Besluit Kwijtscheldingsregels 2022

De raad van de gemeente Haarlem;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus ;

 

besluit het volgende vast te stellen:

 

Besluit kwijtscheldingsregels 2022.

Artikel 1 Verruimde kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 4, 5 en 6 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  de afvalstoffenheffing;

 • b.

  de leges voor de huisvestingsvergunning;

 • c.

  de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart;

 • d.

  de leges voor het verkrijgen, verplaatsen en wijzigen afmetingen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • e.

  de leges voor het vervangen van het onderbord bij een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • f.

  de leges voor het aanbrengen van een nieuwe markering bij een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • g.

  de leges voor huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4 lid 7 van het Reglement Burgerlijke Stand.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Met toepassing van het in het in artikel 4 bepaalde wordt de kwijtschelding hondenbelasting beperkt tot 50% van de verschuldigde hondenbelasting over de eerste hond.

Artikel 3 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting;

 • c.

  Rioolheffing;

 • d.

  Toeristenbelasting

 • e.

  Reclamebelasting;

 • f.

  Precariobelasting;

 • g.

  Parkeerbelasting;

 • h.

  Begraafrechten;

 • i.

  Marktgelden;

 • j.

  Havengeld;

 • k.

  BIZ-bijdrage;

 • l.

  Leges, dit met uitzondering van de leges zoals genoemd in artikel1, onderdelen b tot en met g;

 • m.

  Precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden.

Artikel 4 Kosten van bestaan

 • 1.

  1. Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

Artikel 5 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het besluit ‘Besluit Kwijtscheldingsregels 2021’ van 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2022.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2022.

 

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. < datum>

De griffier,

De voorzitter,

Naar boven