Eerste wijziging Nadere Regels subsidies gemeente Zundert 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelezen het bepaalde in art. 4:81 van Algemene wet bestuursrecht

 

besluit:

 

  • 1.

    Vast te stellen de eerste wijziging van de Nadere Regels subsidies gemeente Zundert 2022

Artikel 1 Wijzigingen

De Nadere Regels subsidies gemeente Zundert 2022 worden als volgt gewijzigd:

 

  • 1.

    In artikel 4.3 Berekening subsidie Voorschoolse Educatie wordt 'Het subsidiebedrag is gebaseerd op een all-in uurtarief van maximaal € 11,70 per aangeboden uur, per kind' onder lid 1a vervangen door: 'Het subsidiebedrag is gebaseerd op een all-in uurtarief van maximaal € 11,40 per aangeboden uur, per kind';

  • 2.

    In artikel 4.3 Berekening subsidie Voorschoolse Educatie wordt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, een lid ingevoegd, luidende: 2. Voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VE (hbo’er) geldt een minimaal aantal uren per jaar, te weten: het aantal doelgroepkinderen dat VE ontvangt maal 10 uur is. Het subsidiebedrag per uur is gebaseerd op de per 1 januari 2022 geldende bedragen uit de CAO Kinderopvang. Het tarief voor de inzet van deze uren is maximaal € 45,00 per uur.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit worden aangehaald als Eerste wijziging Nadere Regels subsidies gemeente Zundert 2022.

Aldus besloten in de vergadering van 7 december 2021

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue

Naar boven