Besluit van de raad van de gemeente Heemstede tot wijziging van de Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025 (Besluit wijziging Verordening BIZ Heemstede 2021-2025)

 

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede van 16 december 2021;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

Artikel I  

De Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025 als volgt te wijzigen:

 

A

Artikel 10 komt te luiden:

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 17 komt te luiden:

 • 1.

  De Stichting is verplicht om uiterlijk op 1 mei van het jaar volgende op het subsidiejaar de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen stukken te overleggen.

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld op de jaarlijks ontvangen BIZ-bijdragen.

 • 3.

  In de uitvoeringsovereenkomst worden nadere regels gesteld over de wijze van bevoorschotting en de verrekening van meer- en minderopbrengsten van de ontvangen BIZ-bijdragen.

 • 4.

  De subsidie wordt vastgesteld uiterlijk zes weken na ontvangst van de in het eerste lid genoemde stukken.

 

Artikel II  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-2025.

Artikel III  

Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2022.

 

Vastgesteld door de raad op 22 december 2021

Naar boven