 1 een nieuw subsidieplafond instellen.

 • 5.

  Het college kan de verdeling van het subsidieplafond voor particuliere initiatieven en collectieve initiatieven, zoals genoemd in lid 1,2 en 3, wijzigen.

Artikel 1.6 Werkingssfeer

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Oost Gelre;

 • 2.

  Deze regeling is voor zover het woningen van particulieren betreft van toepassing op bestaande woningen welke op grond van het geldende bestemmingsplan een woonbestemming hebben. Hieronder vallen ook bedrijfswoningen.

Hoofdstuk 2 Subsidiebedragen en voorwaarden

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden algemeen

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan particuliere huiseigenaren waarvan de woning in Oost Gelre is gelegen. Per adres wordt slechts éénmaal per kalenderjaar subsidie verstrekt.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt aan groepen personen die collectieve initiatieven ontplooien gericht op de directe, dan wel indirecte energetische verbetering van woningen.

 • 3.

  Voor de berekening van de subsidie komen enkel de kosten in aanmerking die nodig zijn om de maatregel bouwkundig uit te voeren. Schilderwerk van kozijnen valt hier bijvoorbeeld niet onder.

 • 4.

  Het college beoordeelt welke kosten, zoals bedoeld in lid 4, voor subsidiëring in aanmerking komen.

 • 5.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond bereikt is worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

 • 6.

  De betreffende maatregel(en) mogen pas worden uitgevoerd nádat de subsidie is aangevraagd.

Artikel 2.2 Subsidie voor het laten opstellen van een maatwerkadvies

Een eigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van 50% van de kosten van een maatwerkadvies met een maximum van € 100,00. Het maatwerkadvies moet overeenkomstig de beoordelingsrichtlijn BRL 9500 en BRL 9500-02 zijn opgesteld. Per maatwerkadvies kan maar éénmaal deze subsidie worden verleend.

Artikel 2.3 Subsidie voor een maatwerkadvies na het treffen van maatregelen

Een eigenaar komt in aanmerking voor een subsidie voor de resterende 50% van de kosten van een maatwerkadvies als bedoeld in artikel 2.2, met een maximum van € 100,00, indien op basis van dit maatwerkadvies maatregelen zijn getroffen ten behoeve van de energetische verbetering van de woning. De verbetering moet hierbij leiden tot het maken van minimaal één sprong op de energie index. Per maatwerkadvies kan maar éénmaal deze subsidie worden verleend.

Artikel 2.4 Subsidie voor maatregelen ten behoeve van labelsprong(en)

De subsidie per indexsprong bedraagt 1/3 van de kosten met een maximum van € 500,00. Indien meerdere sprongen op de energie index worden gemaakt bedraagt het maximum van het totale subsidiebedrag € 1.000,00 (exclusief de subsidie voor het maatwerkadvies).

Artikel 2.5 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij het zelf uitvoeren van maatregelen.

 

 • 1.

  De werkzaamheden ten behoeve van het treffen van de maatregelen als bedoeld in artikel 2.4 mogen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid komen de eigen uren niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 3.

  Bij zelfwerkzaamheid worden de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uitgevoerd.

Artikel 2.6 Subsidie voor collectieve maatregelen/initiatieven

Voor lokale energie initiatieven kan het college subsidie verlenen. De hoogte van het subsidiebedrag zal per aanvraag worden beoordeeld en is in alle gevallen maatwerk.

Hoofdstuk 3 Het aanvragen en verlenen van subsidie

Artikel 3.1 Aanvraag subsidie voor maatwerkadvies en voor het treffen van maatregelen

 • 1.

  De aanvraag om subsidie voor een maatwerkadvies kan na het uitbrengen van het maatwerkadvies worden ingediend. Bij de aanvraag moet de rekening en een betalingsbewijs van het maatwerkadvies zijn gevoegd.

 • 2.

  Indien op basis van het maatwerkadvies maatregelen ten behoeve van een indexsprong, of indexsprongen worden getroffen moet de aanvrager de relevante offertes bij de aanvraag indienen. De aanvraag moet zijn ingediend vóórdat de betreffende maatregelen worden uitgevoerd.

 • Aanvragen die zijn ingediend nádat de betreffende maatregel is uitgevoerd komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  De aanvrager ontvangt op basis van de aanvraag zo spoedig mogelijk na datum van binnenkomst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening.

 • 4.

  Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2022 worden ingediend. Aanvragen die te vroeg worden ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking, evenals aanvragen die zijn ingediend waarvan op het moment van behandelen blijkt dat het subsidieplafond zoals genoemd in artikel 1.5 is bereikt.

Artikel 3.2 Verlenen van subsidie voor maatwerkadvies en voor het treffen van maatregelen

 • 1.

  Indien enkel voor een maatwerkadvies subsidie wordt gevraagd wordt op basis van de onder artikel 3.1.1. verstrekte gegevens subsidie verleend.

 • 2.

  Indien op basis van het maatwerkadvies maatregelen zijn getroffen ten behoeve van een indexsprong, of indexsprongen moet de aanvrager voor de uitbetaling van de subsidie een subsidie-uitkeringsformulier invullen en ondertekenen. Aan dit formulier moeten de facturen, een betaalbewijs en een kopie van de bankpas worden toegevoegd.

 • 3.

  Kosten gemaakt voor het indienen van een aanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking (bijvoorbeeld kopieerkosten).

 • 4.

  De uiterste indieningsdatum voor het uitkeringsformulier is 9 maanden na de reservering van het subsidiebedrag. Na deze datum vervalt het gereserveerde bedrag. In overleg en met opgaaf van een goede reden kan deze termijn worden verlengd, doch niet langer dan de looptijd van de regeling.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Controle en verplichtingen van de aanvrager

De uitvoering van deze subsidieregeling kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Met het aanvragen van de subsidie verklaart de aanvrager dat hij een door het college aangestelde toezichthouder, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te controleren.

Artikel 4.2 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze regeling voor één of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen, kan het college afwijken van deze regeling.

Artikel 4.3 Datum inwerkingtreding

 • 1.

  De Subsidieregeling Verduurzamen woningen Oost Gelre 2021 vervalt op 31 december 2021.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 3.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2023.

Artikel 4.4 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Subsidieregeling Verduurzamen woningen Oost Gelre 2022/2023”.

Vastgesteld in de collegevergadering van 14 december 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre,

Jeroen Heerkens

secretaris

Annette Bronsvoort

burgemeester

Naar boven