Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Schouwen-Duiveland 2022

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2021;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid aanhef en onderdeel h en artikel 225 van de Gemeentewet;

 

gelet op de Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010;

 

gelet op de Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Zierikzee 2010;

 

gelet op de Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Westhoek 2010;

 

gelet op het Maatregelenpakket parkeren centrum Zierikzee 2020;

 

gezien het aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren Zierikzee 2022;

 

gezien het aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen vergunninghoudersparkeren en betaald parkeren Westhoek 2022;

 

besluit :

 

Vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Schouwen-Duiveland 2022

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990.

 • c.

  houder: degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 • d.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, voor het betalen van de parkeerbelasting ingerichte mobiele telefoons, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • e.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Schouwen-Duiveland een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon, RFID-kaart (kaart met technologie op gebied van Radio Frequency Indentification) of een ander comminicatiemiddel.

 • f.

  Parkeervignet: een vignet, aan te vragen door personen die als ingezetene in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) zijn in geschreven en waarvan er per huishouden twee worden verstrekt. Het vignet is gekoppeld aan maximaal één kenteken, welke recht geeft om te parkeren op die plaatsen waar parkeerbelasting wordt geheven op basis van deze verordening. Lokaal kunnen op dit recht restricties bestaan om parkeerregulering mogelijk te maken.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam `parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat

   • 1e

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   • 2e

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4. Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon of ander communicatie middel zoals een RFID-kaart inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 3.

  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de verordening in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de parkeerbelasting op verzoek verminderd voor zoveel volle kalendermaanden als er in dat jaar, na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  De vermindering op verzoek zoals bedoeld in artikel 6 lid 3, is niet van toepassing op de tarieven genoemd in artikel 6a van de tarieventabel.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of RFID-kaart of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer;

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8. Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9. Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2 onderdeel a, bedragen € 66,50

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Vrijstelling

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, voor het parkeren van een voertuig op een parkeerapparatuurplaats, wordt niet geheven van een houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

 • 2.

  De vrijstelling is uitsluitend van toepassing indien de gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in het eerste lid met de daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk zichtbare en leesbare plaats direct achter de voorruit van het voertuig is geplaatst.

Artikel 12. Overgangsbepaling

De “Verordening parkeerbelasting gemeente Schouwen-Duiveland 2021” van 17 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening parkeerbelastingen Schouwen-Duiveland 2022”.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 23 december 2021.

T. van Oostenbrugge

griffier

J. Chr. van der Hoek

Voorzitter

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelasting 2022

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a bedraagt:

1.

Op parkeerterreinen en weggedeelten voorzien van een parkeerautomaat zoals hieronder aangegeven:

 

 

 

Zierikzee:

Tarief per uur

 

a1.

Gasthuisboomgaard

€ 2,00

geen maximum parkeertijd. Maximaal 2 uren voor parkeervignet.

a2.

Mosselboomgaard

€ 2,00

geen maximum parkeertijd. Maximaal 2 uren voor parkeervignet.

 

Burgh-Haamstede:

 

 

b1.

Zuidstraat

€ 2,00

parkeertijd maximaal 1 uur. Maximaal 2 uren voor parkeervignet.

b2.

Ring

€ 2,00

parkeertijd maximaal 1 uur. Maximaal 2 uren voor parkeervignet.

b3.

Noordstraat

€ 2,00

parkeertijd maximaal 1 uur. Maximaal 2 uren voor parkeervignet.

b4.

Weststraat

€ 2,00

Parkeertijd maximaal 1 uur. Maximaal 2 uren voor parkeervignet.

 

Renesse

 

 

c1.

Zeeanemoonweg

€ 2,00

parkeertijd maximaal 1 uur. Maximaal 2 uren voor parkeervignet.

c2.

Lange Reke

€ 2,00

parkeertijd maximaal 1 uur/maximaal 2 uren voor parkeervignet.

c3.

Laône (sportveld)

€ 2,00

geen maximum parkeertijd. Maximaal 2 uren voor parkeervignet

c4.

Oude Moolweg

€ 2,00

geen maximum parkeertijd. Maximaal 2 uren voor parkeervignet

 

 

 

 

 

Overige tarieven

 

 

 

Westenschouwen

 

 

d1.

Adriaan v. d. Weijdeweg

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag.

Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

d2.

De Punt/Kampweg

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag. Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

d3.

Rotonde/Kraaijensteinweg

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag. Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

 

Nieuw-Haamstede

 

 

e1.

Strandweg

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag. Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

e2.

Torenweg

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag. Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

 

Renesse

 

 

f1.

Jan van Renesseweg

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag. Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

f2.

Scholderlaan

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

f3.

Rampweg

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag. Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

f4.

Rampweg/Nieuwe weg

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag. Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

f5.

Laône/Rampweg(nabij strand)

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag. Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

f6.

Rampweg/'t Klokje

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag. Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

 

Scharendijke

 

 

g1.

Haven Kloosternol

€ 2,65

met een maximum van € 16,00 per dag. Met een parkeervignet maximum parkeertijd onbeperkt

 

2.

Vast te stellen de tijdvakken waarbinnen het betaald parkeren verplicht is te weten

 

a.

Renesse, Burgh-Haamstede en Westenschouwen (kernen) van 1 april t/m 31 oktober:

 

 

maandag t/m zaterdag

van 10.00 tot 18.00 uur

 

zondag

van 12.00 tot 18.00 uur (Haamstede en Renesse)

 

zondag

van 10.00 tot 18.00 uur (Westenschouwen)

b.

