Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 (Legesverordening 2022)

De raad van de gemeente Renkum;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

(Legesverordening 2022)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van gelden, goederen, enz., waarbij de opbrengst bestemd is voor een filantropisch doel of doel van godsdienstige, geestelijke of wereldbeschouwelijke aard.;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in bij deze verordening behorende tarieventabel, indien:

  • 1.

   deze aanvraag een besluit betreft op verzoek van een rechtspersoon zonder winstoogmerk,

   • a.

    die activiteiten verricht gericht op de inwoners van de gemeente Renkum, en

   • b.

    vrijwilligers aan het bestuur deelnemen.

  • 2.

    

Voor de vrijstelling onder d geldt een maximum van € 1.000,00.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2021’ van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2022.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.

De voorzitter, A.M.J. Schaap

De griffier, dr. J. Cornips

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, het verrichten van een huwelijksbevestiging of de sluiting van een geregistreerd partnerschap voor zover die niet in gevolge een wettelijke bepaling voor kosteloze huwelijksvoltrekking c.q. registratie is aangewezen:

 

1.1.1

in het gemeentehuis te Oosterbeek:

 

1.1.1.1

op maandag om 9.00 uur en om 9.15 uur waarbij sprake is van geen ceremoniële handelingen met maximaal twee getuigen die daarbij nodig zijn.

gratis

1.1.1.2

op maandag om 9.00 uur en om 9.15 uur waarbij meer personen (maximaal 10 personen incl. getuigen) aanwezig zijn:

€ 88,15

1.1.1.3

op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur (met uitzondering van 9.00 uur en 9.15 uur op maandag)

€ 479,90

1.1.1.4

op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 599,50

1.1.1.5

buiten de genoemde tijden, indien daartoe ontheffing is verleend, worden de bovengenoemde tarieven verhoogd met

50%

1.1.1.6

Indien voor de huwelijksvoltrekking, huwelijksbevestiging of de sluiting van een geregistreerd partnerschap gebruik wordt gemaakt van de raadszaal in plaats van de trouwzaal, worden de hierboven genoemde tarieven verhoogd met een bedrag van

€ 103,55

1.1.2

Op een andere locatie dan het gemeentehuis:

 

1.1.2.1

Op maandag tot en met zaterdag

€ 359,10

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of duplicaat hiervan, in een luxe uitvoering

€ 40,00

1.1.3.2

een sierakte of sierbevestiging

€ 17,65

1.1.3.3

het kalligraferen van het trouwboekje

€ 21,15

1.1.3.4

het kalligraferen bijschrijven van een kind in het trouwboekje

€ 10,15

1.1.4

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.4.1

Vervallen

 

1.1.4.2

het beschikbaar stellen van een getuige door de gemeente voor de huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, per getuige

€ 34,10

1.1.4.3

het benoemen van een incidenteel gast ambtenaar burgerlijke stand voor huwelijken

€ 78,75

1.1.5

het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking of registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen

€ 86,15

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

Vervallen

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.2.5.3

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 33,35

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 51,60

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

tot verstrekking van een in de onderdelen 1.3.1 bedoeld document, indien de aanvrager reeds eerder een zelfde document werd verstrekt dat hij niet compleet kan overleggen, wordt het verschuldigde bedrag ingevolge de onderdelen 1.3.1 verhoogd met

€ 21,30

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een gezondheidsverklaring (exclusief de kosten van de gezondheidsverklaring)

 

€ 7,45

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,50

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 456,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.716,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.777,00

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 11.370,00

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 18.772,00

1.4.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een selectie van personen aan de hand van een geautomatiseerde selectie in de basisregistratie personen (BRP), per selectie, voor ieder uitgeselecteerd persoon

€ 0,30

 

met een minimum van totaal

€ 277,90

1.4.2.3.1

Tot het verkrijgen van een complex overzicht met stand- of stroomstatistiek, waarbij geen persoonsgegevens worden verstrekt, per statistiek

€ 88,15

1.4.2.3.2

Tot het verkrijgen van een eenvoudig overzicht met stand- of stroomstatistiek, waarbij geen persoonsgegevens worden verstrekt, per statistiek

Gratis

1.4.2.3.3

Tot het verkrijgen van een afschrift van het gemeentelijk statistisch jaaroverzicht (leeftijdsopbouw)

Gratis

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 10,50

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 456,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.716,00

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.777,00

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 11.370,00

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 18.772,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 25,40

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,65

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Bestuursstukken zijn te raadplegen via internet. Deze stukken worden niet op papier verstrekt. Wel bestaat de mogelijkheid om deze stukken digitaal te verstrekken. Hiervoor worden geen leges geheven.

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,60

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 1,25

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

€ 0,60

 

vermeerderd met

€ 0,50

 

voor elke oppervlakte van formaat A4 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de oppervlakte van formaat A4 te boven gaat;

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 10,50

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 10,50

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 10,50

1.9.4

Het in 1.9.3 genoemde tarief wordt niet in rekening gebracht als de aanvraag betrekking heeft op het legaliseren van een handtekening van een bestuurder of ambtenaar van de gemeente Renkum ten behoeve van een namens de gemeente Renkum te tekenen notariële volmacht.

