Beleidsregels maximum aantal vergunningen voor circussen en daarmee vergelijkbare evenementen

De burgemeester van Texel;

 

overwegende dat:

 • het gelet op het beslag dat een circus of een daarmee vergelijkbaar evenement legt op de beschikbare (publieke) ruimte en de gevolgen die dat heeft voor andere betrokken belangen;

 • het uit oogpunt van de in artikel 1:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Texel (APV) opgenomen weigeringsgronden wenselijk is beperkingen te stellen aan het aantal vergunning dat kan worden verleend;

gelet op het bepaalde in artikel 2:24 e.v. van de APV en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen de beleidsregel circussen:

Artikel 1 – Definitie

In deze beleidsregel wordt onder een circus verstaan een reizend gezelschap dat optreedt in een tent of daarmee vergelijkbaar tijdelijk bouwwerk en waar één of meer artiesten en/of dieren van allerlei aard hun kunsten en behendigheden vertonen aan het publiek.

Artikel 2 – Maximering vergunningen en locatie

 • a.

  Per jaar wordt maximaal één evenementenvergunning verleend aan een circus op Texel voor de duur van maximaal tien aaneengesloten speeldagen.

 • b.

  Als locatie waar het circus plaats kan vinden wordt het (parkeer)terrein aan de Nikadel in De Koog aangewezen.

 • c.

  Van de locatie genoemd onder b kan worden afgeweken als op een andere locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de tijdelijke huisvesting van een circus en het ontvangen van publiek. Bovendien dient de aanvrager van de vergunning dan tijdig overleg te plegen met de belanghebbenden bij die andere locatie. Bij de aanvraag dient daarom een verslag te worden toegevoegd van het overleg met de belanghebbenden, waarin in ieder geval wordt beschreven welke bedenkingen en zienswijzen de belanghebbenden hebben gegeven en de reactie van aanvrager daarop. Onder belanghebbenden wordt in dit geval verstaan de eigenaren, gebruikers en/of bewoners van de gronden die in de directe omgeving van de locatie zijn gelegen.

 • d.

  Onderdelen a en b gelden niet voor een circus op een terrein dat in het geldende bestemmingsplan is aangewezen voor verblijfsrecreatie. Voor die terreinen kan een onbeperkt aantal evenementenvergunningen worden verleend wanneer de eigenaar en/of exploitant daarmee instemt en er geen weigeringsgronden als bedoeld in artikel 1:8 van de APV aan de orde zijn.

Artikel 3 – Verdelingsregel bij meerdere aanvragen

Wanneer er twee of meer gegadigden voor de evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, zijn, dan wordt toepassing gegeven aan de beleidsregels waarin de procedure voor concurrerende en schaarse vergunningaanvragen bij evenementen is opgenomen.

Artikel 4 - Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Vastgesteld op 2-12-2021,

de burgemeester van Texel,

de heer ir. M.C. Uitdehaag

Naar boven