Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen Nederweert 2022

De raad van de gemeente Nederweert;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 november 2021,

nummer BW-21-03766;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding

van gemeentelijke belastingen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

“Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2022”.

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  onroerende zaakbelasting;

 • b.

  rioolheffing;

 • c.

  toeristenbelasting;

 • d.

  lijkbezorgingsrechten;

 • e.

  rioolaansluitrechten;

 • f.

  leges;

 • g.

  reinigingsrechten;

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • 1.

  Voor de afvalstoffenheffing die wordt geheven naar de maatstaf genoemd in hoofdstuk 2, artikel 5 van de Verordening “Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten” of hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel “Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten”, kan bij de invordering van de belasting kwijtschelding worden verleend van het verschuldigde bedrag tot maximaal € 70,00 per belastingjaar.

 • 2.

  Bij de invordering van de hondenbelasting wordt alleen kwijtschelding verleend voor de eerste hond.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100%.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021’ van 16 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2022.

Artikel 6 Citeerartikel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen Nederweert 2022”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2021.

De raad voornoemd,

De raadsgriffier,

E.G. Schrier

De voorzitter,

B.M.T.J. Op de Laak

Naar boven