Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 15 december 2021, nr. 306908;

 

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  een jaarabonnement op de stukken, als bedoeld in de tabel onder nr. 2.2.3 (raadsstukken), alsmede voor de in de tabel onder nrs. 2.1.1 bedoelde gemeentebegroting en 2.1.2 bedoelde gemeenterekening, verstrekt aan de redactie of de plaatselijke correspondent van dag- en weekbladen, die in deze gemeente verspreid worden;

 • b.

  vergunningen, als bedoeld in de tabel onder nrs. 3.4 (rioolaansluitingen) en 8.3.9 (uitweg/inrit), die aangevraagd worden door de eigenaar van een van de gemeente gekocht perceel, dat gelegen is in een nog niet gerealiseerd bestemmingsplan en waarvan de aansluit- en de aanlegkosten begrepen zijn in de koopsom van het betreffende perceel;

 • c.

  vergunningen, als bedoeld in de tabel onder nr. 8.14.1 (huisvestingsvergunning), ten behoeve van degene die ten gevolge van een vordering, krachtens de Huisvestingswet, worden verplicht naar een andere woongelegenheid te verhuizen;

 • d.

  het raadplegen van de onder het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken ten behoeve van de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een ander publiekrechtelijk lichaam;

 • e.

  stukken in het openbaar belang gevraagd door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een ander publiekrechtelijk lichaam, met uitzondering van die stukken, bedoeld in de tabel onder nr. 8.3 omgevingsvergunning;

 • f.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • g.

  beschikkingen op bezwaar- en verzoekschriften ter zake van een gemeentelijke belasting;

 • h.

  beschikkingen of afschriften daarvan betreffende een beslissing op een verzoek tot het verkrijgen van een gemeentelijke subsidie;

 • i.

  attestaties de vita (bewijs van in leven zijn) en uittreksels uit het persoonsregister, vereist voor de uitbetaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, een provincie, een waterschap of een ander publiekrechtelijk lichaam;

 • j.

  stukken en inlichtingen, die, anders dan ten behoeve of in het belang van een bepaalde persoon, op verzoek worden verstrekt aan gezantschappen en consulaten van vreemde mogendheden;

 • k.

  stukken en legalisatie van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • l.

  verklaringen van financieel onvermogen;

 • m.

  evenementenvergunningen;

 • n.

  collectevergunningen;

 • o.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Vervallen

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 5.1.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 2.

   hoofdstuk 5.4 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 5.5 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   hoofdstuk 9.2 (rijbewijzen);

  • 5.

   hoofdstuk 11.3 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Legesverordening 2021” wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2022”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 15 december 2021.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

Bijlage 1 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2022

 

INDELING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bescheiden algemeen

 

 

 

1.1

Gewaarmerkte afschriften

 

 

 

1.2

Afschriften, doorslagen en fotokopieën

 

 

 

1.3

Stukken of uittreksels

 

 

 

1.4

Beschikkingen

 

 

 

1.5

Toezenden stukken

 

 

 

1.6

Kaarten en tekeningen

 

 

 

 

 

 

 

2

Bestuursstukken

 

 

 

2.1

Begroting en rekening

 

 

 

2.2

Raadsstukken

 

 

 

2.3

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

2.4

Verordeningen

 

 

 

 

 

 

 

3

Toezicht openbare grond en water

 

 

 

3.1

Gereserveerd

 

 

 

3.2

Standplaatsvergunning

 

 

 

3.3

Gebruik gemeentegrond

 

 

 

3.4

Rioolaansluiting

 

 

 

3.5

Gereserveerd

 

 

 

3.6

Duiker

 

 

 

3.7

Kabels en leidingen

 

 

 

 

 

 

 

4

Burgelijke stand

 

 

 

4.1

Vervallen

 

 

 

4.2

Vervallen

 

 

 

4.3

Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap

 

 

 

4.4

Trouwboekje/boekje partnerschapsregistratie

 

 

 

4.5

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

 

5

Basisregistratie personen

 

 

 

5.1

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

5.2

Uittreksel uit de basisregistratie personen

 

 

 

5.3

Legalisatie

 

 

 

5.4

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

5.5

Verklaring omtrent het gedrag

 

 

 

 

 

 

 

6

Toezicht openbare samenkomsten

 

 

 

6.1

Verlenging sluitingsuur

 

 

 

 

 

 

 

7

Milieubeheer

 

 

 

7.1

Actief bodembeheer

 

 

 

7.2

Vervallen

 

 

 

7.3

Bestrijding geluidshinder

 

 

 

7.4

Vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

 

 

8

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

8.1

Ruimtelijke ordening

 

 

 

8.2

Begripsomschrijvingen

 

 

 

8.3

Omgevingsvergunning

 

 

 

8.4

Vermindering

 

 

 

8.5

Teruggaaf

 

 

 

8.6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

8.7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

8.8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

8.9

Gereserveerd

 

 

 

8.10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

8.11

Principe verzoeken

 

 

 

8.12

Publicaties

 

 

 

8.13

Bouwverordening

 

 

 

8.14

Huisvestingswet

 

 

 

8.15

Huisvesting

 

 

 

 

 

 

 

9

Verkeer en vervoer

 

 

 

9.1

Wegenverkeersreglement

 

 

 

9.2

Rijbewijzen

 

 

 

