Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, herinrichting Zandsedwarsstraat Huissen

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 20 december 2021 het bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, herinrichting Zandsedwarsstraat Huissen heeft vastgesteld.

Voor welk gebied?

De kruising van de Zandsedwarsstraat met de Karstraat in Huissen.

Wat is het plan?

Dit bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van de kruising van de Zandsedwarsstraat met de Karstraat in Huissen. De herinrichting is gericht op een verbetering van de (veilige) oversteekbaarheid voor langzaam verkeer (fiets, voetganger), met aandacht voor een vlotte doorstroming van de Hoogwaardige openbaar vervoer-lijn (HOV). De kruising zal met de realisatie van het plan meer ruimte in beslag gaan nemen waarbij de omliggende agrarische- en bedrijfsbestemmingen een verkeersbestemming krijgen.

Wat ligt ter inzage?

Het vastgestelde bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken wordt voor een ieder met ingang van donderdag 30 december gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting.

De gemeenteraad heeft geen exploitatieplan vastgesteld.

Waar is dit terug te vinden?

Digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.243-VG01 of via https://officielebekendmakingen.nl/

Analoog bij het Klantcontactcentrum (tijdens openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel.

Beroep indienen?

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Belanghebbenden kunnen met ingang van 30 december 2021 tot en met 9 februari 2022 beroep indienen. Niet-belanghebbenden kunnen alleen beroep indienen wanneer hij of zij:

 

  • 1.

    tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan indiende;

  • 2.

    kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen;

  • 3.

    bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht bij het vaststellen van het bestemmingsplan

Plan in werking?

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de raad van State https://digitaalloket.raadvanstate.nl

Wanneer ligt dit ter inzage?

Alle stukken liggen ter inzage van donderdag 30 december 2021 tot en met woensdag 9 februari 2022.

Heeft u vragen?

Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar.

U kunt bellen naar (026) 32 60 111.

 

Bemmel, 29 december

Naar boven