Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten houdende regels omtrent de heffing en invordering van forensenbelasting 2022 (Verordening forensenbelasting Rijssen-Holten 2022)

overwegingen:

 • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders ‘belastingvoorstellen 2022’, paragraaf 4.1 van de programmabegroting 2022 (lokale heffingen);

 • gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 • gezien de behandeling in de commissie Algemeenne Bestuurlijke Zaken en Middelen van 29 november 2021;

besluit:

de verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2022 (Verordening forensenbelasting Rijssen-Holten 2022) vast te stellen

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2. Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam ‘”forensenbelasting” wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3. Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4. Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt, voor het tijdvak waarbinnen het belastingjaar valt, is vastgesteld.

 • 2.

  Ingeval geen heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen is vastgesteld, wordt de belasting berekend naar de waarde.

 • 3.

  De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede lid geschiedt overeenkomstig de artikelen 220 tot en met 220d van de Gemeentewet, met dien verstande dat daarbij artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken niet wordt toegepast.

Artikel 5. Belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt 0,335% van de waarde

 • 1.

  met een maximumbedrag van € 667,00

 • 2.

  Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro’s.

Artikel 6. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 2 gelijke termijnen waarvan de 1e vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de 2e 1 maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Overgangsrecht

De “Verordening forensenbelasting Rijssen-Holten 2021” van 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, lid 2, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening forensenbelasting Rijssen-Holten 2022”.

 

 

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 16 december 2021

drs. G.H. Veerman, A.C. Hofland

griffier, voorzitter

Naar boven