9.3

Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

9.4

Parkeervergunning

 

 

 

 

 

 

 

10

Archief

 

 

 

10.1

Nasporing archief

 

 

 

10.2

Afschriften

 

 

 

10.3

Uittreksels

 

 

 

10.4

Fotokopieën

 

 

 

 

 

 

 

11

Overigen

 

 

 

11.1

Gereserveerd

 

 

 

11.2

Seksinrichtingen

 

 

 

11.3

Kansspelvergunning

 

 

 

11.4

Winkeltijdenwet

 

 

 

11.5

Drank- en horecawet

 

 

 

11.6

Lichtreclame installatie

 

 

 

11.7

Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit

 

 

 

11.8

Nadere regels en toepassingen hardheidsclausule door

het college van burgemeester en wethouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

Omschrijving

 

Eenheid

 

 

 

 

 

1

 

BESCHEIDEN ALGEMEEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

 

 

 

per pagina

5,60

 

 

 

 

 

1.2

 

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per elke eerste reproductie van een bladzijde

1,55

 

 

en per elke volgende reproductie van diezelfde pagina

0,30

 

 

 

 

 

1.3

 

stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager opgemaakt moeten worden, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,60

 

 

 

 

 

1.4

 

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

79,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

het op verzoek van belanghebbende per post toezenden van stukken aan belanghebbende of derden, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, per zending

2,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

kaarten of tekeningen, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: per kaart, tekening, lichtdruk of kopie vermeerderd met € 0,65 voor elke 625 cm² of gedeelte daarvan (oppervlakte formaat A4) waarmede de oppervlakte van de kaart of tekening 2.500 cm² (oppervlakte formaat A2) te boven gaat

6,00

 

 

 

 

 

 

2

 

BESTUURSSTUKKEN

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

Begroting en rekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

 

een exemplaar van de gemeentebegroting

31,80

 

 

 

 

 

2.1.2

 

een exemplaar van de gemeenterekening

31,80

 

 

 

 

 

2.2

 

Raadsstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

 

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering, per bladzijde

0,30

 

 

 

 

 

2.2.2

 

een exemplaar van de stukken, behorende bij de agenda van een raadsvergadering, uitgezonderd de stukken als bedoeld onder 2.1.1 en 2.1.2, per bladzijde

0,30

 

 

met een maximum van

14,80

 

 

 

 

 

2.2.3

 

een jaarabonnement op de door de gemeente vervaardigde raadsstukken

 

 

 

 

(agenda met bijbehorende stukken, zoals deze aan de leden van de gemeenteraad worden toegezonden ter behandeling in de openbare vergadering, met uitzondering van de stukken als bedoeld onder 2.1.1 en met 2.1.2) op A4 formaat:

 

 

 

 

1. bij toezending per post of bezorging

138,00

 

 

2. bij afhaling in het Huis van de Gemeente

92,30

 

 

 

 

 

2.2.4

 

de onder 2.2.3 bedoelde raadsstukken op A4 formaat (zonder kaft):

 

 

 

 

1. bij toezending per post of bezorging

66,25

 

 

2. bij afhaling in het Huis van de Gemeente

31,40

 

 

 

 

 

2.3

 

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

 

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken afgegeven op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, per reproductie van een bladzijde

0,30

 

 

 

 

 

 

2.4

 

Verordeningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1

 

een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening

39,00

 

 

 

 

 

2.4.2

 

een exemplaar van de brandbeveiligingsverordening

24,65

 

 

 

 

 

3

 

TOEZICHT OPENBARE GROND EN WATER

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

Standplaatsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

 

het in behandeling nemen van een eerste aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, conform de van toepassing zijnde APV, tot het mogen innemen van een standplaats in de gemeente, anders dan tijdens de marktdagen en de jaarlijkse kermis, geldig voor:

 

 

 

 

1. een dag

155,00

 

 

2. een week

169,00

 

 

3. een maand

182,00

 

 

4. een jaar

196,00

 

 

 

 

 

3.2.2

 

het in behandeling nemen van een verlengingsaanvraag tot een eerder verkregen vergunning, conform de van toepassing zijnde APV, tot het mogen innemen van een standplaats in de gemeente, anders dan tijdens de marktdagen en de jaarlijkse kermis, geldig voor:

 

 

 

 

1. een dag

79,40

 

 

2. een week

91,70

 

 

3. een maand

104,00

 

 

4. een jaar

180,00

 

 

 

 

 

3.2.3

 

indien de onder 3.2.1 en 3.2.2 bedoelde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, echter met dien verstande dat de leges nimmer minder zullen bedragen dan

79,40

 

 

 

 

 

3.2.4

 

indien een aanvraag als bedoeld onder 3.2.1 wordt ingetrokken voordat een beslissing is genomen, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend, echter met dien verstande dat de leges nimmer minder zullen bedragen dan

79,40

 

 

 

 

 

3.3

 

Gebruik gemeentegrond

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het mogen gebruiken van gemeentegrond

39,15

 

 

 

 

 

3.4

 

Rioolaansluiting

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van een vergunning voor het aansluiten van een eigendom op de gemeentelijke riolering, per aan te sluiten eigendom

74,65

 

 

 

 

 

3.4.2

 

indien afwijzend op de onder 3.4.1 bedoelde vergunningaanvraag wordt beschikt, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, echter met dien verstande dat de leges nimmer minder zullen bedragen dan

