Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

overwegende dat:

 • Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

 • De Veiligheidsregio Midden en West Brabant een bedrag ter hoogte van € 2.909.892,27 ontvangt en deze uitkering via de drie districten zal uitkeren aan de gemeenten. Het gehele voorschot wordt verdeeld onder de gemeenten op basis van inwonersaantal. Voor de gemeente Goirle komt dit neer op een bedrag van € 61.673,97.

 • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige besteding van de ontvangen middelen binnen de daarvoor geldende landelijke kaders.

 • Een deel van het uit te keren bedrag zal in Goirle gebruikt worden om het boa toezicht op de controle van de het CTB uit te breiden tot 31 december 2021. Deze uitbreiding kost circa €4.500 exclusief BTW. Er blijft daarna een bedrag over van € 57.173,97

 • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de “Single information, Single audit” (verder: SiSa) verantwoording en deze op te nemen in de gemeentelijke jaarrekening 2021. VRMWB zal vervolgens alle geconsolideerde SiSa verantwoordingen opnemen in haar jaarrekening van 2022.

 • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn tot een terugbetalingsverplichting aan de veiligheidsregio wanneer het ontvangen voorschot niet (geheel) is uitgegeven en dit verantwoordt in de SiSa verantwoording van jaarrekening 2021. Dit leidt er immers toe dat de veiligheidsregio een bedrag moet terugbetalen aan het Rijk.

 

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)’.

 

Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB)

Beleidsdoel

Met een subsidie wil de gemeente Goirle de naleving van de controleplicht op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten ondersteunen en vergemakkelijken op locaties waar dat nodig is.

Afbakening

Voorzieningen in de gemeente Goirle die op grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

Subsidiabele activiteiten (beoogd effect)

Om te ondersteunen en de naleving te bevorderen is inzet van ondersteunend personeel nodig.

De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (hierna: Trm) ondersteunen in concrete gevallen. Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Trm in aanmerking:

1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.

2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.

3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.

4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.

5. Verschuldigde BTW, voor zover deze is verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

 

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde btw. Voor deze betaalde btw kan geen beroep worden gedaan op het btw compensatiefonds.

Subsidieplafond

€57.173,97 conform toegekend voorschot min de uitgaven ten behoeve van het extra boa-toezicht.

Aanvragen

Een aanvraag kan tot en met 21 januari 2022 digitaal worden ingediend via info@goirle.nl. Na 21 januari 2022 zullen alle aanvragen worden beoordeeld. Mocht de totale hoogte van de aanvragen het beschikbare subsidiebedrag overschrijden dan zal een verdeelsleutel worden toegepast bij de toekenning van de individuele vergoeding. Uitsluitend complete aanvragen worden in behandeling genomen. Na het indienen van een aanvraag kan om aanvullende bewijzen/facturen gevraagd worden van de werkelijk gemaakte kosten alvorens een besluit tot toekenning van de subsidie wordt genomen.

Mandaat

De beleidsadviseur Openbare orde, Integrale veiligheid en Crisisbeheersing is door het college gemandateerd om te besluiten over aanvragen.

Voorwaarden

 • 1.

  Een bedrijf, organisatie of vereniging in de gemeente Goirle kan een aanvraag indienen op grond van deze beleidsregel.

 • 2.

  Enkel kosten voor het controleren op het CTB die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

 • 3.

  Zodra wordt gewerkt met tickets/toegangsbewijzen bij een besloten feest/activiteit komt de helft van het bedrag voor de gemaakte kosten in aanmerking voor deze kostenvergoeding.

 • 4.

  Organisaties die gebruikmaken van vrijwilligers bij de controle op het CTB komen ook in aanmerking voor de subsidie. Wat

  betreft de vergoedingen worden als maatstaf de maximale

  vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst gehanteerd.

Onderstaande kosten komen niet in aanmerking:

 • 1.

  Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22

  september 2021 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten).

 • 2.

  Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering

  of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

 • 3.

  Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting

  bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Subsidiehoogte

 • 1.

  Het totale subsidiebudget bedraagt € 57.173,97.

 • 2.

  De hoogte van de te verlenen subsidie wordt berekend op basis

  van de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt door de

  aanvrager.

 • 3.

  Mocht de totale hoogte van de aanvragen het beschikbare subsidiebedrag overschrijden dan zal een verdeelsleutel worden toegepast bij de toekenning van de individuele vergoeding.

Weigeringsgronden

Subsidie kan worden geweigerd als aan een van de bepalingen in deze beleidsregel niet is voldaan.

Terugbetaling

Indien onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de subsidie, wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. Ook als achteraf blijkt dat de subsidie is ingezet voor andere activiteiten, moet de subsidie worden terugbetaald. Verder moet de subsidie worden terugbetaald wanneer een of meerdere medewerkers van het cluster Veiligheid en handhaving van de gemeente Goirle constateren dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Goirle d.d. 7 december 2021.

Het college van Goirle,

de secretaris

Jolie Hasselman

de burgemeester

Mark van Stappershoef

Naar boven