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,60

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 21,15

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Leegstandwet

€ 21,15

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 14 Markten

Vervallen

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Vervallen

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van toestemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

 

1.17.1.1

in geval van werkzaamheden van minder ingrijpende aard, met een werkvaklengte minder dan 25 meter, voor kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente Renkum,

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van

€ 82,25

 

 

€ 2,25

1.17.1.2

in geval van werkzaamheden met een werkvaklengte groter of gelijk aan 25 meter voor het leggen, instandhouden en opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente Renkum, het afgeven van een instemmingsbesluit inbegrepen,

vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van

€ 329,40

 

 

 

€ 2,25

1.17.1.3

Voor werkzaamheden als bedoeld in 14.6.2 met een werkvaklengte groter dan 500 meter, worden de in leges vermeerderd met een van bedrag

€ 246,30

1.17.1.4

Vervallen.

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 30,90

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 44,75

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.18.3.1

aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

€ 58,60

1.18.3.2

vermeerderd voor een medische indicatie

€ 100,00

1.18.3.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 212,55

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,60

1.19.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,60

1.19.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,25

1.19.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 0,60

 

vermeerderd met

€ 0,50

 

voor elke oppervlakte van formaat A4 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de oppervlakte van formaat A4 te boven gaat;

 

1.19.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,60

1.19.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 21,15

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten :

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012: Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

2.1.1.2

bouwkosten :

 

 

De kosten worden berekend aan de hand de bedragen exclusief BTW van de ‘ROEB-lijst’ (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht), zoals opgenomen in de bijlage bij deze tarieventabel.

Voor zover deze ‘ROEB-lijst’ niet voorziet in een passende hoofcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt onder bouwkosten verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief de omzetbelasting.

 

2.1.1.3

Schetsplan:

 

 

Een onderzoek naar de haalbaarheid van een (omgevings)vergunning aan de hand van een schetsbouwplan of een bouwinitiatief zonder gebruikmaking van het formulier ‘aanvraag Vooroverleg’. De getoetste onderwerpen zijn het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand.

 

2.1.1.4

Vooroverleg:

 

 

Een onderzoek naar de haalbaarheid van een (omgevings)vergunning aan de hand van een schetsbouwplan of een bouwinitiatief met gebruikmaking van het formulier ‘aanvraag Vooroverleg’. De getoetste onderwerpen zijn bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand..

 

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

€ 128,70

2.2.2

om beoordeling van een schetsplan of conceptaanvraag om een (omgevings)vergunning of ontheffing:

€ 128,70

2.2.3.1

In verband met een complex principeverzoek om te toetsen of een voorgenomen initiatief, dat strijdig is met een vigerend bestemmingsplan, voorstelbaar is (intaketafel):

€ 1.500,00

2.2.3.2

Voor een vervolg beoordeling van het principeverzoek in de intaketafel

€ 750,00

2.2.4

Een aanvraag voor een pretoets over een project dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan:

vervallen

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, minus de opgelegde leges voor vooroverleg, beoordeling conceptaanvraag en schetsplan (maximaal éénmaal).

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 4.500 bedragen:

10,00%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 200,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 4.500 tot € 25.000 bedragen:

4,50%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 450,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 1.125,00

 

vermeerderde met:

4,10%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten van € 25.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 250.000 bedragen:

€ 4.200,00

 

vermeerderde met:

3,55%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten van € 100.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 9.525,00

 

vermeerderde met:

3,05%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten van € 250.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 17.150,00

 

vermeerderde met:

2,55%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten van € 500.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 29.900,00

 

vermeerderde met:

2,05%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten van € 1.000.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 50.400,00

 

vermeerderde met:

1,85%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten van € 2.000.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 105.900,00

 

vermeerderde met:

1,65%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten van € 5.000.000 te boven gaan

 

 

met een maximum van het totaal van:

€ 125.000,00

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 61,00

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

15%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

Met een minimum verhoging van

€ 175,00

 

Met een maximum verhoging van

€ 1.178,00

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 477,00

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 477,00

2.3.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 477,00

2.3.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), voor zover het functiewijzigingen naar wonen betreft (zoals genoemd in artikel 4, lid 9 van bijlage II van het Bor), een minimum bedrag van,

tenzij vooraf aan de aanvrager de door de gemeente te maken kosten voor het plan kenbaar zijn gemaakt, en beide partijen overeen zijn gekomen dat deze kosten 100% voor rekening van aanvrager zijn;

€ 1.412,00

 

 

2.3.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast en het een bouwplan betreft zoals bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (grote buitenplanse afwijking): de vergoeding die op grond van een privaatrechtelijke regeling is verschuldigd;

 

 

2.3.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast en het geen bouwplan betreft zoals bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (grote buitenplanse afwijking):

€ 3.219,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 477,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 965,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 965,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.443,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 477,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 299,00

2.3.5.2

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580):

 

 

tot en met 100 m2

€ 299,00

 

van 101 t/m 500 m2

€ 165,00 plus

 