24,65

 

 

 

 

 

3.5

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

3.6

 

Duiker

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het aanleggen van een duiker,

 

 

 

 

per duiker

74,65

 

 

 

 

 

3.6.2

 

indien afwijzend op de onder 3.6.1 bedoelde vergunningaanvraag wordt beschikt, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, echter met dien verstande dat de leges nimmer minder zullen bedragen dan

24,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

 

Kabels en leidingen

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit en/of nutsvergunning (artikel 3 en 4 van de AVOI van Wijk bij Duurstede en artikel 5.4 eerste lid Telecommunicatiewet) voor tracés:

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.1

 

tot 10 meter (niet ingrijpende werkzaamheden)

598,00

 

 

 

 

 

3.7.1.2

 

van 10 tot 100 meter (ingrijpende werkzaamheden)

929,00

 

 

 

 

 

3.7.1.3

 

voor tracés van 100 meter of meer wordt het in 3.7.1.2 genoemde tarief voor elke 1 meter verhoogd met:

2,40

 

 

 

 

 

3.7.1.4

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een graafvergunning zoals omschreven in het Handboek K&L Wijk bij Duurstede behorende bij de AVOI:

100,00

 

 

 

 

 

3.7.1.5

 

de in 3.7.1.1 t/m 3.7.1.4 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als de aanvraag meer dan 10.000 meter strekkende sleuflengte betreft. Dan wordt een bedrag in rekening gebracht als opgenomen in een ter zake opgestelde en door het college van B&W goedgekeurde projectbegroting, waarin de geraamde kosten voor de behandeling van de melding worden vastgesteld.

 

 

 

 

Indien een projectbegroting is uitgebracht wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2

 

indien afwijzend op de onder 3.7.1 bedoelde vergunningsaanvraag wordt beschikt, wordt er geen teruggaaf van de geheven leges verleend

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3

 

indien een aanvraag als bedoeld in 3.7.1 wordt ingetrokken voordat een beslissing is genomen, wordt er geen teruggaaf van de geheven leges verleend

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

BURGERLIJKE STAND

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

 

Huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voltrekken van een huwelijk of het sluiten van een geregistreerd partnerschap, op tijden zoals genoemd in het Reglement burgerlijke stand:

 

 

 

 

1. in de trouwzaal van het Huis van de Gemeente:

 

 

 

 

a. maandag t/m vrijdag

412,00

 

 

b. zaterdag

568,00

 

 

2. in het stadhuis op de Markt:

 

 

 

 

a. maandag t/m vrijdag

673,00

 

 

b. zaterdag

829,00

 

 

3. op Ridderhofstad Hindersteyn en Oranjerie Sandenburg te Langbroek:

 

 

 

 

a. maandag t/m vrijdag

724,00

 

 

b. zaterdag

829,00

 

 

4. in de Protestantse Kerk in Cothen, Het Dorpshuys Cothen en het Ned. Herv. Centrum te Langbroek:

 

 

 

 

a. maandag t/m vrijdag

620,00

 

 

b. zaterdag

724,00

 

 

5. op het kasteeleiland in Wijk bij Duurstede:

 

 

 

 

a. maandag t/m vrijdag

829,00

 

 

b. zaterdag

985,00

 

 

6. op een locatie naar keuze:

 

 

 

 

a. maandag t/m vrijdag

933,00

 

 

b. zaterdag

1.037,00

 

 

7. voor de voltrekking van een huwelijk in een bijzonder huis, als bedoeld in artikel 64 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

440,00

 

 

 

 

 

4.3.2

 

1. voor de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk, in de trouwzaal van de onder 4.3.1 genoemde locaties, gelden dezelfde bedragen als genoemd in 4.3.1

 

 

 

 

2. voor de omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk in een van de spreekkamers van het gemeentehuis

68,55

4.3.3

 

de onder 4.3.1 opgenomen leges worden niet geheven op de dagen en uren welke op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn aangewezen voor kosteloze voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4

 

het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

23,40

 

 

 

 

 

4.3.5

 

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6

 

indien een huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap niet plaatsvindt, wordt op aanvraag teruggaaf van de geheven leges verleend:

 

 

 

 

a.  annulering tot 2 maanden voor de voltrekking/registratie:

 

 

 

 

100% teruggaaf van de geheven leges

 

 

 

 

b.  annulering binnen 2 maanden voor de voltrekking/registratie:

 

 

 

 

60% teruggaaf van de geheven leges

 

 

 

 

 

 

 

4.4

 

Trouwboekje/boekje partnerschapsregistratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1

 

een trouwboekje/boekje partnerschapsregistratie in luxe uitvoering

58,05

 

 

 

 

 

4.4.2

 

een trouwboekje/boekje partnerschapsregistratie in gewone uitvoering

18,45

 

 

 

 

 

4.4.3

 

het kalligraferen van een trouwboekje/boekje partnerschapsregistratie

37,00

 

 

 

 

 

4.4.4

 

het kalligraferen van een kind in een trouwboekje/boekje partnerschapsregistratie

7,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

 

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.

 

het tarief bedraagt voor het éénmalig benoemen van een “externe” buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

235,00

 

 

 

 

 

 

5

 

BASISREGISTRATIE PERSONEN

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moeten worden geraadpleegd of omtrent één persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

 

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

 

 

per verstrekking

10,50

 

 

 

 

 

5.1.2

 

voor het in behandeling nemen van een verzoek om toezending van de persoonslijst van betrokken persoon

11,60

 

 

 

 

 

5.1.3

 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht omtrent de gegevens die in de voorgaande 20 jaar aan derden zijn verstrekt

11,60

 

 

 

 

 

5.1.4

 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

 

 

 

 

 

5.1.5

 

tot het verstrekken van gegevens, voor zover deze niet onder onderdeel 5.1.4. vallen, per verstrekking

10,50

 

 

 

 

 

5.2

 

Uittreksel uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt:

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

 

voor het verstrekken van een uittreksel uit de basisregistratie personen

9,70

 

 

(incl. bewijs van Nederlanderschap en bewijs van in leven zijn)

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2

 

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (pbEU 2016, L 200)

10,50

 

 

 

 

 

5.3

 

Legalisatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1

 

legalisatie van één handtekening of meerdere, opgenomen in één verklaring

9,35

 

 

 

 

 

5.3.2

 

het waarmerken van een document, per blad

9,35

 

 

 

 

 

5.4

 

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1

 

voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, een faciliteitenpaspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen, een Nederlandse identiteitskaart of een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod wordt het maximum tarief geheven zoals is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden, afgerond op € 0,05 naar beneden

 

Wettelijk

max. tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2

 

het tarief genoemd in onderdeel 5.4.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met de spoedopslag zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden, afgerond op € 0,05 naar beneden

 

Wettelijk

max. tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

 

Verklaring omtrent het gedrag

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1

 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag geldt het bedrag zoals is opgenomen in de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 maart 2013,

 

 

 

 

nr. 365293, tot vaststelling van de vergoeding voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag en een gedragsverklaring aanbesteden

 

Wettelijk

max. tarief

 

 

 

 

 

 

6

 

TOEZICHT OPENBARE SAMENKOMSTEN

 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

Verlenging sluitingsuur

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke inrichtingen, geldig voor:

 

 

 

 

1. één dag of een gedeelte daarvan

 

€ 79,40

 

 

2. een kalenderjaar of een gedeelte daarvan, doch meer dan 12 dagen

 

€ 165,00

 

 

 

 

 

6.1.2

 

indien afwijzend op de onder 6.1.1 bedoelde vergunningaanvraag wordt beschikt, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges, genoemd onder 6.1.1 nr. 2 verleend, echter met dien verstande dat de leges nimmer minder zullen bedragen dan

 

€ 79,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

MILIEUBEHEER

 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

Actief bodembeheer

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie waarvoor het gemeentelijk bodeminformatiesysteem dient te worden geraadpleegd, zoals ten behoeve van bodemonderzoek, grondverzet of anderszins,

 

 

 

 

per kwartier

 

€ 21,25

 

 

 

 

 

7.2

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

7.3

 

Bestrijding geluidshinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in de algemene plaatselijke verordening , voor het verrichten van handelingen met toestellen, geluidsapparaten of (bouw)machines dan wel op andere wijze, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt

79,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een incidentele festiviteit, als bedoeld in de algemene plaatselijke verordening

 

€ 79,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3

 

indien afwijzend op de onder 7.3.2 bedoelde vergunningaanvraag wordt beschikt, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4

 

indien een aanvraag als bedoeld onder 7.3.2 wordt ingetrokken voordat een beslissing is genomen wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend

 

 

 

 

 

 

 

7.4

 

Vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

€ 182,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

 

 

 

 

 

8.1

 

Ruimtelijke ordening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1

 

een kaart of tekening van een bestemmingsplan

 

€ 32,55

 

 

 

 

 

8.1.2

 

een toelichting met voorschriften behorende bij een bestemmingsplan

 

€ 71,60

 

 

 

 

 

8.1.3

 

indien een kaart of tekening van een bestemmingsplan en/of een toelichting met voorschriften behorende bij dat bestemmingsplan vervaardigd moet worden door een extern adviseur, wordt het onder 8.1.1 en/of 8.1.2 vermelde tarief verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet is opgesteld

 

 

8.1.3.1

 

voor de toepassing van artikel 8.1.3 wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht

 

 

8.1.3.2

 

indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, als bedoeld onder 8.1.3, wordt voor het verschil teruggaaf verleend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

 

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1

 

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.1

 

aanlegkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen

 

 

8.2.1.2

 

bouwkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.3

 

Wabo :

 

 

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2

 

in deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3

 

in deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld

 

 

 

8.3

 

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

 

 

 

 

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1

 

Bouwactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.1

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.1.1

 

indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen:

 

2,53 %

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

 

€ 111,00

 

 

 

 

 

8.3.1.1.2

 

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 5.000.000 bedragen:

 

 

 

 

€ 12.650,-- vermeerderd met

 

2,23 %

 

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 500.000 te boven gaan;

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.1.3

 

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

 

 

 

 

€ 113.000,-- vermeerderd met

 

1,87 %

 

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 5.000.000 te boven gaan,

 

 

 

 

met een maximum van € 171.350,--

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.1.4

 

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.2

 

indien het advies van de:

 

 

 

 

-          Welstands- en/of Monumentencommissie;

 

 

 

 

-          Omgevingsdienst Regio Utrecht;

 

 

 

 

-          Veiligheidsregio Utrecht;

 

 

 

 

noodzakelijk wordt geacht, wordt het overeenkomstig 8.3.1.1 e.v. berekende bedrag vermeerderd met de kosten van extern advies van deze commissie

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.3

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onverminderd het bepaalde in onderdeel 8.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 

€ 863,00

 

 

 

 

 

8.3.1.4

 

Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onverminderd het bepaalde in onderdeel 8.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

110 %

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1.5

 

Vooroverleg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien in het kader van vooroverleg het advies van de Welstands- en/of Monumentencommissie noodzakelijk wordt geacht, bedraagt het tarief de kosten van het externe advies van deze commissie

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2

 

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 527,00

 

 

 

 

 

8.3.3

 

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 8.3.1:

 

 

8.3.3.1

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 560,00

 

 

 

 

 

8.3.3.2

 

indien artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) ten aanzien van een plan zoals genoemd in artikel 8.11.1.1 van deze legesverordening:

 

kosteloos

 

 

 

 

 

8.3.3.3

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

€ 560,00

 

 

 

 

 

8.3.3.4

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) ten aanzien van een plan zoals genoemd in artikel 8.11.1.1 van deze legesverordening:

 

kosteloos

 

 

 

 

 

8.3.3.5

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

€ 16.959,00

 

 

 

 

 

8.3.3.6

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) ten behoeve van agrotoerisme, en de aanlegkosten en bouwkosten minder bedragen dan € 15.000,-:

 

€ 5.557,00

 

 

 

 

 

8.3.3.7

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 1.516,00

 

 

 

 

 

8.3.3.8

 

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

kosteloos

 

 

 

 

 

8.3.3.9

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

kosteloos

 

 

 

 

 

8.3.3.10

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

 

 

 

 

 

 

kosteloos

 

 

 

 

 

8.3.4

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.5

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 195,00

 

 

 

 

 

 

 

vermeerderd met, voor een bouwwerk met een (bruto) vloeroppervlakte van:

 

 

 

 

0 tot en met 100 m²

 

€ 291,00

 

 

101 tot en met 500 m²

 

€ 785,00

 

 

501 tot en met 2.000 m²

 

€ 1.226,00

 

 

2.001 tot en met 5.000 m²

 

€ 1.569,00

 

 

5.001 tot en met 15.000 m²

 

€ 1.863,00

 

 

15.001 tot en met 25.000 m²

 

€ 2.357,00

 

 

25.001 tot en met 50.000 m²

 

€ 3.144,00

 

 

50.000 m² en meer

 

€ 3.930,00

 

 

 

 

 

8.3.6

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

 

 

 

 

8.3.6.1

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens de geldende erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

8.3.6.1.1

 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

€ 331,00

 

 

 

 

 

8.3.6.1.2

 

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

€ 331,00

 

 

 

 

 

8.3.6.2

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads-of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, of het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke monumentenverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c,

 

 

 

 

van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

€ 240,00

 

 

 

 

 

8.3.7

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

 

 

 

8.3.7.1

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

8.3.7.1.1

 

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

 

€ 240,00

 

 

 

 

 

8.3.8

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 € 160,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.9

 

Uitweg/inrit

 

 

 

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 72,60

 

 

 

 

 

8.3.10

 

Kappen

 

 

 

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 € 63,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.11

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.12

 

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 kosteloos

 

 

 

 

 

8.3.13

 

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

kosteloos

 

 

 

 

 

8.3.14

 

Andere activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

 

 

 

 

8.3.14.1

 

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 95,30

8.3.14.2

 

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

8.3.14.2.1

 

als het een gemeentelijke verordening betreft

 

€ 95,30

 

 

 

 

 

8.3.14.2.2

 

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

 

€ 95,30

 

 

 

 

 

 

8.3.15

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

 

 

8.3.15.1

 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

 

 

 

 

 

 

 

8.3.15.2

 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

 

 

 

 

 

 

8.3.16

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

8.3.16.1

 

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

 

€ 221,00

 

 

 

 

 

8.3.16.2

 

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

 

€ 331,00

 

 

 

 

 

8.3.17

 

Advies

 

 

 

 

 

 

 

8.3.17.1

 

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b, van de Gemeentewet is opgesteld

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.17.2

 

indien een begroting als bedoeld in 8.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

8.3.18

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

 

 

 

8.3.18.1

 

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

 

 

 

 

8.3.18.1.1

 

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

€ 586,00

 

 

 

 

 

8.3.18.1.2

 

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b, van de Gemeentewet is opgesteld

 

 

 

 

 

 

 

8.3.18.2

 

indien een begroting als bedoeld in 8.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

 

 

 

8.4

 

Vermindering

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1

 

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 8.3.17 en 8.3.18.

 

 

 

 

De vermindering bedraagt:

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2.1

 

bij 5 of meer activiteiten:

 

 

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

10 %

 

 

 

 

 

 

8.5

 

Teruggaaf

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, strijdig gebruik-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1.1

 

als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, strijdig gebruik-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3.1, 8.3.3.3, 8.3.6 en 8.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

100 %

 

 

 

 

 

8.5.2

 

Gereserveerd

 

 

8.5.3

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

8.5.3.1

 

als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6 of 8.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt dan:

 

50 %

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

 

 

8.5.3.2

 

onder een weigering bedoeld in onderdeel 8.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

 

 

 

 

 

 

 

8.5.4

 

Minimumbedrag belastingplicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een teruggaaf van minder dan € 80,00 wordt niet verleend

 

 

 

 

 

 

 

8.5.5

 

Belastingplicht legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 8.3.17 en 8.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

 

 

 

 

 

 

 

8.6

 

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo:

 

€ 95,30

 

 

 

 

 

8.7

 

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

€ 95,30 

 

 

 

 

 

8.8

 

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

8.8.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

€ 17.036,00

 

 

 

 

 

8.8.1.1

 

In geval dat het college beoordeelt dat twee of meer aanvragen voor een bestemmingsplan gebundeld kunnen worden in een ‘verzamelplan’ gelden de volgende gereduceerde tarieven:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Een tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor een complexe ontwikkeling waarvan is overeengekomen dat deze wordt opgenomen in een ‘verzamelplan’:

 

€ 6.862,00

 

 

2. Een tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor een middelmatig complexe ontwikkeling waarvan is overeengekomen dat deze wordt opgenomen in een ‘verzamelplan’:

 

€ 4.470,00

 

 

3. Een tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan voor een weinig complexe (eenvoudige) ontwikkeling waarvan is overeengekomen dat deze wordt opgenomen in een ‘verzamelplan’:

 

€ 2.287,00

 

 

 

 

 

 

 

waarbij de beoordeling of, hoeveel en welke aanvragen in één verzamelplan gecombineerd worden aan het college is. Het indelen van een aanvraag in een bepaalde categorie is eveneens aan het college

 

 

 

 

 

 

 

8.8.2

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

€ 11.924,00

 

 

 

 

 

8.8.2.1

 

In geval dat het college beoordeelt dat twee of meer aanvragen voor een wijzigingsplan gebundeld kunnen worden in een ‘verzamelplan’ gelden de volgende gereduceerde tarieven:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Een tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een wijzigingsplan voor een complexe ontwikkeling waarvan is overeengekomen dat deze wordt opgenomen in een ‘verzamelplan’:

 

€ 5.927,00

 

 

2. Een tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een wijzigingsplan voor een middelmatig complexe ontwikkeling waarvan is overeengekomen dat deze wordt opgenomen in een ‘verzamelplan’:

 

€ 3.846,00

 

 

3. Een tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een wijzigingsplan voor een weinig complexe (eenvoudige) ontwikkeling waarvan is overeengekomen dat deze wordt opgenomen in een ‘verzamelplan’:

 

€ 2.080,00

 

 

waarbij de beoordeling of, hoeveel en welke aanvragen in één verzamelplan gecombineerd worden aan het college is. Het indelen van een aanvraag in een bepaalde categorie is eveneens aan het college

 

 

8.8.3

 

indien voor het in behandeling nemen van een principeverzoek als bedoeld onder 8.11.1, een aanvraag tot het verkrijgen van een afwijking van het geldende bestemmingsplan als bedoeld onder 8.3.3.1, 8.3.3.3, 8.3.3.5, 8.3.3.6, of een wijziging als bedoeld onder 8.8.1, 8.8.1.1, 8.8.2 en 8.8.2.1. een ruimtelijk onderbouwing, bestemmingsplan, onderzoeken en/of anderszins advisering noodzakelijk is, worden de onder 8.3.3.1, 8.3.3.3, 8.3.3.5, 8.3.3.6, 8.8.1, 8.8.1.1, 8.8.2. en 8.8.2.1. vermelde bedragen verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (advies)kosten, blijkende uit een begroting die ter zake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b, van de Gemeentewet is opgesteld

 

 

 

 

 

 

 

8.8.4

 

een aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe (advies)kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht

 

 

8.8.5

 

indien de werkelijke (advies)kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, als bedoeld onder 8.8.3, wordt voor het verschil teruggaaf verleend

 

 

 

 

 

 

 

8.8.6

 

indien het verzoek - waarvoor het opstellen van een bestemmingsplan, als bedoeld onder 8.8, benodigd is - door de verzoeker wordt ingetrokken voordat het ontwerp- bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, dan heeft de verzoeker recht op een gedeeltelijke restitutie van de leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leges zoals genoemd onder 8.8.1, 8.8.1.1, 8.8.2 en 8.8.2.1 mogen in dit geval gereduceerd worden met:

 

50 %

 

 

 

 

 

8.8.7

 

indien het verzoek - waarvoor het opstellen van een bestemmingsplan, als bedoeld onder 8.8, benodigd is - door de verzoeker wordt ingetrokken nadat het ontwerp- bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, maar voordat de gemeenteraad dan wel het college het bestemmingsplan heeft vastgesteld, dan heeft de verzoeker recht op een gedeeltelijke restitutie van de leges. De leges zoals genoemd onder 8.8.1, 8.8.1.1, 8.8.2 en 8.8.2.1 mogen in dit geval gereduceerd worden met:

 

25 % 

 

 

 

 

 

8.9

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

8.10

 

In dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde beschikking

 

€ 96,55

 

 

 

 

 

8.11

 

Principe verzoeken

 

 

 

 

 

 

 

8.11.1

 

het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek met betrekking tot de vraag of in beginsel een afwijking van een bestemmings-plan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo kan worden toegestaan of een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden voor een afwijkend van de geldende bestemming te realiseren bouwplan of wijziging van gebruik van gronden bedraagt

 

€ 1.683,00 

 

 

 

 

 

8.11.1.1

 

het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek met betrekking tot de vraag of in beginsel een afwijking van een bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º en onder 2º, van de Wabo kan worden toegestaan of dat een (bouw)plan dat in aanmerking komt voor deze afwijking in procedure gebracht kan worden, bedraagt

 

 

 

 

€ 560,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11.2

 

het tarief voor het vooroverleg over een concept-principeverzoek om tot een formeel principeverzoek te komen bedraagt:

 

 

 

 

-          voor een eerste vooroverleg met beoordeling van het concept-principeverzoek (maximaal 1 uur):

 

kosteloos

 

 

-          voor een volgend vooroverleg met beoordeling van het concept-principeverzoek, per medewerker per uur:

 

€ 79,40

8.11.3

 

indien een aanvraag om wijziging of afwijking van een bestemmingsplan als bedoeld onder 8.8.1, 8.8.1.1,8.8.2, 8.8.2.1, 8.3.3.5 en 8.3.3.6op basis van een daaraan voorafgegaan principeverzoek met betrekking tot dezelfde aangelegenheid in behandeling wordt genomen, worden de hiervoor op basis van artikel 8.8.1, 8.8.1.1, 8.8.2, 8.8.2.1, 8.3.3.5 en 8.3.3.6 te heffen leges verrekend met de verschuldigde leges op grond van artikel 8.11.1

 

 

 

 

 

 

 

8.11.4

 

indien een ingediend principeverzoek niet leidt tot een aanvraag tot een afwijking of wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 8.8.1, 8.8.1.1, 8.8.2, 8.8.2.1 en 8.3.3.5vindt geen restitutie plaats van geheven leges op grond van artikel 8.11.1

 

 

 

 

 

 

 

8.12

 

Publicaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in geval er in het kader van een verzoek om ontheffing en/of aanvraag om een omgevingsvergunning publicaties worden geplaatst dan zijn per publicatie de volgende kosten verschuldigd:

 

 

 

 

in een huis aan huis blad

 

 

 

 

in de Staatscourant of ander dagblad, de werkelijke kosten die voor de betreffende publicatie bij de gemeente in rekening zijn gebracht

 

€ 29,55

 

 

 

 

 

8.13

 

Bouwverordening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

8.13.1

 

een exemplaar van de bouwverordening, als bedoeld in hoofdstuk II van de Woningwet

 

 

 

 

 

 

€ 63,45

 

 

 

 

 

8.13.2

 

aanvullingen van de onder 8.13.1 genoemde verordening,

 

 

 

 

per bladzijde

 

€ 1,10

 

 

 

 

 

8.14

 

Huisvestingswet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

 

 

 

 8.14.1

 

het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 (Stb. 2014, 248)

 

€ 28,20

 

 

 

 

 

8.14.2

 

het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van een woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, onderdeel a, van de Huisvestingswet 2014

 

€ 693,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.14.3

 

het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van een woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, onderdeel b, van Huisvestingswet 2014

 €

693,00 

 

 

 

 

 

8.14.4

 

het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

 

€ 693,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.14.5

 

het verkrijgen van een vergunning voor het verbouwen van een woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, onderdeel d, van de Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

 

€ 693,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.14.6

 

het verkrijgen van een vergunning tot splitsing in appartementsrechten als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

 

€ 693,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.14.7

 

het verlenen van een vergunning of ontheffing om woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in artikel 23c, eerste en tweede lid, van de huisvestingswet 2014

 

€ 693,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.14.8

 

het verkrijgen van een urgentieverklaring op basis van sociale, mantelzorg of maatschappelijke indicatie bedraagt

 

 € 81,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.14.9

 

het verkrijgen van een urgentieverklaring op basis van de hardheidsclausule bedraagt

 

 

 

 

 

 

€ 161,00

 

 

 

 

 

8.14.10

 

het verkrijgen van een urgentieverklaring op basis van een medische indicatie zijn in dit tarief naast de ambtelijke uren ook de kosten voor het medische advies door een onafhankelijke arts doorberekend

 

 

 

 

 

 

€ 202,00

 

 

 

 

 

8.14.11

 

het verlengen van een urgentieverklaring

 

kosteloos

 

 

 

 

 

8.14.12

 

het verkrijgen van een indicatie voor een servicewoning inclusief medische keuring door een arts

 

 € 204,00

 

 

 

 

 

8.15

 

Huisvesting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

8.15.1

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot inschrijving, her-inschrijving dan wel verlenging van inschrijving als belangstellende voor koopwoningen en/of kavels voor een nieuwbouwlocatie

 

 € 42,40

 

 

 

 

 

8.15.2

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet inzake het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst

 

 € 152,00

 

 

 

 

 

8.15.3

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

 

€ 77,05 

 

 

 

 

 

9

 

VERKEER EN VERVOER

 

 

 

 

 

 

 

9.1

 

Wegenverkeersreglement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 149, 150 en 151 Wegenverkeerswet 1994 en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

€ 58,10 

 

 

 

 

 

9.1.2

 

het in behandeling nemen van een aanvraag ter wijziging van een parkeerontheffing als bedoeld in onderdeel 9.1.1

