Verleende omgevingsvergunning, het herstel van de kademuur, Kolksluiskade te Zwartsluis, (Zwartsluis D 4526)

Verleende omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00012384

Verzenddatum besluit: 20-12-2021

Locatie: Kolksluiskade te Zwartsluis, (Zwartsluis D 4526)

Projectomschrijving: het herstel van de kademuur

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven