Tarieventabel zwembaden en sportaccommodaties 2022

De raad van de gemeente Weststellingwerf;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t:

Vast te stellen de “Tarieventabel zwembaden en sportaccommodaties 2022”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2021,

de griffier, de voorzitter,

Naar boven