Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een schuur, Stuivenbergstraat 15a, 8281 EJ te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00012255

Verzenddatum besluit: 21-12-2021

Locatie: Stuivenbergstraat 15a, 8281 EJ te Genemuiden

Projectomschrijving: het plaatsen van een schuur

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven