Nadere regel subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2022-2024

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • gelet op het Coalitieakkoord Utrecht: ruimte voor iedereen;

 • gelet op de nota Cultuurvisie 2030 & Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad;

 • en gelet op de Nadere regel Subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/ Vleuten-De Meern 2020-2021.

 

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2022-2024

 

 

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  actieve cultuurparticipatie: culturele activiteiten waar bewoners in hun vrije tijd actief aan mee kunnen doen, dus zelf maken, beoefenen of uitvoeren. Het gaat om activiteiten voor amateurkunstenaars

 • b.

  adviescommissie: een onafhankelijke commissie die het college van B&W heeft ingesteld. De commissie beoordeelt de aanvragen in samenhang, zowel op inhoud als financieel en adviseert het college van B&W over het wel of niet toekennen van een aanvraag en over de subsidiehoogte

 • c.

  culturele activiteit: een activiteit op het vlak van beeldende kunst, fotografie, muziek, theater, mode, letteren, film, dans, design, architectuur & stedenbouw, digitale cultuur (waaronder games en internetkunst), strip, urban culture, of een mix hiervan (crossovers)

 • d.

  jongeren: nadruk op jongeren tussen de 12 en 23 jaar

 • e.

  jongerencultuurhuisfunctie: een voorziening, programma of netwerk in fysieke of niet-fysieke vorm specifiek gericht op de cultuurparticipatie voor, door en met jongeren

 • f.

  keten van culturele (talent)ontwikkeling: alle partijen en initiatieven die als een schakel in een groter geheel direct bijdragen aan de creatieve ontwikkeling en groei van in dit geval de jongeren uit Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern

 • g.

  nadere regel: verzameling van juridische regels, ook wel vaker subsidieregeling genoemd

 • h.

  subcultuur: groep met eigen kenmerken in een grotere groep of in een bepaalde cultuur

 

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel de kunstzinnige en creatieve ontwikkelmogelijkheden voor jongeren in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern kwalitatief te versterken. Daarnaast is van belang om een diverse groep jongeren vanuit verschillende delen van Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern te bereiken en om daarbij meedoen aan cultuur makkelijker te maken voor jongeren die nu nog drempels ervaren. In deze nadere regel ligt extra nadruk op het aangaan van (nieuwe) samenwerkingen tussen culturele organisaties. Hiermee stimuleert de gemeente de versterking van een inclusieve keten van culturele (talent)ontwikkeling voor jongeren in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern. Dit vormt mede de opmaat naar de ontwikkeling van een jongerencultuurhuisfunctie vanaf 2025.

 

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • 1.

  De subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 2.

  De subsidieaanvrager heeft aantoonbare ervaring in het uitvoeren van culturele activiteiten voor en met jongeren.

 • 3.

  De subsidieaanvrager werkt overeenkomstig de principes van de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De gemeente Utrecht subsidieert activiteiten:

 • 1.

  gericht op een samenhangend programma voor cultuurparticipatie van en door jongeren uit Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern, waarbij de nadruk ligt op de actieve cultuurparticipatie maar een deel mag bestaan uit andersoortige jongerenparticipatie zoals jongeren die culturele activiteiten organiseren en produceren voor leeftijdsgenoten;

 • 2.

  die plaatsvinden in Leidsche Rijn en/of Vleuten-De Meern;

 • 3.

  die starten in 2022 en doorlopen tot en met eind 2024;

 • 4.

  die jongeren uit verschillende groepen of subculturen samenbrengen en onderlinge ontmoetingen stimuleren; en

 • 5.

  waarvoor de subsidieaanvrager samenwerkt met meerdere partijen, in ieder geval met andere culturele organisaties en bij voorkeur ook partijen uit andere domeinen zoals sport en welzijn.

 

Artikel 6 Niet-subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Niet subsidiabel zijn activiteiten die gestart zijn voordat het college een besluit heeft genomen over de aanvraag.

 • 2.

  Niet subsidiabel is dat deel van de activiteiten waarvoor al subsidie uit het programma Cultuur (subsidie voor kunst en cultuur) is of zal worden verleend door de gemeente Utrecht.

 

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De aanvraag voldoet aan de eisen en voorwaarden van de geldende Algemene Subsidieverordening.

 • 2.

  De subsidieaanvragers dienen hun aanvraag in met e-herkenning via het digitale loket op www.utrecht.nl/subsidie door middel van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier.

 • 3.

  De aanvraag bevat een activiteitenplan van niet meer dan 5.000 woorden.

 • 4.

  De aanvraag bevat een sluitende meerjarenbegroting 2022-2024 met toelichting waarin de omvang van de verschillende posten is toegelicht. In de begroting zijn de verschillende begrotingsposten onderverdeeld in 4 categorieën: 1. Overhead materieel. 2. Overhead personeel. 3. Activiteiten materieel. 4. Activiteiten personeel. Hiervoor is een format beschikbaar.

