Amsterdam Centrum, verkeersbesluit Spuistraat, fietsstraat.

 

SW21-04199

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • Op 6 november 2020 het verkeersbesluit Nr. 58484 is gepubliceerd onder de titel: “Amsterdam-Centrum, verkeersbesluit Spuistraat, COVID-19 tijdelijke maatregelen”;

 • met dit besluit is besloten om het fietspad op de Spuistraat op te heffen zodat de fiets naar de rijbaan werd verplaatst en een maximum snelheid van 30 km/u ingesteld werd;

 • deze maatregelen tijdelijk bedoeld waren vanwege de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, die bepaalt dat er 1,5 meter afstand tussen mensen moet worden gehouden in de openbare ruimte en niet langer duren dan vanuit de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland nodig is;

 • in de oude situatie, dus voor bovenstaand besluit, veel voetgangers en fietsers door de Spuistraat reden en op verschillende plekken de voetgangersruimte beperkt was;

 • het fietspad voor veel conflicten tussen snel- en doorgaand fietsverkeer en voetgangers zorgde en het vrij liggende fietspad daarnaast uitnodigde om illegaal tegen de rijrichting te fietsen, hetgeen tot fiets-fiets incidenten leidde;

 • in de buurt het drukker wordende fietspad al niet langer als positief voor de leefbaarheid werd ervaren;

 • door verkeersmaatregelen van de afgelopen jaren de straat al niet langer een ontsluitingsweg was;

 • om deze redenen het plan voorligt om deze tijdelijke situatie, zoals volgend vanuit verkeersbesluit 58484, definitief te maken door het weghalen van het geasfalteerde fietspad, het trottoir conform Puccini door te straten en de rijbaan te wijzigen als een “auto te gast” situatie door het aanpassen van markeringen en bebording;

 • deze maatregelen passen binnen de agenda ‘Amsterdam Autoluw’ en de ambitie om een maximum snelheid van 30 km/u in de stad te hanteren;

 • er een online inspraak bijeenkomst is geweest op 16 augustus 2021en het voorgesteld ontwerp is besproken in de stadsdeelcommissie van 26 oktober 2021 en 2 november 2021 waarbij bewoners en ondernemers de mogelijkheid hebben gehad in te spreken;

 • op 13-07-2021overleg met de verkeerscommissie heeft plaatsgevonden waarin een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam, is vertegenwoordigd, waarbij de verkeerscommissie op het plan heeft geadviseerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

 • 1.

  De maatregelen uit verkeersbesluit Nr. 58484, die bestonden uit: 1) het tijdelijk opheffen van het verplichte fietspad in de Spuistraat en aan te wijzen als verplicht voetpad, door het verwijderen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het RVV 1990 en het plaatsen van verkeersborden conform model G7 van Bijlage I van het RVV 1990, in de Spuistraat en 2) de destijds ingestelde adviessnelheid van 30 km/u in de Spuistraat tijdelijk op te heffen en een tijdelijke maximumsnelheid van 30 km aan te wijzen door het verwijderen van verkeersborden conform model A4 van Bijlage I van het RVV 1990 en het plaatsen van verkeersborden conform model A1 van Bijlage I van het RVV 1990, te laten staan met dien verstande dat de G7 borden weggehaald worden op het moment dat het voetgangersdeel als zodanig fysiek wordt aangelegd met de uiterlijke kenmerken van een voetpad.

 •  

Amsterdam, 22-12-2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

Sylvain Scheers

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Naar boven