Verordening op de heffing en invordering marktgelden 2022

De raad van de gemeente De Ronde Venen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 70/21 van 16 december 2021);

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   standplaats: de standplaats als bedoeld in artikel 1 onder b, c, d of f van de Marktverordening De Ronde Venen 2013;

  • b.

   standwerker: degene die publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

  • c.

   kraam; een verplaatsbare tent of uitstalling waarin koopwaar wordt aangeboden;

  • d.

   frontlengte: het totale aantal ingenomen strekkende meters (m1) frontlengte, daaronder begrepen de grondplaats die wordt gebruikt voor gronduitstallingen, kramen, tafels, tenten, luifels, zeilen, parasols, of andere soortgelijke opstallen, alsmede motorvoertuigen en of aanhangwagens.

Artikel 2. Belastbaar feit

Terzake van het innemen van standplaatsen op de voor het houden van de wekelijkse warenmarkten bestemde terreinen, wordt onder de naam “marktgeld” een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtige is degene aan wie een standplaats op het marktterrein is toegewezen of bij gebreke van deze degene die hem vervangt.

Artikel 4. Heffingsmaatstaf

De heffingsmaatstaf voor de berekening van het marktgeld is de frontbreedte van de ingenomen standplaats.

Artikel 5. Belastingtarief

Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats op ’t Markvelt te Abcoude bij een markt van 11.00 tot en met 17.00 uur:

 • a.

  voor een kraam met een frontbreedte van 4 meter € 7,05

 • b.

  voor iedere strekkende meter frontbreedte, of gedeelte daarvan, die meer in gebruik wordt genomen dan vermeld onder a., wordt het tarief per strekkende meter verhoogd met € 1,80

 • c.

  voor het innemen van een standplaats door een standwerker € 7,05

Artikel 6. Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Indien het marktgeld per dag betaald wordt, gebeurt dit gedurende de marktdag, indien het marktgeld per kwartaal betaald wordt, gebeurt dit voorafgaand aan de start van het kalenderkwartaal.

Artikel 7. Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Opzegtermijn van de vergunning is gelijk aan de termijnnota marktgeld.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Teruggaaf

 • 1.

  Aan de belastingplichtige, die het marktgeld verschuldigd is, kan teruggaaf van marktgeld worden verleend over het volle aantal kalendermaanden, dat de standplaats wegens ziekte van zichzelf, langer dan 6 aaneengesloten weken niet is ingenomen.

 • 2.

  De aanvraag tot teruggaaf kan binnen 8 weken nadat de aanspraak tot teruggaaf is ontstaan, worden gedaan. Bij de aanvraag dient een medische verklaring van een arts te worden overlegd.

Artikel 10. Intrekking oude verordeningen, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2021” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2022”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2021.

voorzitter

griffier

Naar boven