Besluit Cameratoezicht Markt Westkapelle

 

 

Burgemeester van Veere,

O V E R W E G E N D E

Proportionaliteit

 • dat op de locatie aan de Markt in Westkapelle traditiegetouw op oudejaarsdag en nacht sprake is van samenkomst van lokale jeugd;

 • dat op deze locatie tijdens de vorige jaarwisseling verstoringen van openbare orde hebben plaatsgevonden in de vorm van brandstichting, vernielingen, gevaarlijk rijgedrag, geluidsoverlast en gevaarlijke situaties met zwaar (illegaal) vuurwerk;

 • dat tijdens de afgelopen jaarwisseling de politie en later zelfs de mobiele eenheid heeft moeten ingrijpen om een einde te maken aan vernielingen van materieel en eigendommen rond de betreffende locatie;

 • dat ondanks de inzet van de politie tijdens de afgelopen jaarwisseling(en) toch sprake is geweest van vernielingen van materieel en eigendommen rond de betreffende locatie;

 • dat sprake is (geweest) van een onaanvaardbare aantasting van de openbare orde en van het leef- en woongenot van omwonenden en ondernemers rondom de betreffende locatie;

 • dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat de overlast en vernielingen tijdens de komende jaarwisseling af zullen nemen;

 

dat camerabewaking drie belangrijke functies heeft, te weten:

 • 1.

  Pro-actie: het tijdig signaleren van dreigende veiligheidsproblemen, waarop een snelle politiereactie kan volgen;

 • 2.

  Opsporing: het verzamelen van daderinformatie kan mede dienen tot het verkrijgen van bewijzen bij incidenten en meldingen. Hiervoor zijn camera’s en waarnemingstechnieken van hoge kwaliteit voor nodig;

 • 3.

  Preventie van overlast en criminaliteit.

 

Dat in dit geval met ingang van 31 december 2021 09.00 tot en met 1 januari 2022 06.00 uur cameratoezicht vereist is. Dit om beschadiging/vernieling van materieel en andere verstoringen van de openbare orde tegen te gaan.

Kaartje gebied waarop dit besluit van toepassing is:

Subsidiariteit/andere maatregelen

 • dat ter handhaving van de openbare orde verscherpt toezicht plaatsvindt door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren(boa’s);

 • dat de gemeente de buurtbewoners een informatiebrief gaat sturen waarin de genomen maatregelen worden genoemd en de oproep wordt gedaan om melding te doen van verdachte situaties;

 • dat de gemeente via diverse kanalen kenbaar maakt welke maatregelen rondom de jaarwisseling in Westkapelle worden getroffen;

 

Belangenafweging

dat het algemeen belang van de handhaving van de openbare orde en het leef- en woongenot van de direct omwonenden en ondernemers ter plaatse erbij gebaat is dat cameratoezicht wordt toegepast tijdens de jaarwisseling;

dat het inzetten van cameratoezicht in aanvulling op de bestaande maatregelen derhalve noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde. De burgemeester heeft daarbij het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy anderzijds tegen elkaar afgewogen. Ook in die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te blijven handhaven meer gewicht worden toegekend, dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy;

dat hij de (verstoringen van de) openbare orde op en rondom de Markt in Westkapelle volgt en het besluit tot het instellen van cameratoezicht onmiddellijk zal intrekken indien het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde;

gelet op het bepaalde in artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2.77 van de APV gemeente Veere;

 

B E S L U I T

 • 1.

  In het gebied als aangewezen in de bij dit besluit gevoegde kaart met ingang van vrijdag 31 december 2021 09.00 uur tot en met zaterdag 1 januari 2022 06.00 uur vast cameratoezicht in te zetten;

 • 2.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag van publicatie

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een bezwaarschrift indienen. Dit is mogelijk binnen zes weken na bekendmaking hiervan. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan de burgemeester van Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.

Online bezwaar maken

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. U vindt het webformulier via: www.veere.nl--> formulier bezwaar maken tegen gemeentelijke besluiten. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u uw inlogcode van DigiD nodig.

 

Voorlopige voorziening

Bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Het verzoek hiertoe richt u aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Een dergelijk verzoek kunt u echter slechts indienen, indien u ook een bezwaarschrift bij de burgemeester hebt ingediend. Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot voorlopige voorziening bent u griffierecht aan de rechtbank verschuldigd. Dit recht bedraagt € 181,-- voor particulieren en € 360,- voor organisaties.

 

 

Domburg, 27 december 2021

Burgemeester van Veere

 

Drs. R.J. van der Zwaag

 

 

Naar boven