Melding Activiteitenbesluit Cellemuiden 23, 8061 RS te Hasselt

 

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

 

Cellemuiden 23, 8061 RS te Hasselt: voor het betreft het intrekken van 600 kilogram ammoniak ten behoeve van de aanvraag Wet natuurbescherming, ingediend door Condor Constructions B.V. namens Vebe Floorcoverings. De aanvraag omgevingsvergunning is op 30 juli 2021 bij de gemeente Zwaterwaterland ingediend. Hierbij is ook een aanvraag Wet natuurbescherming bij de provincie Overijssel ingediend. De intrekking wordt pas geëffectueerd op het moment dat de Wnb vergunning van Vebe Floorcoverings onherroepelijk is geworden. Het gaat dus om een intrekking van in totaal 600 kilogram, door middel van het intrekken van 35 melk- en kalfkoeien en 33 stuks vrouwelijk jongvee ten opzichte van de laatste vergunde situatie van 1997, zaaknummer Z2021-00011580

 

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit.

 

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).

Naar boven