Vastgesteld bestemmingsplan ‘Zandwinning Werfhout', Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december 2021 het bestemmingsplan Zandwinning Werfhout' heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan Zandwinning Werfhout' voorziet in een planologische regeling voor zandwinning, waarbij, ten behoeve van zandwinning, de bestaande zandwinplas Werfhout wordt uitgebreid en daarna als natuurgebied wordt ingericht. Voor de uitvoering van de zandwinning en de daaraan verbonden termijnen is nog een door de provincie Gelderland te verlenen ontgrondingsvergunning benodigd. Het College van burgemeester en wethouders van Montferland heeft in zijn vergadering van 4 mei 2021 besloten dat voor dit bestemmingsplan geen m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen. Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is bij de ter inzage gelegde stukken gevoegd.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 29 december 2021 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam, en is tevens te raadplegen via www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

  • 1.

    een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;

  • 2.

    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Didam, 28 december 2021

Burgemeester en wethouders van Montferland

Naar boven