Vaststelling Wijzigingsplan Boudewijnskerke 50 te Zoutelande

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 14 december 2021 het wijzigingsplan Boudewijnskerke 50 te Zoutelande is vastgesteld.

Ten opzichte van het ontwerp is naar aanleiding van een reactie van Provincie Zeeland in het wijzigingsplan in hoofdstuk 3 een toelichting op de invulling van de voorwaarden uit het provinciale Omgevingsplan toegevoegd. Verder is in hoofdstuk 4, paragraaf 4.9 de tekst met betrekking tot Archeologie aangevuld en is de conclusie van deze paragraaf aangevuld. Met betrekking tot paragraaf 4.10 Cultuurhistorie vond een aanvulling van de tekst plaats en is een uitsnede van de kaart cultuurhistorie opgenomen. Verder is een tekst en uitsnede toegevoegd met betrekking tot de boerderij die die een cultuur historisch monument is.

Ten opzichte van het ontwerp is naar aanleiding van een reactie van Waterschap Scheldestromen in het wijzigingsplan in hoofdstuk 4, paragraaf 4.14 Water de tekst in de kolommen op diverse plaatsen aangevuld en aangepast met betrekking tot opvang waterberging, onderhoud, vergravingen, veiligheid.

Ten opzichte van het ontwerp is een paragraaf Duurzaamheid (4.12) opgenomen. Hierin is verwerkt hoe initiatiefnemer duurzaamheid toepast bij uitbreiding van het kleinschalig kampeerterrein. Door het toevoegen van de paragraaf Duurzaamheid 4.12 zijn de paragrafen die daar op volgen vernummerd.

Ten opzichte van het ontwerp is in hoofdstuk 5, paragraaf 5.3 aanvullende informatie opgenomen over de exacte datum van de ter inzagelegging en de binnengekomen reacties daarop.

Ten opzichte van hoofdstuk 6 is in paragraaf 6.1 een aanvulling in de tekst met betrekking tot de inhoud van de regels gedaan.

Het wijzigingsplan omvat het wijzigen van de functieaanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” met de maatvoering “maximum aantal standplaatsen 15” in de functieaanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” met de maatvoering “maximum aantal standplaatsen 25” en “maximum aantal permanente standplaatsen 5”.

Het digitale wijzigingsplan is vanaf 23 december 2021 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0172WPBouker50Zou-VG01. Het plan is ook te zien op de website www.veere.nl onder: Bouwen & Wonen-Ruimtelijke plannen-Buiten de kernen-vaststelling wijzigingsplan Boudewijnskerke 50 te Zoutelande. Ook is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis.

 

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt uitsluitend op afspraak .Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118 555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl

 

Beroep

Van 23 december 2021 t/m 2 februari 2022 kan tegen het besluit van burgemeester en wethouders door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 4 februari 2022, tenzij bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt de wijziging in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Mocht u over deze wijziging nog vragen hebben, dan kunt u op dinsdagen en donderdagen contact opnemen met mevr. J.J. Boone van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, tel. 0118-555230.

 

Domburg, 22 december 2021.

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, de burgemeester,

drs. P.H.A. Brakman drs. R.J. van der Zwaag

 

Naar boven