Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Middelburg 2022

De raad van de gemeente Middelburg;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders met volgnummer ;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 225 van de Gemeentewet

 

alsmede op het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en de Parkeerverordening van de gemeente Middelburg;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN MIDDELBURG 2022

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen en weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  houder: degene op wiens naam het motorvoertuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

 • c.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters (centrale computer) en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • d.

  vergunning: een door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

 • e.

  Sociaalbezoekvergunning: een parkeerrecht bestaande uit een bezoekersparkeerkaart of verkregen via de “BezoekersApp”. Beide parkeerrechten zijn tegen betaling te verkrijgen via de website of aan de balie van het stadskantoor. Het gaat hier om parkeerkaartjes/eenheden die tegen een speciaal laag tarief verkrijgbaar worden gesteld ten behoeve van bezoekers van bewoners van panden in de binnenstad (zone I en II).

 • f.

  autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een commerciële aanbieder;

 • g.

  aanbieder: de rechtspersoon die motorvoertuigen voor autodate ter beschikking stelt;

 • h.

  deelnemer: een natuurlijke persoon die een overeenkomst heeft gesloten inzake autodate;

 • i.

  standplaats: de parkeerplaats waar een motorvoertuig bestemd voor autodate geparkeerd wordt;

 • j.

  houder gehandicaptenparkeerkaart: de natuurlijke persoon aan wie een Europese gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt.

 • k.

  motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoelde in artikel 1 van het RVV 1990;

 • l.

  centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Middelburg een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of een ander communicatiemiddel;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting terzake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen, door burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting terzake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

   • 3.

    De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig gebruik heeft gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

   • 4.

    De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Belastingtarief, belastingtijdvak en maatstaf van heffing

Het belastingtarief, het belastingtijdvak en de maatstaf van heffing zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende bijgevoegde tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven door voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven door voldoening op aangifte.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij aanvang van het parkeren.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, als bij het aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte en worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip wanneer en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9 Bevoegdheid tot naheffingsaanslag, wielklem en wegsleepregeling

Terzake van het niet betalen van de verschuldigde belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, binnen het aangewezen gebied voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen, kan door de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet naheffingsaanslagen worden opgelegd.

Artikel 10 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag terzake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 66,50. De kosten zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Vrijstelling

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, voor het parkeren van een voertuig op een parkeerapparatuurplaats op het maaiveld, wordt niet geheven van een houder van een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

 • 2.

  De vrijstelling is uitsluitend van toepassing indien de gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in het eerste lid met de daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk zichtbare en leesbare plaats direct achter de voorruit van het voertuig is geplaatst.

Artikel 13 Overgangsbepaling

De "Verordening Parkeerbelastingen 2021" vastgesteld bij besluit van 10 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen Middelburg 2022’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2021.

de griffier,

drs. A.A.A. Rijpert

de voorzitter,

mr. H.M. Bergmann

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2022.

 

Parkeren bij parkeerapparatuur

 

1.1

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a bedraagt

 

2022

 

1.1.1

voor het parkeren in tariefzone 1 per uur

2,80

1.1.2

voor het parkeren in tariefzone 2 per uur:

2,80

 

In afwijking van het gestelde onder 1.1.1 en 1.1.2 van deze tabel bedraagt het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur:

 

 

1.2.

op het Hof van Tange

 

 

1.2.1

voor het parkeren per uur:

2,80

1.2.2

voor een dagkaart met een tarief per dag van:

14,10

1.3

op de Loskade

 

 

1.3.1

voor het parkeren per uur:

2,80

1.3.2

voor een dagkaart met een tarief per dag van

14,10

1.4

Op het Molenwater (vanaf Molenwater parkeerplein tot Koepoort)

 

 

1.4.1

voor het parkeren per uur:

2,80

1.4.2

voor een dagkaart met een tarief per dag van:

14,10

 

 

 

 

 

Parkeervergunningen

 

2.

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt

 

 

2.1

voor een kentekengebonden parkeervergunning, welke wordt verstrekt aan een aanvrager, die woont binnen het aangewezen gebied voor betaald parkeren op parkeerapparatuurplaatsen (bewonersvergunning):

 

 

2.1.1

voor de eerste vergunning, per maand:

7,80

2.1.2

voor een tweede vergunning op het zelfde adres, per maand:

25,70

2.2

voor een kentekengebonden parkeervergunning, welke wordt verstrekt aan een aanvrager, die een bedrijf uitoefent, binnen het aangewezen gebied voor betaald parkeren op parkeerapparatuurplaatsen (bedrijvenvergunning)

 

 

2.2.1

voor de eerste vergunning, per maand:

23,30

2.2.2

voor de tweede vergunning voor hetzelfde bedrijf per maand

46,50

2.3

voor een kenteken- en locatiegebonden parkeervergunning voor standplaatshouders van de week- en/of zaterdagmarkt (marktkoopliedenvergunning)

 

 

2.3.1

voor de vergunning, per maand:

8,50

2.4

voor een kentekengebonden parkeervergunning voor personen en bedrijven ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden of dienstverlening, waarvoor ter plaatse het gebruik van een voertuig noodzakelijk is (servicevergunning)

 

 

2.4.1

voor een dagvergunning, per dag:

12,70

2.4.2

voor een jaarvergunning:

710,40

2.5

voor een kentekengebonden parkeervergunning voor woon-werkverkeer (woonwerkvergunning)

 

 

2.5.1

voor de vergunning per maand

27,50

2.6

voor een autodatevergunning

 

 

2.6.1

voor de vergunning per maand

30,50

 

Belanghebbendenparkeervergunning

 

3.1

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b bedraagt voor een vergunning geldend voor belanghebbendenparkeerplaats binnen het aangewezen gebied (belanghebbendenparkeervergunning)

 

 

3.1.1

voor de vergunning per maand

7,30

Sociaalbezoekvergunning

 

4.1

Het tarief voor het parkeren met gebruik van de bezoekersapp of de bezoekerskaart bedraagt per 60 minuten

 

 

4.1.1

voor het parkeren in tariefzone 2

0,60

4.1.2

Het onder 4.1.1 genoemde tarief heeft een limiet van € 110,-- per jaar.

 

 

4.2

Het tarief voor het parkeren met gebruik van de bezoekerskaart hotels bedraagt:

 

 

4.2.1

voor het parkeren in tariefzone 2:

1,10

 

Parkeren in een gemeentelijke parkeergarage

 

5.1

Het tarief voor parkeren in een gemeentelijke parkeergarage bedraagt

 

 

5.1.1

van maandag tot en met zondag tussen 08.00 uur en 20.00 uur per 60 minuten:

2,10

5.1.2

voor een verloren parkeer-/uitrijkaart

18,90

 

Abonnement parkeergarage

 

6.1

Het tarief voor parkeren in een gemeentelijke parkeergarage door middel van een abonnement bedraagt

 

 

6.1.1

voor een abonnement (particulier abonnement) per maand (excl. BTW).:

47,40

6.1.2

voor een abonnement (zakelijk abonnement) per maand (excl. BTW):

102,40

6.1.3

Voor een abonnement (bewonersvergunning t.b.v. de parkeergarage Geere) geldig van maandag t/m zaterdag van 16:00 uur tot de volgende dag 10:00 uur, per jaar (excl. BTW)

117,90

 

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

 

7.1

De kosten van de naheffingsaanslag terzake van de belasting bedoeld in artikel 2, lid a, bedragen

66,50

 

Overbrengen en bewaren voertuig

8.1

De kosten voor overbrenging van het voertuig bedragen voor:

 

 

8.1.1

volledige overbrenging:

203,60

8.2.1

De kosten voor het bewaren van het voertuig bedragen per dag of dagdeel:

17,60

 

Behoort bij raadsbesluit van 16 december 2021.

 

De raadsgriffier van Middelburg,

Naar boven