Definitief besluit tot het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Besluit:

  • 1.

    Definitief te besluiten tot het opheffen van de GR Afvalinzameling per 1 januari 2022;

  • 2.

    Hierbij af te wijken van artikel 33, lid 3 van de GR Afvalinzameling en een kortere opheffingstermijn dan de voorgeschreven termijn van één jaar te hanteren;

  • 3.

    Een afschrift van het collegebesluit te zenden aan de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

Naar boven