Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022

De raad van de gemeente Doesburg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2021;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2022

Artikel 1 Definities

 • a.

  markt: de warenmarkt, die op de aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

 • b.

  standplaats: de op en voor de duur van de markt aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  strekkende meter tarief: het tarief per strekkende meter frontbreedte;

 • d.

  frontbreedte: de lengte aan de voorzijde van een standplaats;

 • e.

  marktdag: de dag waarop de warenmarkt gehouden wordt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats op de markt of op een andere voor de openbare dienst bestemde, als markt aan te wijzen, plaats, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats verband houden.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die de standplaats in gebruik heeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven naar het aantal strekkende meters frontbreedte van een standplaats.

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een strekkende meter gerekend voor een gehele strekkende meter.

Artikel 5 Belastingtarief

Het marktgeld bedraagt voor een standplaats, per strekkende meter frontbreedte:

 • a)

  per marktdag in de week € 2,00;

 • b)

  per kwartaal voor een marktdag in de week € 24,85;

 • c)

  per jaar voor een marktdag in de week € 89,30.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1.

  Indien het marktgeld per jaar wordt geheven is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In de overige gevallen is het belastingtijdvak een kalenderkwartaal of een dag.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht voor het per kwartaal of per jaar geheven marktgeld in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het marktgeld verschuldigd voor respectievelijk zoveel derde of twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde marktgeld als er in dat belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht voor het per kwartaal of per jaar geheven marktgeld in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor respectievelijk zoveel derde of twaalfde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde marktgeld als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden voldaan op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in het geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2021 van 17 december 2020, nummer 6.1 f, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgeld 2022.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 16 december 2021.

De griffier,

J.B. Voorhof

De voorzitter,

drs. L.W.C.M. van der Meijs

Naar boven