Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Nijmegen 2022

 

De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 22 december 2021;

 

Gelezen het voorstel van

burgemeester en wethouders van 9 november 2021;

 

Gelet op

artikel 229 eerste lid aanhef en onder a en b van de Gemeentewet;

 

Besluit

vast te stellen de navolgende verordening:

‘Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Nijmegen 2022' (Marktgeldverordening 2022).

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een dag: een etmaal of een gedeelte daarvan;

 • b.

  een kalenderkwartaal : drie achtereenvolgende kalendermaanden, respectievelijk beginnende op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober;

 • c.

  belastingjaar: een kalenderjaar;

 • d.

  centrum Nijmegen: het gebied centrum Nijmegen en Waalkade begrensd door de singels;

 • e.

  markt: de markt als bedoeld in de marktverordening;

 • f.

  dagplaats: de marktplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een handelaar, niet zijnde de houder van een marktplaatsvergunning of diens vervanger;

 • g.

  marktplaats: de plaats op de markt die ingenomen wordt of kan worden voor de verkoop van zaken gedurende de tijd dat de markt wordt gehouden;

 • h.

  marktverordening: de verordening op grond waarvan het college markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet instelt;

 • i.

  organisatievergunning: de in de marktverordening bedoelde organisatievergunning.

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het gebruik van enig gedeelte van openbare gebouwen, terreinen, pleinen en straten, als marktplaats of voor het organiseren van een markt, met inbegrip van verstrekte diensten voor het uitoefenen van de markthandel.

 • 2.

  Het recht wordt geheven van:

 • a.

  degene aan wie de in het eerste lid bedoelde marktplaats is toegewezen, dan wel van degene die de in het eerste lid  bedoelde marktplaats inneemt; of

 • b.

  degene aan wie de in het eerste lid bedoelde ruimte is toegewezen voor het organiseren van een markt, dan wel van degene die de in het eerste lid bedoelde ruimte in gebruik neemt voor het organiseren van een markt.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De marktgelden worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een gehele meter gerekend.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van:

 • a.

  Markten die een Organisatievergunning op grond van artikel 9 van de Marktverordening hebben verkregen voor een activiteit waarbij de organisator geen winstoogmerk nastreeft en die ofwel uitsluitend tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie op buurt- of wijkniveau, ofwel uitsluitend worden georganiseerd ten behoeve van een goed doel.

 

Artikel 5 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderkwartaal. In de overige gevallen is het belastingtijdvak de dag waarop de marktplaats wordt ingenomen.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De marktgelden worden geheven bij wege van aanslag.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang en restitutie

 • 1.

  De marktgelden zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de marktgelden verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde marktgelden als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde marktgelden als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Een vermindering van de aanslag leidt niet tot een teruggaaf indien het te restitueren bedrag minder bedraagt dan € 5,00.

 • 5.

  Indien het totaal van de aanslag(en) marktgelden of andere heffingen, verenigd op één aanslagbiljet minder dan € 10,- bedraagt, wordt geen aanslag opgelegd.

 

Artikel 8 Ontheffing

Ontheffing van het geheven marktgeld wordt verleend:

 • a.

  indien het abonnement schriftelijk en minimaal twee weken voor afloop van een lopende kalendermaand  wordt opgezegd.

 • b.

  indien door het college, op verzoek van de vergunninghouder, een schorsingsverzoek wordt toegewezen, voor het aantal (volle) maanden dat geen gebruik kan worden gemaakt van de marktplaats. Ontheffing van het geheven marktgeld wordt verleend voor een maximale periode van zes maanden per vergunninghouder.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De marktgelden moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de bovenstaande lid gestelde termijn.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Voor de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Overgangsbepaling

De ‘Marktgeldverordening 2021' zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2020 en gepubliceerd onder nr. gmb-2020-338732, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid van artikel 12 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 12 Ingang van heffing

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing wordt gesteld op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin deze verordening in werking is getreden.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Marktgeldverordening 2022’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021.

 

De raadsgriffier,

Drs. S.J. Ruta

 

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

 

Tarieventabel behorende bij de Marktgeldverordening 202 2 , zoals deze luidt met ingang van 1 januari 202 2 .

 

 

 

Tarieventabel behorende bij de Marktgeldverordening

Tarief 2021

Tarief 2022

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Het tarief bedraagt voor de markten, welke op grond van het bepaalde in de Marktverordening:

 

 

 

a

 

doorgaans voor 14:00 uur zijn ontruimd.

 

 

 

 

1

Voor de wijkmarkten, per keer per strekkende meter

€ 3,13

€ 3,19

 

 

2

Bij abonnement, voor een kalenderkwartaal voor de wijkmarkten, per strekkende meter

 

€ 28,07

 

€ 28,58

 

b

 

doorgaans voor 18:00 uur zijn ontruimd

 

 

 

 

1

voor de dagmarkten, per keer, per strekkende meter

€ 4,33

€ 4,41

 

 

2

bij abonnement, voor een kalenderkwartaal voor de dagmarkt op maandag, per strekkende meter

 

€ 37,53

 

€ 38,22

 

 

3

bij abonnement, voor een kalenderkwartaal voor de dagmarkt op zaterdag, per strekkende meter

 

€ 37,53

 

€ 38,22

 

c

 

doorgaans voor 15.00 uur zijn ontruimd en een verkoop- en aflevertijd hebben van meer dan 5 uren.

