Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Uitbreiding Landal Stroombroek”

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december 2021 het bestemmingsplan “Buitengebied, Uitbreiding Landal Stroombroek” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan “Buitengebied, Uitbreiding Landal Stroombroek” maakt uitbreiding van het bestaande bungalowpark mogelijk ter plaatse van het uitbreidings-/wijzigingsgebied dat daarvoor in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is opgenomen. De uitbreidingslocatie wordt aan de noord-noordoostzijde volledig omgeven door het bestaande bungalowpark. Aan de zuidwestzijde en zuidzijde wordt de locatie begrensd door de Lageweg, resp. het erf bij de Lageweg 6/6a te Braamt en agrarische gronden. Het plan maakt de bouw mogelijk van 21 recreatiewoningen in een landelijke uitstraling voor resp. 8, 12 en 16 personen. Het ruimtelijk ontwerp sluit aan op de landschappelijke structuur en de structuur van het bestaande park.

Het vastgestelde bestemmingsplan is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan dat eerder ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zien op:

 • 1.

  aanpassingen in de regels die de daadwerkelijke realisatie en instandhouding van de gewenste landschappelijke aankleding en inpassing van het terrein en de benodigde waterberging waarborgen;

 • 2.

  het mogelijk maken van terreinafscheidingen binnen de bestemming ‘recreatie-verblijfsrecreatie’ en het doortrekken van de beoogde grondwal aan de zuidzijde;

 • 3.

  de op punt 1 en 2 afgestemde wijzigingen in de toelichting.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 30 december 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam en is tevens te raadplegen via www.montferland.info of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt;

 • 2.

  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

 • 3.

  een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Montferland bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inzagetermijn: 30 december 2021 tot en met 9 februari 2022

Didam 28 december 2021

Burgemeester en wethouders van Mointferland

Naar boven