Bestemmingsplan “Parapluplan cultuurhistorie Hilvarenbeek” vastgesteld-

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 oktober 2021 het bestemmingsplan “Parapluplan cultuurhistorie Hilvarenbeek” gewijzigd heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dit eerder ter inzage lag, enkele wijzigingen aangebracht.

Op basis van ingediende zienswijzen en ambtshalve aanpassingen is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp zoals dit ter inzage heeft gelegen.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken kunnen met ingang van woensdag 29 december 2021 gedurende zes weken door eenieder ingezien en/of digitaal geraadpleegd worden bij team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken te raadplegen op de website van de gemeente Hilvarenbeek (www.hilvarenbeek.nl). Het bestemmingsplan is daarnaast digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0798.BPBGculthistorie-VG01

 

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kan tijdens de termijn van inzage door belanghebbenden beroep worden ingesteld.

Binnen de beroepstermijn kunnen zij die beroep hebben ingesteld een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling.

 

Hilvarenbeek, 28 december 2021

burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek,

 

burgemeester

de heer E.M.L. Weys

secretaris de heer F.M. Jansen

Naar boven