Verkiezing Gemeenteraad 2022

 

REGISTRATIE AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

dat op 21 december 2021 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Heemstede.

  • Politieke groepering : SamenSterkHeemstede

  • Aanduiding: SamenSterkHeemstede

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede

Heemstede, 21 december 2021,

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Heemstede,

A.C. Nienhuis

Naar boven