Verleende omgevingsvergunning, het realiseren van een schuilstal, nabij Stadsweg 2, 8064 PT te Zwartsluis, (Zwartsluis F 274)

Verleende omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00010928

Verzenddatum besluit: 21-12-2021

Locatie: nabij Stadsweg 2, 8064 PT te Zwartsluis, (Zwartsluis F 274)

Projectomschrijving: het realiseren van een schuilstal

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven