Bekendmaking “ontwerp-beleidskader Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren”

 

Met ingang van 3 januari 2022 ligt gedurende zes weken het ‘ontwerp-beleidskader Programma Recreatie en Toerisme De Fryske Marren ’ ter inzage.

 

Waarom een nieuw beleidskader voor recreatie en toerisme

In het coalitieakkoord 2019 –2022 heeft het college van gemeente De Fryske Marren voor het thema 'recreatie en toerisme' de ambitie uitgesproken om water-, natuur-en cultuurgebonden recreatie verder te versterken: ‘De Fryske Marren heeft de recreant en toerist wat betreft cultuur, natuur, water en landschap veel te bieden. Wij willen een gemeente zijn die zich profileert als een actieve en recreatieve gemeente.’

 

De recreatiesector biedt een belangrijke stimulans voor de (economische) vitaliteit van gemeente De Fryske Marren. Met 400 hotelkamers, 5.000 kampeerplaatsen, 1.000 vakantiewoningen (in de verhuur), 1.800 bedden in groepsaccommodaties en 6.700 ligplaatsen in jachthavens (in het water). In 2015 bood de sector ruim 10% van de totale werkgelegenheid in de gemeente (Werkgelegenheidsregister Provincie Friesland, 2018). Bovendien zorgen de consumentenuitgaven voor instandhouding van de voorzieningen in de dorpen. Om optimaal gebruik te maken van de kansen die recreatie biedt, dient de sector zich continu te ontwikkelen. Want innovatie en investeringen in de recreatiesector zijn essentieel om goed in te spelen op het veranderd gedrag van de recreant en de hoge(re) eisen aan voorzieningen.

 

Tegelijk is de sector van invloed op de omgeving en kan grote drukte de leefbaarheid beïnvloeden. Grootschalige ontwikkelingen zorgen voor werkgelegenheid en economisch rendement, maar kunnen ook hun sporen in het landschap nalaten. Grote delen van de gemeente behoren tot Nationaal Landschap en de natuur is essentieel voor de gasten, dus schade door overmatige en slecht ingepaste activiteiten moet vermeden worden. Kortom, het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in De Fryske Marren door recreatie en toerisme vergt ontwikkelingen die zorgen voor balans.

 

Inzage

Het ontwerp-beleidskader kunt u gedurende openingstijden inzien bij: de centrale balie van het gemeen- tehuis Herema State 1 te Joure, het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1) en het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88).

 

Het ontwerp-beleidskader is ook als informatieve bijlage bij deze publicatie toegevoegd en kunt u downloaden.

 

Zienswijze indienen

Opmerkingen over het ontwerp-beleidskader? Reageer dan uiterlijk 13 februari 2022

Wij noemen die reactie een zienswijze. Een zienswijze wordt betrokken bij het definitieve besluit over het beleidskader. U kunt tot en met 13 februari 2022 een zienswijze bij ons indienen.

 

U kunt een zienswijze indienen door een brief te sturen naar:

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Postbus 101

8500 AC JOURE

 

Naar boven