 

€ 1,34 per m2

 

van 501 t/m 1.000 m2

€ 390,00 plus

 

 

€ 0,89 per m2

 

van 1.001 t/m 2.000 m2

€ 620,00 plus

 

 

€ 0,66 per m2

 

van 2.001 t/m 4.000 m2

€ 1.220,00 plus

 

 

€ 0,36 per m2

 

van 4.001 t/m 6.000 m2

€ 2.180,00 plus

 

 

€ 0,12 per m2

 

meer dan 6.000 m2

€ 2.780,00 plus

 

 

€ 0,02 per m2

2.3.5.3

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, voor het tijdelijk gebruik hebben of houden van een inrichting voor een inrichting bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580):

 

 

tot en met 150 m2

€ 61,30

 

van 151 m2 t/m 300 m2

€ 122,50

 

van 301 m2 t/m 500 m2

€ 166,00

 

meer dan 500 m2

€ 166,00

 

verhoogd met € 0,12 voor elke m2 boven de 500 m2

 

2.3.5.4

Overschrijven omgevingsvergunning brandveiligheid

 

 

Het tarief voor het overschrijven van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, op een andere naam zonder dat deze wordt gewijzigd bedraagt het tarief:

€ 93,25

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten (bouw-, sloop-, aanlegactiviteiten en functie wijziging)

 

2.3.6.1

Vervallen

 

2.3.6.1.1

Vervallen

 

2.3.6.1.2

Vervallen

 

2.3.6.2

Vervallen

 

2.3.6.3

Het tarief ter zake van het voorleggen van een omgevingsvergunning aan de Commissie ruimtelijke kwaliteit, per adviserend commissie lid,

€ 158,00

 

met een maximum van 4 x € 156,00

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 99,00

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2017 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 41,50

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2 van de Bomenverordening gemeente Renkum 2009 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

Voor de eerste daarin genoemde boom

€ 36,50

2.3.10.2

Voor elke volgende boom

€ 15,05

2.3.10.3

Voor het vellen of doen vellen van een waardevolle boom, waarvoor op grond van de Bomenverordening gemeente Renkum 2009 een vergunning of ontheffing is vereist

€ 73,00

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 352,50

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Fauna-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 352,50

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 352,50

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 296,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 352,50

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, met een opslag van:

10%

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, met een opslag van:

10%

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 264,50

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 264,50

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies (bijvoorbeeld een deskundigenadvies in het kader van de beoordeling over mantelzorg) moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: 100% van de door de gemeente te maken kosten, die blijken uit een vooraf aan de aanvrager bekend gemaakte begroting.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

Vervallen

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 352,50

 

Hoofdstuk 4 Vermindering/vrijstelling

Vervallen: Is geregeld bij artikel 4 van de verordending.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30%

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Vervallen

 

2.5.3.1

Vervallen

 

2.5.3.2

Vervallen

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 30,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 170,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

100% van de door de gemeente voor het plan te maken kosten, die blijken uit een (vooraf) aan de aanvrager bekend gemaakte begroting.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

100% van de door de gemeente voor het plan te maken kosten, die blijken uit een (vooraf) aan de aanvrager bekend gemaakte begroting.

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Vervallen

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking, handeling of advies

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking, handeling of advies:

€ 141,00

2.10.1

Overschrijven omgevingsvergunning

 

 

Het tarief voor het overschrijven van een omgevingsvergunning op een andere naam zonder dat deze wordt gewijzigd bedraagt het tarief:

€ 93,25

2.10.2

Niet-ontvankelijke aanvragen

 

 

Voor aanvragen voor omgevingsvergunningen die niet in behandeling genomen kunnen worden, bedraagt het tarief:

€ 99,00

2.10.3

Indien bij beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning blijkt dat de aangevraagde activiteit vergunningvrij kan worden uitgevoerd bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van deze aanvraag*)

€ 141,00

 • *)

  Een uitzondering hierop vormen de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit “Kappen”. Indien bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit “kappen”’ blijkt dat de aangevraagde activiteit vergunningvrij kan worden uitgevoerd worden hier geen leges voor geheven.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 519,00

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 104,00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 104,00

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Renkum 2020

€ 104,00

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2020 (evenementenvergunning),

€ 104,00

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2015, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.039,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 1.039,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2015:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 1.039,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 1.039,00

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 20,60

3.4.2

Tot het verkrijgen van een noodurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10b lid 3 van de Huisvestingsverordening Gemeente Renkum

€ 56,75

 

Hoofdstuk 5 Kinderopvang

3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in de Wet kinderopvang

€ 861,50

3.5.2

tot het bieden van gastouderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang

€ 355,00

 

Hoofdstuk 6 Markten

In verordening marktgelden 2021 opgenomen

 

Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

Vervallen

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 104,00

 

Bijlage Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets (ROEB-lijst 2022)

Onderdeel van de legesverordening 2022

Dit overzicht wordt gebruikt voor de berekening van de bouwkosten zoals aangegeven in artikel 2.1.1.2.

 

Naar boven