 

Artikel 8 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten uiterlijk 1 april 2022 23:59 uur worden ingediend. Dit kan uitsluitend met e-herkenning via het digitale loket (www.utrecht.nl/subsidie) bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Subsidieaanvragen die worden ingediend na 1 april 2022 worden geweigerd.

 

Tot de sluitingsdatum kun nen per mail vragen gesteld worden over deze nadere regel via subsidie@utrecht.nl.

 

Artikel 9 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 150.000 per aanvraag.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het project; zowel op begrotingsbasis als bij verantwoording.

Materiele investeringen mogen maximaal 20% van de begroting bedragen en zijn toegestaan als deze noodzakelijk en onontbeerlijk zijn voor het betreffende cultuurparticipatie programma.

 

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Het college van B en W stelt een ad hoc adviescommissie samen die de aanvragen beoordeelt. De adviescommissie adviseert het college van B en W over de subsidieaanvragen.

 •  

 • 2.

  De adviescommissie toetst alle aanvragen die op tijd en volledig zijn ontvangen en voldoen aan de eisen zoals genoemd in deze nadere regel en die voldoen aan de geldende ASV op basis van de volgende beoordelingscriteria:

 •  

  • a.

   Creatieve deelname en groei

 • De commissie beoordeelt de inhoud van het cultuurprogramma voor de jongeren. Vragen die hierbij een rol spelen zijn:

 • Is er een interessant plan bedacht om de jongeren in hun creatieve ontwikkeling en groei te ondersteunen?

 • Zijn er aansprekende en ervaren makers, coaches, docenten of andere begeleiders die de jongeren hierbij helpen?

 • Zorgen de betrokken organisaties ervoor dat diverse (groepen) jongeren mee kunnen doen en spannen zij zich hiervoor voldoende in?

 • Werken de jongeren toe naar een eindresultaat dat hen motiveert en/of kunnen de jongeren zich doorontwikkelen?

 •  

  • b.

   Zakelijk en organisatorisch plan

 • Hier kijkt de commissie naar de zakelijke en organisatorische kennis en aanpak om het plan te realiseren. Vragen die hierbij een rol spelen zijn:

 • Is er in het projectplan een heldere en goede aanpak beschreven, met een duidelijk doel, logische opbouw en haalbare planning?

 • Hebben de betrokkenen de juiste kennis en ervaring voor de financieel-zakelijke en organisatorische uitvoering?

 • Is er een duidelijk plan om jongeren uit verschillende delen van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern te bereiken en betrekken?

 • Is de begroting duidelijk, redelijk en realistisch, met voldoende verschillende inkomstenbronnen om het project mogelijk te maken?

 •  

  • c.

   Ontmoeting en samenwerking

 • Hier kijkt de commissie naar de ontmoeting en interactie tussen (groepen) jongeren en de samenwerking tussen organisaties. Vragen die hierbij een rol spelen zijn:

 • Zorgt het project of programma voor ontmoeting en interactie tussen jongeren uit verschillende subculturen?

 • Werkt de subsidieaanvrager samen met andere culturele organisaties in een wederzijdse en gelijkwaardige samenwerking?

 • Zijn deze samenwerkingen goed beschreven, met een duidelijke rol- en taakverdeling?

 • Versterken deze samenwerkingen de keten van culturele talentontwikkeling in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, waardoor jongeren tijdens of na deelname aan het ene programma kunnen doorstromen naar andere cultuurtrajecten?

 

Artikel 11 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De subsidieaanvrager krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw subsidieaanvraag.

 • 2.

  Alle aanvragen worden getoetst aan de formele vereisten zoals deze zijn opgenomen in de ASV en in deze nadere regel. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 3.

  De adviescommissie bestaat uit drie jongeren die binding hebben met Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern en twee professionals uit het culturele veld.

 • 4.

  De aanvrager licht het plan toe in een pitch voor de adviescommissie. De pitch is geen onderdeel van de beoordeling, maar enkel een toelichting op de aanvraag.

 • 5.

  Per criterium wordt een cijfer gegeven tussen 1 en 10 en het gemiddelde van deze cijfers is het eindcijfer. Aanvragen met een cijfer lager dan 6 voor een van de criteria, krijgen geen subsidie. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan dat er het budget is, wordt op basis van de score bepaald welke aanvragen subsidie krijgen. De adviescommissie adviseert ook over de subsidiehoogte. Beoordeling vindt plaats op basis van consensus.

 • 6.

  Op basis van het advies van de adviescommissie besluiten burgemeester en wethouders binnen 13 weken over de aanvraag.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern 2022-2024.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 21 december 2021.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven