Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 46416Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2021-I

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging,

 

Besluiten:

Vast te stellen de volgende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging:

 

Artikel I Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging:

Het besluit mandaat, volmacht en machtiging wordt als volgt gewijzigd:

A artikel 3, eerste lid, onder d komt te luiden:

 

d. overschrijding van de in de begroting vastgestelde budgetten.

Artikel II Slotbepalingen

  • 1.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2021-I.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen in de vergadering van 26 januari 2021.

 

plaatsvervangend secretaris, J. Dijkink en de burgemeester, K.B. Loohuis