Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, Groot Lageland 21, 8064 AL te Zwartsluis

Verleende omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00012890

Verzenddatum besluit: 20-12-2021

Locatie: Groot Lageland 21, 8064 AL te Zwartsluis

Projectomschrijving: het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven