Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam- Amstelland in verband met het wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam

De raad van de gemeente Amsterdam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021,

 

gelet op artikel 12 van wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam, en artikel 1, tweede en derde lid van Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

besluit

 

in te stemmen met het voornemen om de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) te wijzigen waardoor de gemeente Weesp voor de periode van 1 januari 2022 tot 24 maart 2022 toetreedt als deelnemer van deze regeling. Met ingang van 24 maart 2022 wordt deelname van Weesp voortgezet als onderdeel van de gemeente Amsterdam.

 

De Gemeenschappelijk Regeling wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 1, onder l: Toevoeging Weesp

Artikel 2, tweede lid: Toevoeging Weesp als lid van het openbaar lichaam

Artikel 37: Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1 december 2021,

De voorzitter

Femke Halsema

De raadsgriffier

Jolien Houtman

Naar boven