Voorbereidingsbesluit Winkeldiversiteit Centrum 2

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn vergadering van 22 december 2021 een voorbereidingsbesluit genomen. Besloten is dat een (paraplu)bestemmingsplan wordt voorbereid voor een gebied dat bestaat uit gronden waarop 167 panden zijn gesitueerd. De panden bevinden zich verspreid over het bestemmingsplangebied van bestemmingsplan Postcodegebied 1012 en een veertigtal omliggende en aangrenzende straten in stadsdeel Centrum. Met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan worden per betrokken pand een of twee gebruiksmogelijkheden weggenomen ten opzichte van de huidige gebruiksmogelijkheden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de gebruiksmogelijkheden souvenirwinkel, seksinrichting en café. Met de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit zijn de gebruiksmogelijkheden voor de 167 betrokken panden direct beperkt.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 24 december 2021 en geldt voor een periode van één jaar.

Dit voorbereidingsbesluit ligt ter inzage met ingang van 24 december 2021 gedurende een termijn van zes weken op het volgende adres:

Het voorbereidingsbesluit Winkeldiversiteit Centrum 2 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.A2101VBSTD-VG01

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Amsterdam, 24 december 2021

Burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

Gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester

Naar boven