 

 

 

 

1

voor de aardappelen-, groente- en fruitmarkt op zaterdag, per keer, per strekkende meter

 

€ 4,06

 

€ 4,13

 

 

2

bij abonnement, voor een kalenderkwartaal voor de aardappelen-, groente- en fruitmarkt op zaterdag, per strekkende meter

 

 

€ 36,56

 

 

€ 37,23

 

 

3

voor de aardappelen-, groente- en fruitmarkt op maandag, per keer, per strekkende meter

 

€ 3,32

 

€ 3,38

 

 

4

bij abonnement, voor een kalenderkwartaal voor de aardappelen-, groente- en fruitmarkt op maandag, per strekkende meter

 

 

€ 29,88

 

 

€ 30,43

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Het tarief bedraagt voor de markten, welke op grond van marktverordening een marktorganisatievergunning wordt verleend:

voor marktplaatsen, gedurende de in de organisatie-

vergunning opgenomen periode voor de verhuur/verkoop

van waren,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. per m2 per dag

€ 2,11

€ 2,15

 

 

 

b. per m2 per maand

€ 19,36

€ 19,71

3

 

 

Het tarief bedraagt voor het plaatsen van een voertuig op de Kelfkensbosmarkt, indien een ontheffing als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de Marktverordening is verleend en de aanvrager beschikt over een losse of vaste standplaats op deze markt:

 

 

 

 

 

- voor één dag in de week, per kwartaal:

€ 16,25

€ 16,55

 

 

 

- voor twee dagen in de week, per kwartaal:

€ 32,47

€ 33,06

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Het tarief voor het gebruik maken van elektravoorziening op alle markten bedraagt:

 

 

 

 

 

- bij abonnement een tarief hoog (krachtstroom) voor één dag in de week per kwartaal

 

€ 91,31

 

€ 92,98

 

 

 

- bij abonnement een tarief laag (230V) voor één dag in de week per kwartaal

 

€ 27,93

 

€ 28,44

 

 

 

- tarief hoog (krachtstroom) voor een dagplaats per dag 

€ 10,54

€ 10,73

 

 

 

- tarief laag (230V) voor een dagplaats per dag

€ 3,21

€ 3,27

 

Algemeen

De tarieven genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting.

Bedoelde BTW wordt, indien deze verschuldigd is, echter wel in rekening gebracht.

TOELICHTING MARKTGELDVERORDENING

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van de verordening is in dit artikel een omschrijving van een aantal begrippen opgenomen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

Beide leden van dit artikel geven de relatie weer ten opzichte van de Marktverordening waarin is opgenomen, welke terreinen c.a. zijn aangewezen voor het houden van markten en onder welke voorwaarden op die terreinen marktplaatsen in gebruik genomen mogen worden. De Marktgeldverordening regelt, dat de gebruiker van die terreinen gedurende de uren, dat er markt is voor dat gebruik een recht verschuldigd is, een en ander als bedoeld in artikel 229, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Regelt de tarieven onder verwijzing naar de Tarieventabel.

Er is een tariefdifferentiatie opgenomen, welke aansluit bij het aantal uren, dat de markt open is.

Het is reëel om een tarief voor de plaatsen te rekenen, dat afhankelijk is van het aantal gemiddeld per marktdag bezette uren (retributie-gedachte/profijtbeginsel).

 

Artikel 4  Vrijstellingen

In dit artikel zijn de vrijstellingen opgenomen.

 

Artikel 5  Belastingtijdvak

Bij het heffen van een kwartaaltarief is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderkwartaal. Bij het heffen van een dagtarief  is het belastingtijdvak gelijk aan dag waarop gebruik wordt gemaakt van een marktplaats. 

 

Artikel 6 Wijze van heffing

Gekozen is voor een heffing bij wege van aanslag. De Algemene wet inzake rijksbelastingen is hierop van toepassing. 

 

Artikel 7 en 8 Ontstaan van de belastingschuld en ontheffing

Op grond van het bepaalde in dit artikellid is de belasting verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, indien dit later is, bij het begin van de belastingplicht. Met deze bepaling wordt het ontstaan van de materiële belastingschuld bij de aanvang van het belastingtijdvak gelegd respectievelijk bij de aanvang van de belastingplicht.

In het tweede en derde lid staan de regels met betrekking tot de berekening van de verschuldigde rechten indiende belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt respectievelijk eindigt. Er is hierbij gekozen voor een tijdsevenredige herleiding van de belastingschuld waarbij de belastingplicht per maand in aanmerking wordt genomen.

In lid 4 is bepaald dat de teruggaaf naar aanleiding van een vermindering van een aanslag beperkt is in die zin dat onder de € 5,00 geen teruggaaf plaats heeft.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

De aanslag Marktgelden wordt niet gecombineerd met andere belastingaanslagen opgelegd en heeft dus een eigen betaaltermijn.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

De raad heeft besloten voor deze rechten geen kwijtschelding te verlenen.

 

Artikel 11 Overgangsbepaling,

Artikel 11 regelt dat de oude verordening wordt ingetrokken met ingang van de datum van ingang van de heffing. De oude verordening blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. Voor die belastbare feiten blijft heffing dus mogelijk op basis van de oude verordening, ook al is die verordening ingetrokken.

 

Artikel 12 Ingang van heffing

Ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet moet de gemeente het besluit tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van belastingverordeningen bekend maken. Bekendmaking geschiedt door middel van publicatie in het Gemeenteblad. Het Gemeenteblad moet elektronisch worden uitgegeven. Dit gebeurt op www.Overheid.nl. De dag van bekendmaking is de dag van publicatie op www.Overheid.nl . Dit is de datum waarop de tekst van de verordening daadwerkelijk beschikbaar is voor de burger. De datum van inwerkingtreding van de heffing is vastgelegd in het tweede lid van artikel 12.

 

Artikel 13 Citeertitel

In artikel 13 is in de citeertitel een jaartal genoemd

Naar boven