Buitengebieden (stranden) Renesse, Burgh-Haamstede, Westenschouwen en Scharendijke van 1 april t/m 31 oktober:

 

 

maandag t/m zondag

van 10.00 tot 18.00 uur

c.

Zierikzee voor het gehele jaar:

 

 

maandag t/m zaterdag

van 10.00 uur tot 17.30 uur

d.

Scharendijke, Haven Kloosternol van 1 april tot en met 31 oktober

 

 

maandag t/m zondag

van 10.00 tot 18.00 uur

 

3.

 

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt: in de kernen van Burgh-Haamstede, Renesse, Westenschouwen & Nieuw-Haamstede.

 

a.

Voor een vergunning in een gebied waar belanghebbenden parkeren geldt voor de eerste vergunning per huishouden:

€ 30,60 per 12 maanden

b.

Voor een vergunning in een gebied waar belanghebbenden parkeren geldt voor de tweede of volgende vergunning per huishouden:

€ 106,80 per 12 maanden

c.

Voor een vergunning in een gebied waar belanghebbenden parkeren geldt voor de eerste vergunning per ondernemer

€ 182,40 per 12 maanden

d.

Voor een vergunning in een gebied waar belanghebbenden parkeren geldt voor de tweede of volgende vergunning per ondernemer

€ 273,60 per 12 maanden

e.

Voor een vergunning in een gebied waar betaald parkeren geldt per ondernemer

€ 216,00 per 12 maanden

f.

Voor bewoners binnen het belanghebbendengebied voor hun bezoekers bedraagt het tarief per eenheid: met een maximum van 50 dagdeel(kras)kaarten per jaar per huishouden

€ 0,75

 

 

4.

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt:

in de kernen van Burgh-Haamstede, Renesse, Nieuw-Haamstede & Westenschouwen en voor de als zodanig

aangewezen gebieden in Zierikzee

 

a.

Het tarief voor een parkeerontheffing als bedoeld in artikel 8, lid 4, van de "Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 bedraagt:

€ 7,50 per dag

b.

Het tarief voor een parkeerontheffing als bedoeld in artikel 9, lid 2 van de "Parkeerverordening gemeente Schouwen-Duiveland 2010 bedraag:

€ 7,50 per dag

c.

Voor een tijdelijke dagvergunning op een belanghebbende plaats bedraagt het tarief

€ 7,50 per dag

d.

Wanneer op een locatie binnen het belanghebbendengebied van Zierikzee een huwelijk of partnerschapsregistratie wordt voltrokken, kan aan het bruidspaar dat aan kan tonen op de betreffende dag te trouwen op die locatie een gratis ontheffing, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van de Parkeerverordening Schouwen-Duiveland en in artikel 8 van de Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Zierikzee, worden verleend voor maximaal 15 motorvoertuigen

 

e.

Wanneer op een locatie binnen het belanghebbendengebied van Zierikzee een uitvaart wordt verzorgd door een uitvaartonderneming, kan aan de uitvaartonderneming die aan kon tonen op de betreffende dag een uitvaart te verzorgen op die locatie een gratis ontheffing, als bedoeld in artikel 9 lid 2, van de Parkeerverordening Schouwen-Duiveland en in artikel 8 van de Regels voor het aanvragen en verlenen van een parkeervergunning Zierikzee, worden verleend voor maximaal 15 motorvoertuigen

 

 

 

5.

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt uitsluitend voor de als zodanig aangewezen gebieden in Zierikzee

 

a.

Voor een vergunning in een gebied waar belanghebbenden parkeren geldt voor de eerste vergunning per huishouden

€ 30,60 per 12 maanden

b.

Voor een vergunning in een gebied waar belanghebbenden parkeren geldt voor een vergunning voor ondernemers( met een maximum van 1 per ondernemer)

€ 182,40 per 12 maanden

c.

Voor een vergunning in een gebied waar belanghebbenden parkeren geldt voor een vergunning voor de eerste bouwnijverheidsvergunning per ondernemer

€ 182,40 per 12 maanden

d.

Voor een vergunning in een gebied waar belanghebbenden parkeren geldt voor een vergunning voor de tweede en volgende bouwnijverheidsvergunning per ondernemer

€ 273,90 per 12 maanden

e.

Voor bewoners binnen het belanghebbendengebied voor hun bezoekers bedraagt het tarief:

met een maximum van 25 per jaar per huishouden.

€ 2,50 per bezoekersparkeerkaart

f.

Voor bewoners binnen het belanghebbendengebied voor hun mantelzorgers bedraagt het tarief:

€ 0,75 per mantelzorgparkeerkaart

g.

Voor een vergunning in een gebied waar belanghebbenden parkeren geldt bedraagt voor personen die zich bezig houden met eerstelijns hulpverlening, meerdere korte bezoeken per dag afleggen en/of oproepbaar zijn in spoedeisende situaties het tarief

€ 124,80 per 12 maanden

h.

Het parkeervignet wordt uitgegeven aan personen die als ingezetene in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven met een maximum van twee vignetten per huishouden. Het vignet is gekoppeld aan maximaal één kenteken. De kosten van het eerste vignet bedragen € 30,00 en de kosten voor het tweede vignet bedragen € 105,60 voor het kalenderjaar 2022. Restitutie bij korter gebruik wordt niet verleend. Met het vignet mag worden geparkeerd op die parkeerplekken waar parkeerbelasting wordt geheven conform deze verordening, de zogenaamde betaald parkeerplaatsen. Het vignet is niet geldig in aangewezen vergunningen gebieden.

 

 

Behorend bij het raadsbesluit van 23-12-2021

 

de griffier,

T. van Oostenbrugge

Naar boven