Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2022

De raad der gemeente Hattem;

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 16 november 2021, no 41922;

 

Gelet op artikelen 223 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN FORENSENBELASTING 2022.

Artikel 1 Belastingplicht en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘woonforensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente Hattem hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft wordt naar omstandigheden beoordeeld.

Artikel 2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘woning’ een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

Artikel 3 Maatstaf van de heffing

De belasting wordt geheven per woning.

Artikel 4 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per woning € 900,50.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven:

 • a.

  van degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft;

 • b.

  ter zake van verblijf waarvoor toeristenbelasting is verschuldigd.

Artikel 7 Wijze van belastingheffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De aanslag moet worden voldaan in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand, volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de hiervoor gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van woonforensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De verordening woonforensenbelasting 2021 van 17 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening woonforensenbelasting 2022".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 13 december 2021.

De griffier,

De burgemeester,

Naar boven