 

 

 

 

 

 

€ 19,85

9.2

 

Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1

 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs geldt het maximum tarief zoals dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld, afgerond op € 0,05 naar beneden

 

Wettelijk

 

 

 

 

max. tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2

 

het tarief bedraagt voor het opmaken van een verklaring in verband met vermissing van een rijbewijs

 

€ 19,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3

 

het tarief genoemd in onderdeel 9.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in de ministeriële regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen, afgerond op € 0,05 naar beneden

 

Wettelijk

 

 

 

 

max. tarief

 

 

 

 

 

9.2.4

 

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een aanvraagformulier ter verkrijging van een verklaring van geschiktheid, het bedrag zoals dat is opgenomen in het door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vastgestelde tarievenoverzicht

 

 

 

 

 

 

 

9.3

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1

 

het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging of verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 

€ 69,65

 

 

 

 

 

9.3.2

 

het verkrijgen van een medische indicatie middels een artsbezoek voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

 

 

 

€ 132,00

 

 

 

 

 

9.3.3

 

het verkrijgen van een medische indicatie middels een dossieronderzoek voor het verkrijgen van een gehandicapten-parkeerkaart

 

 

 

 

 

 

€ 63,90

 

 

 

 

 

9.4

 

Parkeervergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1

 

het voor de eerste maal in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een parkeervergunning zowel bewoners als zakelijke vergunning conform de geldende Parkeerverordening Wijk bij Duurstede

 

 

 

 

 

 

€ 79,40

 

 

 

 

 

9.4.2

 

het verkrijgen van een vernieuwd parkeerbewijs (verlenging parkeervergunning) zowel bewoners als zakelijke vergunning conform de geldende Parkeerverordening Wijk bij Duurstede

 

 

 

 

 

 

€ 39,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.3

 

het in behandeling nemen van een aanvraag ter wijziging van een parkeervergunning zowel bewoners als zakelijke vergunning conform de geldende Parkeerverordening Wijk bij Duurstede

 

 

 

 

 

 

€ 19,85

 

 

 

 

 

9.4.4

 

het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een vel van 12 bezoekerskaarten conform de geldende Parkeerverordening Wijk bij Duurstede

 

€ 19,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

ARCHIEF

 

 

 

 

 

 

 

10.1

 

Nasporing archief

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1

 

het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in de in het gemeentearchief berustende stukken niet zijnde digitaal beschikbare bouwvergunningen, per zoekvraag c.q. adres, ongeacht het resultaat, voor het eerste uur en daarna per kwartier

 

 € 18,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

 

Afschriften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

€ 5,00

 

 

 

 

 

10.2.1

 

een fysiek afschrift van een in het gemeente-archief berustend stuk, voor elke eerste reproductie van een bladzijde

 

 

 

 

en voor elke volgende reproductie van diezelfde bladzijde

 

 € 0,30

 

 

 

 

 

10.3

 

Uittreksels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

10.3.1

 

een uittreksel van een in het gemeente-archief berustend stuk, per bladzijde

 

€ 2,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

 

Fotokopieën

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

10.4.1

 

fotokopieën van stukken uit een gemeente-archief, voor elke 625 cm² of gedeelte daarvan (oppervlakte formaat A4)

 

€ 0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

OVERIGEN

 

 

 

 

 

 

 

11.1

 

Gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

11.2

 

Seksinrichtingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen of wijzigen van een vergunning voor het vestigen en exploiteren van een seksinrichting

 

€ 506,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen of wijzigen van een gebruiksvergunning

 

€ 112,00

 

 

 

 

 

11.3

 

Kansspelvergunning

 

 

 

 

 

 

 

11.3.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen

 

kosteloos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.2

 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen, geldt de maximale vergoeding overeenkomstig het landelijk Speelautomatenbesluit

 

 

 

 

 

 

 

11.4

 

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

11.4.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag of een wijziging voor ontheffing en/of vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenwet

 

€ 83,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5

 

Alcoholwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

11.5.1

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een combinatie van vergunningen voor de uitoefening/exploitatie van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet en de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede:

 

 

 

 

a. zonder terras

 

€ 499,00

 

 

b. met terras

 

 € 617,00

 

 

 

 

 

11.5.2

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in art. 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede:

 

 

 

 

a. zonder terras

 

€ 340,00

 

 

b. met terras

 

€ 457,00

 

 

 

 

 

11.5.3

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een bestaande Alcoholvergunning of het aanhangsel van een bestaande Alcoholvergunning

 

 € 117,00

 

 

 

 

 

11.5.4

 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 4 van de Alcoholwet, artikel 35 van de Alcoholwet en een ontheffing in de verordening paracommercie, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 van de Alcoholwet

 

 € 79,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.6

 

Lichtreclame-installatie

 

 

 

 

 

 

 

11.6.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen of aanbrengen van een lichtreclame-installatie

 

€ 98,25

11.7

 

Verkrijging van de Nederlandse nationaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit via optie of naturalisatie als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap, gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8

 

Nadere regels en toepassing hardheidsclausule door het college van burgemeester en wethouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges. Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere gevallen de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard

 

 

 

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit nr. 306908

 

 

van 15 december 2021.

 

 

 

 

 

 

 

De griffier,

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven